;
28.10.2016 12:30
Börsmeddelanden

Fingridkoncernens delårsrapport 1.1.-30.9.2016

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.
 
Ekonomisk utveckling, januari–september 2016
 • Koncernens omsättning under perioden januari–september uppgick till 408,1 (427,7) miljoner euro.
 • Koncernens rörelsevinst mellan januari och september var 124,6 (105,2) miljoner euro.
 • Koncernens vinst under januari–september uppgick till 92,3 (67,4) miljoner euro
 • Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar mellan januari och september var 83,0 (65,7) miljoner euro
 • De räntebärande nettoskulderna uppgick i slutet av rapporteringsperioden till 1 030,5 (1 036,8) miljoner euro.
 • Investeringarna mellan januari och september uppgick till 106,6 (100,4) miljoner euro
 • Soliditetsgraden var 32,8 (32,5) procent i slutet av rapporteringsperioden
 • Resultatet per aktie uppgick mellan januari och september till 27 764 (20 278) euro
Ekonomisk utveckling, juli–september 2016
 • Koncernens omsättning under perioden juli–september uppgick till 110,8 (134,6) miljoner euro.
 • Koncernens rörelsevinst mellan juli och september var 24,2 (23,1) miljoner euro.
 • Koncernens vinst underjuli–september uppgick till 14,9 (15,1) miljoner euro
 • Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar mellan juli och september var 9,6 (19,6) miljoner euro
 • Koncernens vinst under perioden juli–september uppgick till 31,2 (32,6) miljoner euro

 

NYCKELTAL
 
1-9/16
1-9/15
förändring i %
7-9/16
7-9/15
förändring i %
1-12/15
Omsättning
Mn euro
408,1
427,7
-4,6
110,8
134,6
-17,7
600,2
Investeringar, brutto
Mn euro
106,6
100,4
6,1
31,2
32,6
-4,4
147,5
– investeringarnas andel av omsättningen
%
26,1
23,5
 
28,1
24,2
 
24,6
Utgifter för forskning och utveckling
Mn euro
1,6
1,1
44,1
0,4
0,3
34,3
1,8
– andel av omsättningen
%
0,4
0,3
 
0,4
0,2
 
0,3
Antal anställda i genomsnitt
 
337
320
5,3
347
323
7,4
319
Antal anställda vid periodens slut
 
339
316
7,3
339
316
7,3
315
Löner och arvoden totalt
Mn euro
16,3
15,7
3,6
4,8
4,6
4,8
21,3
Rörelsevinst
Mn euro
124,6
105,2
18,5
24,2
23,1
5,0
162,6
– andel av omsättningen
%
30,5
24,6
 
21,9
17,1
 
27,1
Vinst före skatter
Mn euro
115,8
84,2
37,6
19,1
18,8
1,8
129,3
– andel av omsättningen
%
28,4
19,7
 
17,2
13,9
 
21,5
Räkenskapsperiodens vinst
Mn euro
92,3
67,4
36,9
14,9
15,1
-1,2
103,6
Totalresultat
Mn euro
97,1
71,5
35,7
16,5
16,1
2,6
109,1
Soliditetsgrad
%
32,8
32,5
 
32,8
32,5
 
33,5
Räntebärande nettoskulder
Mn euro
1 030,5
1 036,8
-0,6
1 030,5
1 036,8
 
1 026,6
Nettoskuldsättningsgrad
 
1,4
1,5
 
1,4
1,5
 
1,4
Resultat/aktie
euro
27 763,73
20 278,08
36,9
4 478,43
4 534,04
-1,2
31 150,79
Utdelning/A-aktie
euro
 
 
 
 
 
 
33 686,24
Utdelning/B-aktie
euro
 
 
 
 
 
 
16 038,49
Eget kapital/aktie
euro
215 944
202 535
6,6
 
 
 
213 822
Antalet aktier
 
 
 
 
 
 
 
 
– A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
 
2 078
2 078
 
2 078
– B-seriens aktier
st.
1 247
1 247
 
1 247
1 247
 
1 247
Totalt
st.
3 325
3 325
 
3 325
3 325
 
3 325

 

Verkställande direktör Jukka Ruusunen: ”Importen från Sverige minskade under det tredje kvartalet”
 
Det samnordiska systempriset för el fördubblades nästan under det tredje kvartalet jämfört med året innan. Prisökningen beror på det försämrade vattenläget i Norden. Det högre elpriset i Sverige samt stärkta förbindelser mellan Sverige och Baltikum ledde till att importen från Sverige minskade med ungefär en femtedel. Å andra sidan minskade exporten från Finland till Estland med nästan 70 procent. Elpriset i Finland låg ungefär på samma nivå som året innan.
 
