;
23.4.2020 11:00
Aktuellt, Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1.−31.3.2020 för Fingrid-koncernen

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling. Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars 2020 och under motsvarande period 2019, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Lägre elförbrukning på grund av varmare väder än normalt under januari–mars sänkte bolagets omsättning och resultat. I övrigt gick årets tre första månader enligt förväntningarna.
 • Rapporteringsperiodens omsättning uppgick till 199,6 (256,1) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat till 65,2 (78,7) miljoner euro. Bolagets lönsamhet låg på en fortsatt god nivå. Även betalningsförmågan är fortsatt god tack vare genomförda refinansieringsåtgärder.
 • Coronaepidemins effekter på verksamheten har än så länge varit begränsade.

 

Verkställande direktörens översikt: ”Det varma vädret i början av året försämrade resultatet”

Till följd av den milda vintern har elförbrukningen under årets tre första månader varit exceptionellt låg. Elförbrukningen minskade med nästan 10 procent jämfört med samma period året innan. I slutet av fjolåret beslutade vi att hålla kvar överföringspriserna för 2020 på samma nivå som 2019. En minskad elförbrukning har därför inneburit en svagare ekonomisk utveckling för bolaget än året innan. Enligt den tidigare resultatprognosen väntas Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2020 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter sjunka något från året innan.

De exceptionella väderförhållandena har påverkat hela den nordiska elmarknaden. Den milda vintern innebar att vinterns förbrukningstopp blev cirka 12 400 MWh/h, den lägsta siffran på 2000-talet. Den varma vintern och den resulterande låga elförbrukningen i kombination med god tillgång på vatten- och vindkraft har lett till mycket låga elpriser i Norden, med stora skillnader i områdespriserna. Finland har importerat el från Sverige och utnyttjat överföringskapaciteten mellan länderna fullt ut, men den befintliga överföringskapaciteten har inte varit tillräcklig för att uppfylla marknadens verkliga behov. Ett resultat av detta var att prisskillnaderna mellan länderna tidvis varit stora. Hög tillgänglighet för gränsförbindelserna är avgörande i en sådan situation. Där lyckades vi utomordentligt väl, för våra likströmsförbindelser har inte drabbats av en enda störning i år. På Fingrids ekonomi avspeglas marknadsläget i form av ökade flaskhalsintäkter som kommer att användas för framtida nätinvesteringar för att förbättra marknadens funktion.

Vi har gjort vårt bästa för att omsorgsfullt skydda oss mot coronaepidemin och införde undantagsrutiner i ett tidigt skede. Som en samhällskritisk aktör är vi väl förberedda på olika typer av exceptionella situationer. Vi har fokuserat på att säkerställa verksamhetens kontinuitet, men samtidigt strävat efter att hålla den övriga verksamheten i gång efter bästa förmåga. Våra investeringsprojekt har slutförts enligt tidtabellen trots undantagstillståndet.

Coronaepidemin har än så länge inte påverkat elförbrukningen i Finland särskilt mycket och landets elsystem har fungerat normalt. En eventuell recession på grund av coronaepidemin skulle innebära minskad elförbrukning inom den finska industrin. Detta skulle på kort sikt medföra sänkta stamnätsintäkter, vilket då skulle kompenseras under de närmaste åren i enlighet med den ekonomiska regleringsmodellen. Den nya tillsynsperioden började vid årsskiftet och pågår fram till utgången av 2023.


Nyckeltal

M€ 1−3/20 1−3/19 förändring i % 1−12/19
Omsättning 199,6 256,1 -22,0 789,4
Rörelsevinst* 65,2 78,7 -17,1 142,1
Vinst före skatter 38,9 59,4 -34,4 105,8
Räkenskapsperiodens vinst 32,9 47,4 -30,7 84,6
Investeringar, brutto 30,6 32,4 -5,4 126,9
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten** 68,5 97,3 -29,6 147,7
Räntebärande nettoskulder 1 066,4 1 049,0 1,7 1 037,2
Balansomslutning 2 133,2 2 101,0 1,5 2 145,1
Soliditetsgrad % 29,0 33,3   32,0
* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat
** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Omsättningen sänktes av den minskade elförbrukningen till följd av den varma vintern, vilket direkt påverkar stamnätsintäkterna, samt av sänkta balanskraftintäkter på grund av lägre balanskraftspriser. Det sistnämnda avspeglas även i lägre balanskraftskostnader.
 • Rörelsevinsten exklusive förändringar av det verkliga värdet på derivat sjönk till följd av de minskade stamnätsintäkterna. Rapporteringsperiodens resultat påverkades även av en negativ förändring av det verkliga värdet på elterminerna som används för att säkra inköpen av förlustel.

 

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Driftsäkerheten för Fingrids stamnät under perioden januari - mars låg på en utmärkt nivå och inga betydande störningar inträffade i stamnätet.
 • Även Fingrids likströmsförbindelser fungerade utan störningar under rapporteringsperioden.
 • Elförbrukningen i Finland under perioden januari - mars uppgick till 22,8 (25,3) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 18,4 (18,6) terawattimmar el, vilket motsvarade oli 75,0 (71,3) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 16,6 (17,8) terawattimmar el för sina kunder, vilket motsvarade 72,9 (70,4) procent av elförbrukningen i Finland.
 • Vinterns förbrukningstopp inträffade 28.2.2020. Under förbrukningstoppen uppgick elförbrukningens genomsnittseffekt till cirka 12 400 megawatt, den lägsta siffran på 2000-talet.
 • Fingrid fick en topplacering i ITOMS (International Transmission Operations & Maintenance Study) och blev som enda företag utsedd till Top Performer inom både kraftlednings- och stationsunderhåll. ITOMS är en internationell undersökning som utvärderar underhållsarbetets effektivitet genom att bland annat jämföra kostnaderna och antalet driftstörningar.
 • Den 5.12.2019 meddelande Fingrid Oyj tillsammans med de övriga ägarna av Nord Pool Holding AS att ett bindande avtal ingåtts om försäljning av 66 procent av aktierna i bolaget till Euronext. Affären slutfördes den 15.1.2020.
 • Trots coronautbrottet har Fingrids investeringar och underhållsarbeten genomförts enligt planerade tidsscheman och budgetar.
 • Fingrid kom på sjunde plats i kategorin medelstora företag i undersökningen Great Place to Work.
 • Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma fastställde 20.3.2020 bokslutet för 2019 och beslutade om utdelning till aktieägarna. Den första delen av utdelningen, totalt 100 100 150,00 euro betalades ut 25.3.2020. Juhani Järvi fortsätter som styrelseordförande och Päivi Nerg som vice styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Sanna Syri och Esko Torsti samt nye medlemmen Hannu Linna.
 • I slutet av mars och början av april stärkte bolaget sin betalningsförmåga genom bilaterala finansieringstransaktioner. Dessa transaktioner kan till stor del ersätta bolagets kortfristiga skulder.

 

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 27.2.2020.

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419