;
9.10.2020 15:41
Aktuellt

Den nya elöverföringsförbindelsen till Sverige beviljades inget EU-stöd, färdigställning av projektet fortsätter

Fingrid har tillsammans med det svenska stamnätsföretaget Svenska kraftnät ansökt om stöd från Connecting Europe Facility (CEF) för en tredje förbindelseledning mellan Finland och Sverige. 1.10.2020 fattade EU:s medlemsstater beslut om vilka som skulle få stödet. Projektet beviljades inget stöd i den här ansökningsomgången.

Förberedelserna för projektet tillsammans med Svenska kraftnät fortsätter på normalt sätt. Fingrid och Svenska kraftnät bedömer det möjligt att ansöka om CEF-stöd på nytt i påföljande ansökningsomgångar, eventuellt redan under 2021.

Tidigare, under 2017, har EU-kommissionen beviljat förbindelsen PCI-status  (Projects of Common Interest), vilket innebär att byggandet av förbindelsen ses vara i Europeiska unionens gemensamma intresse. I januari 2019 beviljade EU medel för teknisk planering av förbindelsen och i april 2020 kom Finlands och Sveriges energimyndigheter överens om kostnadsfördelningen för den förbindelse som ska byggas.

EU-kommissionens pressmeddelande om beviljande av CEF-bidrag finns att läsa här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1803

 

Mer information:
Mikko Heikkilä, chef för strategisk nätplanering
förnamn.efternamn@fingrid.fi eller tel. +358 30 3955 113

 

I samarbete med Svenska kraftnät färdigställer Fingrid en ny kraftledning från Pyhänselkä i Muhos via Keminmaa till Messaure på svenska sidan. Bakgrunden till den tredje överföringsförbindelsen över gränsen, för 400 kilovolt, är elmarknadernas behov av ökning av elöverföringen mellan Sverige och Finland. Överföringskapaciteten över gränsen mellan länderna har tidvis varit otillräcklig, vilket har medfört att elmarknaderna inte fungerar effektivt och elpriserna har differentierats mellan länderna. I importsituationen har detta fått till följd att priserna har ökat i Finland. Den nya elöverföringsförbindelsen, som kommer att vara klar 2025, kommer också att möjliggöra ytterligare utbyggnad av förnybar elproduktion.