Marknadsläget innebar att antalet timmar med överbelastning som begränsar elöverföringen mellan Finland och Sverige, det vill säga antalet flaskhalstimmar, bara uppgick till cirka en tredjedel under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period år 2015. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige som beskriver de ekonomiska förlusterna på grund av en begränsad överföringskapacitet minskade från fjolårets 81 miljoner euro till cirka 11 miljoner euro. Samtidigt har Fingrids åtgärder för att förbättra likströmsförbindelsernas driftsäkerhet börjat ge resultat. Arbetet fortsätter under de närmaste åren.
 
Fingrid fick internationellt erkännande i form av en toppranking i den internationella jämförelsen ITOMS som mäter underhållsarbetets kvalitet och kostnadseffektivitet. Det var elfte gången i rad som vi platsade bland de bästa stamnätsbolagen i världen. Fingrid utsågs dessutom till ett av världens fyra bästa elnätsvarumärken under ett internationellt varumärkesseminarium för elbranschen på Island. För ett monopolföretag som Fingrid är vårt rykte och samhällets förtroende viktiga faktorer för att trygga förutsättningarna för vår framtida verksamhet, vilket hjälper oss att ge våra kunder och samhället bästa möjliga service.
 
FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-30.9.2016
 
Redovisningsprinciper
 
Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Fingrid har vid upprättandet av denna delårsrapport förändrat redovisningsprinciperna jämfört med årsbokslutet 2015 vad gäller intäktsföringen av flaskhalsintäkter. Förändringen trädde i kraft i början av år 2016. För övrigt har delårsrapporten upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som bokslutet 2015.
Till följd av en förändring i regleringen av prissättningen för Fingrids stamnätsverksamhet inkluderar bolaget från och med den 1.1.2016 flaskhalsintäkterna i balansräkningen under resultatregleringar, posten för övriga skulder. Från resultatregleringarna intäktsförs flaskhalsintäkterna i resultaträkningen som övriga intäkter allteftersom motsvarande i regleringen fastställda utgifter samlas som årliga kostnader i resultaträkningen. Alternativt kan de redovisas i balansräkningen mot sådana investeringar som fastställs i regleringen genom att minska anskaffningsutgifterna för materiella anläggningstillgångar, vilket även innebär att avskrivningarna på tillgångarna minskar.
 
Ekonomiskt resultat
 
Koncernens omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 110,8 (134,6) miljoner euro. Kvartalets stamnätsintäkter uppgick till 71,3 (56,5) miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna utgjorde 2,5 (0,3) miljoner euro. Kostnaderna under tredje kvartalet uppgick till 103,3 (99,5) miljoner euro.
 
Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige minskade till 35,6 (64,7) miljoner euro till följd av ett försämrat vattenläge i Norden som minskat skillnaden mellan de finska och de svenska områdespriserna. Förbindelserna mellan Finland och Estland gav Fingrid 2,3 (3,4) miljoner euro i flaskhalsintäkter. På grund av en förändring i redovisningen av flaskhalsintäkter rapporteras de från och med början av 2016 inte längre som omsättning.
 
Koncernens omsättning under perioden januari–september var 408,1 (427,7) miljoner euro. Stamnätsintäkterna ökade under årets tre första kvartal till 269,3 (232,2) miljoner euro till följd av en förändring av stamnätsavgifterna och en ökad elförbrukning. De övriga rörelseintäkterna utgjorde 10,7 (2,2) miljoner euro. Ökningen av de övriga rörelseintäkterna kom sig av 3,7 miljoner euro i försäljningsvinster på anläggningstillgångar samt intäktsföringen av 5,4 miljoner euro i flaskhalsintäkter. Kostnaderna under januari–september uppgick till 318,8 (304,9) miljoner euro.
 
