;
29.10.2020 11:35
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1.−30.9.2020 för Fingrid-koncernen

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för de första tre och nio månaderna, där man presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingrid-koncernens utveckling under perioden januari–september 2020 och under motsvarande period 2019, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Lägre elförbrukning på grund av varmare väder än normalt i början av året sänkte Fingrids omsättning och resultat. I övrigt har året gått enligt förväntningarna.
 • Rapporteringsperiodens omsättning uppgick till 481,5 (575,9) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat till 76,1 (95,1) miljoner euro.
 • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.

 

Verkställande direktörens översikt: Finland är på väg mot energisjälvförsörjning

Finland och andra länder runt om i världen satsar nu seriöst på rena elsystem. Förändringarna i vår omvärld sker allt snabbare. Den största förändringen i Finland är vindkraftens imponerande frammarsch. På Fingrids arbetsbord finns just nu utbyggnadsförförfrågningar för vindkraft till en omfattning av tiotusentals megawatt. Finland är allt snabbare på väg att bli självförsörjande på el.

Men ren el behöver också fungerande elöverföring. Vi bygger för närvarande kraftledningar och elstationer på tiotals olika byggplatser. Sett till antalet slår detta år alla tidigare rekord för Fingrid. Våra investeringar har fortskridit enligt planerna trots den exceptionella situationen med coronapandemin.

Vindkraft från norr och importerad el från Sverige kommer framöver att överföras söderut, förutom med befintliga förbindelser även längs Skogslinjen från Uleåborg till Petäjävesi och längs Insjölinjen från Villmanstrand till Uleåborg. Skogslinjen är det största nord–sydliga kraftledningsprojektet i Fingrids historia och väntas bli klart 2022. Samtidigt har vi tidigarelagt Insjölinjen med fyra år från den ursprungliga planen, vilket betyder att förbindelsen väntas bli klar för användning redan 2026. För närvarande pågår en miljökonsekvensbedömning för Insjölinjen. Vid sidan av byggprojekten arbetar vi med vår stamnätsvision där vi granskar elöverföringsbehoven under de närmaste årtiondena.

Stamnätsavgifterna förblir oförändrade under 2021. Vår kostnadseffektiva verksamhet har möjliggjort fortsatt förmånliga priser trots att elsystemets omställning ökat stamnätets investeringsbehov avsevärt. Sedan 2017 har vi sänkt avgifterna med drygt 10 procent.

Fingrid utvecklar stamnätet för sina kunder och det finska samhället. Enligt vår senaste kundundersökning är våra kunder mycket nöjda med Fingrids verksamhet. Vår Net Promoter Score som mäter hur benägna kunderna är att rekommendera oss var 45, en rejäl ökning från fjolårets 36. Kunderna har fortsatt starkt förtroende för Fingrid och särskilt för vårt arbete för hela det finska samhället. Det arbetet utförs av Fingrids engagerade personal, som i vår senaste personalundersökning gav oss en Net Promoter Score på hela 71.


Nyckeltal

M€ 1−9/20 1−9/19 förändring i % 1−12/19
Omsättning 481,5 575,9 -16,4 789,4
Rörelsevinst* 76,1 95,1 -20,0 142,1
Vinst före skatter 69,4 76,6 -9,4 105,8
Räkenskapsperiodens vinst 56,8 61,2 -7,1 84,6
Investeringar, brutto 104,0 90,0 15,5 126,9
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten** 126,2 82,8 52,5 263,1
Räntebärande nettoskulder 1 059,4 1 058,9 0,0 1 037,2
Balansomslutning 2 164,8 2 118,2 2,2 2 145,1
Soliditetsgrad % 27,5 31,3   32,0
* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat
** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Omsättningen sänktes av den minskade elförbrukningen till följd av den varma vintern, vilket direkt påverkar stamnätsintäkterna, samt av sänkta balanskraftintäkter på grund av lägre balanskraftspriser. Det sistnämnda avspeglas även i lägre balanskraftskostnader.
 • Koncernens rörelsevinst exklusive förändringar av det verkliga värdet på derivat sjönk till följd av de minskade stamnätsintäkterna och de ökade kostnaderna för reserver. Rapporteringsperiodens resultat påverkades även av en negativ förändring av det verkliga värdet på elderivaten som används för att säkra inköpen av förlustel och en positiv inverkan på de finansiella posterna till följd av försäljningen av Nord Pool-aktierna.
 • Verksamhetens nettokassaflöde påverkades positivt av flaskhalsintäkter från gransförbindelserna, effekten var totalt 98,3 (59,5) miljoner euro. Dessa intäkter kommer under de närmaste åren att helt och hållet användas till investeringar i förbättrade överföringsförbindelser, vilket förebygger uppkomsten av flaskhalsar.

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Bolaget meddelade i september att stamnätsavgifterna för 2021 förblir oförändrade. Fingrid har genom sin kostnadseffektiva verksamhet lyckats bibehålla låga priser trots att stamnätets investeringsbehov ökat avsevärt. Fingrids stamnätsavgifter är enligt en prisjämförelse mellan stamnätsoperatörer de tredje lägsta i Europa.
 • Den varma hösten har lett till en låg elförbrukning. Elförbrukningen i Finland mellan januari och september var 59,0 (63,2) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 50,2 (51,1) terawattimmar el, vilket motsvarade 78,3 (76,7) procent av den totala överföringen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 45,0 (47,7) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 76,2 (75,4) procent av den totala förbrukningen i Finland.
 • Inga betydande störningar i stamnätet inträffade under perioden januari-september.
 • Coronapandemin har inte haft betydande konsekvenser för affärsverksamheten.
 • Inom Fingrid pågår drygt 30 elstationsprojekt och ett flertal kraftledningsprojekt. Under rapporteringsperioden fattades investeringsbeslut för modernisering av elstationer i Kangasala och Isohaara i Keminmaa. Det viktigaste pågående kraftledningsprojektet är bygget av Skogslinjen, en 400 kV förbindelse från Petäjävesi till Uleåborg samt det tillhörande byggprojektet längs Ule älv. En miljökonsekvensbedömning för en förstärkning av Insjölinjen, en 400 kV förbindelse från Villmanstrand till Uleåborg, inleds inom kort.
 • Systempriset för de nordiska elmarknaderna steg under hösten och skillnaderna i områdespriserna minskade.
 • Enligt Fingrids kundundersökning ökade NPS-indexet till 45. Andelen kunder som är beredda att rekommendera oss (som gav oss omdömet 9–10) ökade med 9 procentenheter till 51 procent. Personalundersökningens eNPS-index (Employee Net Promoter Score) var 71.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i halvårsrapporten 28.7.2020.

Mer information:
Jukka Ruusunen, verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, Ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419