Under perioden januari–september var elförbrukningen 61,8 (60,4) terawattimmar. Försäljningen av balanskraft uppgick till 106,5 (99,2) miljoner euro. Den ökade försäljningen av balanskraft berodde på en ökad balanskraftsvolym samt höjda priser. Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland ökade till 14,0 (8,2) miljoner euro till följd av införandet av en ny tariffstruktur och ökad import från Ryssland.
 
Kostnaderna för balanskraft ökade från året innan till 84,2 (68,6) miljoner euro, främst på grund av balanskraftsvolymen och höjda priser. Kostnaderna för förlustel uppgick till 44,8 (50,8) miljoner euro. Minskningen beror på lägre inköpspriser för förlustel och en något mindre volym. I slutet av september hade cirka 101 (101) procent av Fingrids förväntade inköp av förlustel under resten av 2016 skyddats till medelpriset 36,9 (39,7) euro/MWh.
 
Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet minskade till 36,7 (42,0) miljoner euro. Orsaken till kostnadsminskningen var att Fingrid avbröt anskaffningen av automatisk frekvensreglering samt minskade inköpskostnader för frekvensstyrda drifts- och störningsreserver till följd av god tillgång på marknaden. Avskrivningarna uppgick till 73,8 (69,9) miljoner euro. Stamnätets underhållskostnader ökade till 15,0 (11,3) miljoner euro till följd av ökade kostnader för förebyggande kraftstationsunderhåll och trädröjning längs ledningsgator jämfört med samma period året innan. Personalkostnaderna ökade till följd av nyanställningar till 20,2 (19,0) miljoner euro.
 
Omsättning och övriga intäkter (milj. euro)
1-9/16
1-9/15
förändring i %
7-9/16
7-9/15
förändring i %
Stamnätsintäkter
269
232
16,0
71
57
26,2
Försäljning av balanskraft
107
99
7,3
32
29
8,1
Transmissionsintäkter
9
11
-12,6
2
4
-60,9
Intäkter från gränsöverföring
14
8
70,0
3
1
190,1
Flaskhalsintäkter Finland–Estland*
0
3
-100,0
0
0
-100,0
Flaskhalsintäkter Finland–Sverige*
0
65
-100,0
0
40
-100,0
Intäkter från effektreserv**
5
6
-9,7
2
2
-0,9
Övrig omsättning
4
3
10,5
1
1
-1,5
Övriga rörelseintäkter
11
2
383,3
2
0
654,7
Omsättning och övriga intäkter totalt
419
430
-2,6
113
135
-16,1
 
 
Kostnader (milj. euro)
1-9/16
1-9/15
förändring i %
7-9/16
7-9/15
förändring i %
Köp av balanskraft
84
69
22,8
26
21
26,0
Kostnader för förlustel
45
51
-11,8
14
20
-29,2
Avskrivningar
74
70
5,5
26
24
7,9
Kostnader för reserver
37
42
-12,7
13
13
-0,3
Personalkostnader
20
19
6,1
6
6
6,2
Kostnader för effektreserv**
5
6
-14,8
2
2
-15,2
Underhållskostnader
15
11
32,3
6
4
29,8
Transmissionskostnader
8
7
14,3
3
3
7,0
Övriga kostnader
31
30
2,5
9
8
10,4
Kostnader totalt
319
305
4,5
103
100
3,7
Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på råvaruderivat
100
125
-19,9
10
35
-71,8
Koncernens rörelsevinst, IFRS
125
105
18,5
24
23
5,0
* Rapporteringen av flaskhalsintäkter har förändrats så att de från och med början av 2016 inte längre rapporteras som omsättning.
** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukningstoppar inom ramen för lagen om effektreserv.
Koncernens rörelsevinst under det tredje kvartalet uppgick till 24,2 (23,1) miljoner euro. Vinsten före skatter var 19,1 (18,8) miljoner euro. Rapporteringsperiodens vinst blev 14,9 (15,1) miljo-ner euro och totalresultatet 16,5 (16,1) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var 9,6 (19,6) miljoner euro.
 
Koncernens rörelsevinst under årets tre första månader var 124,6 (105,2) miljoner euro. Vins-ten före skatter var 115,8 (84,2) miljoner euro. De största skillnaderna jämfört med motsva-rande period året innan förklaras av förändringar i marknadsvärdet för derivat (förändring +54,7 miljoner euro) och ökade stamnätsintäkter (förändring +37,1 miljoner euro) samt av att flaskhalsintäkter efter en förändring i rapporteringen inte upptas som omsättning (förändring -68,1 miljoner euro). Rapporteringsperiodens vinst blev 92,3 (67,4) miljoner euro och totalresul-tatet 97,1 (71,5) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var under årets tre första månader83,0 (65,7) miljoner euro. Soliditetsgraden var 32,8 (32,5) procent vid rapporteringsperiodens slut.
 
Säsongsvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade rapporteringsperioden.
 
Investeringar och underhåll
 
Fingrids projekt på 260 miljoner euro för att stärka stamnätet i Västra Finland fortlöper enligt planerna och merparten av delprojekten kommer att slutföras i år. Under 2016 har totalt 17 projekt pågått samtidigt och det har varit en enorm utmaning att koordinera dem samt planera och genomföra avbrotten. Driftsättningsarbeten och nödvändiga avbrott har i mån av möjlighet utförts under veckoslut för att minimera störningarna för samhället.
 
Ett flertal nya investeringsbeslut fattades under rapporteringsperioden. Elförsörjningen till den nya fabriken som producerar bioprodukter i Äänekoski säkerställs genom byggandet av en ny 110 kilovolts kraftledning mellan Koivisto i Äänekoski och Vihtavuori i Laukaa. Investerings-kostnaderna för den nya ledningen är 4,6 miljoner euro och projektet slutförs i slutet av 2017. Den föråldrade 400 kV kopplingsstationen i Olkiluoto som drabbats av driftsäkerhetsproblem kommer att moderniseras. Stationen i Olkiluoto är ansluten till tre kärnkraftverk och är en av stamnätets viktigaste knutpunkter. Projektet kommer att kosta cirka 17 miljoner euro och slut-förs år 2019.
 
Fingrid har tecknat avtal med Siemens Osakeyhtiö om att modernisera en 110 kV kopplings-station i Huutokoski nära Varkaus. Avtalets värde är cirka 9,5 miljoner euro och arbetet väntas vara slutfört sommaren 2018. Investeringens syfte är att säkerställa elförsörjningen i Östra Fin-land. Fingrid har dessutom fattat beslut om att förnya en 110 kV kraftledning mellan Vånå i Tavastehus och Tikinmaa i Valkeakoski och tecknat ett avtal med TLT Building Oy. Avtalets värde uppgår till cirka åtta miljoner euro och projektet slutförs hösten 2018.
 
Fingrid är fortfarande ett av de bästa stamnätsbolagen i världen på anläggningsförvaltning. För elfte gången i rad fick Fingrid en toppranking i den internationella jämförelsen ITOMS (Internat-ional Transmission Operations and Maintenance Study) som mäter underhållsarbetets kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta garanterar en hög servicenivå och låga kostnader för Fingrids kunder.
 
Underhållsarbetet effektiviseras av det nya ERP- och tillgångshanteringssystemet ELVIS som infördes i somras för att kombinera åtta olika system. Den unika systemhelheten har väckt in-ternationellt intresse och ett seminarium som presenterade systemet i september samlade del-tagare från närmare 20 länder.
 
Elsystemet
 
Elförbrukningen i Finland mellan juli och september var 18,2 (18,1) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period uppgick till 0,5 (1,3) terawattimmar. Den totala elöverföringen i Finland var 18,7 (19,3) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 15,9 (16,3) terawattimmar el, vilket motsvarade 85,2 (84,3) procent av den totala överföringen. Under samma period överförde Fingrid 15,5 (15,0) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 85,1 (82,9) procent av den totala förbrukningen i Finland.
 
Mellan januari och september uppgick elförbrukningen i Finland till 61,8 (60,4) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period utgjorde 3,1 (4,2) terawattimmar. Den totala elöverföringen i Finland var 64,9 (64,5) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 51,3 (50,2) terawattimmar el, vilket motsvarade 79,0 (77,8) procent av den totala överföringen. Under samma period överförde Fingrid 48,2 (46,0) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 78,0 (76,2) procent av den totala förbrukningen i Finland.
 
Elimporten från Sverige till Finland under juli–september uppgick till 4,0 (4,9) terawattimmar och exporten från Finland till Sverige 0,2 (0,0) terawattimmar. Under juli–september uppgick elimporten från Sverige till Finland till 12,9 (13,2) och exporten från Finland till Sverige till 0,2 (0,2) terawattimmar. Överföringskapaciteten mellan länderna var delvis begränsad under cirka en månads tid i augusti och september på grund av byggandet av en ny 400 kilovolts kraftledning och elstationer.
 
Elexporten till Estland mellan juli och september uppgick till 0,4 (1,2) terawattimmar. Mellan juli och september exporterades 2,9 (3,8) terawattimmar el till Estland. Överföringskapaciteten var delvis begränsad den 7.9–15.9 till följd av underhållsarbeten i det estniska nätet.
 
Elimporten från Ryssland uppgick till mellan juli och september till 1,0 (0,3) terawattimmar och mellan januari och september till 4,0 (2,9) terawattimmar. Överföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit fullt tillgänglig under kvartalet, med undantag för den 1.9–9.9 då kapaciteten begränsades av planerade underhållsarbeten på den ryska sidan. Elimporten från Ryssland har liksom tidigare år varit blygsam, men dygnsvariationerna är stora.
 
Finlands totala vindkraftsproduktion överskred enligt Fingrids mätningar och uppskattningar för första gången en genomsnittsproduktion på 1 000 megawatt i timmen den 27.8. Vindkraftens andel av den finska elproduktionen var cirka 16 procent när det högsta timvärdet registrerades och vindkraft kunde täcka cirka 14 procent av den totala förbrukningen. Den installerade vindkraftskapaciteten i Finland uppgår för närvarande till cirka 1 300 megawatt.
 
Inga betydande störningar i stamnätet med omfattande konsekvenser inträffade under rapporteringsperioden. 
 
 
Användning av elsystemet
1-9/16
1-9/15
7-9/16
7-9/15
Elförbrukning in Finland TWh
61,8
60,4
18,2
18,1
Elöverföring genom Finland TWh
3,1
4,2
0,5
1,3
Elöverföring i Finland TWh
64,9
64,5
18,7
19,3
Fingrids överföringsvolym TWh
51,3
50,2
15,9
16,3
Fingrids elöverföring till kunder TWh
48,2
46,0
15,5
15,0
Fingrids förlustel TWh
1,0
1,0
0,3
0,4
 
 
 
 
 
Elöverföring Finland–Sverige
 
 
Export till Sverige TWh
0,2
0,2
0,1
0,0
Import från Sverige TWh
12,9
13,2
4,0
4,9
 
 
 
 
 
Elöverföring Finland–Estland
 
 
Export till Estland TWh
2,9
3,8
0,4
1,2
Import från Estland TWh
0,2
0,0
0,1
0,0
 
 
 
 
 
Elöverföring Finland–Ryssland
 
 
Export till Ryssland TWh
 
0,02
 
 
Import från Ryssland TWh
4,0
2,9
1,0
0,3
 
Elmarknaden
 
Under det tredje kvartalet uppgick det nordiska genomsnittspriset på el (systempriset) mellan juli och september till 25,23 (13,31) euro/MWh och det finska områdespriset till 31,62 (30,13) euro/MWh. Under perioden januari–september uppgick det nordiska genomsnittspriset till 24,39 (20,66) euro/MWh och det finska områdespriset till 30,76 (29,35) euro/MWh.
 
Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick mellan juli och september till 11,3 (80,9) miljoner euro. Orsaken till den avsevärda minskningen var att skillnaden mellan de finska och svenska områdespriserna minskade. Detta berodde dels på det försämrade vatten-läget i Norden och dels på att den nya elförbindelsen NordBalt mellan Sverige och Litauen togs i drift i början av året. Elöverföringen från Sverige till Finland minskade med cirka en femtedel under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period året innan.
 
Ungefär hälften av kapaciteten mellan Finland och Sverige utgörs av de högspända likströms-förbindelserna Fenno-Skan 1 och 2. Förbindelsernas kapacitet har varit nästan fullt tillgänglig under det tredje kvartalet. Åtgärderna för att utveckla gränsförbindelsernas driftsäkerhet som inleddes i början av 2016 minimerade avbrottstiderna i samband med de tre störningarna som inträffade under det tredje kvartalet och tillgängligheten har förbättrats betydligt jämfört med motsvarande period åren 2013–2015.
 
I september tillsatte arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp för att kartlägga möjligheter-na som smarta nät erbjuder elmarknaden. Arbetsgruppen ska bidra med ett gemensamt per-spektiv på framtidens smarta nät och föreslå konkreta åtgärder för att ge kunderna en mer ak-tiv roll på elmarknaden och främja driftsäkerheten över lag. Arbetsgruppen inkluderar repre-sentanter från hela branschen och även Fingrid deltar aktivt i gruppens arbete.
 
Elmarknaden
1-9/16
1-9/15
7-9/16
7-9/15
Nord Pools systempris euro/MWh, medelpris
24,39
20,66
25,23
13,31
Finlands områdespris euro/MWh, medelpris
30,76
29,35
31,62
30,13
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige, mn euro*
71,1
129,5
11,3
80,9
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
40,0
46,9
27,6
70,4
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, mn euro*
4,6
6,8
0,1
0,4
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
12,0
13,0
0,5
2,5
 
* Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. Intäkterna och kostnaderna presenteras i tabellerna i resultatavsnittet.
 
 
Under det tredje kvartalet använde Fingrid 0,6 (0,2) miljoner euro till motköp. Merparten av kostnaderna bestod av motköp för att trygga driftsäkerheten vid avbrott i samband med inve-steringar, men kostnader orsakades även av ett flertal störningar i gränsförbindelserna.
Under årets tre första kvartal använde Fingrid 3,2 (2,9) miljoner euro till motköp.  
 
 
Mothandel
1-9/16
1-9/15
7-9/16
7-9/15
Motköp mellan Finland och Sverige, mn euro
1,0
0,5
0,0
0,0
Motköp mellan Finland och Estland, mn euro
0,1
0,8
0,0
0,0
Motköp på interna förbindel-
ser i Finland, mn euro
2,1
1,6
0,6
0,2
Motköp sammanlagt, mn euro
3,2
2,9
0,6
0,2
 
Finansiering
 
Bolagets kreditbetyg förblev högt, vilket återspeglar en stark totalekonomi och skuldbetalnings-förmåga. Under perioden juli–september uppgick koncernens finansiella nettokostnader till 5,2 (4,3) miljoner euro. Koncernens finansiella nettokostnader under januari–september uppgick till 9,2 (21,1), inklusive en förändring av det verkliga värdet på derivaten, som var 4,6 miljoner euro positiv(5,8 miljoner euro negativ).
 
De räntebärande lånen uppgick till 1 202,7 (1 138,5) miljoner euro, varav 878,1 (939,5) miljoner euro utgörs av långfristiga och 324,6 (199,0) miljoner euro av kortfristiga lån.
 
Bolagets likviditet var fortsatt god. De finansiella tillgångarna och likvida medlen som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen uppgick den 30 september 2016 till 172,2 (101,7) miljo-ner euro. I september stärktes likviditeten genom en emission av obligationer värda 80 miljoner euro inför återbetalningen av långfristiga lån som förfaller till betalning under det fjärde kvarta-let. Bolaget har dessutom en bindande outtagen standby-kredit på 300 miljoner euro till sitt för-fogande samt icke-bindande kontolimiter på totalt 50 miljoner euro.
 
Förändringen av det verkliga värdet på elderivaten under rapporteringsperioden inkluderar en post på 5,4 miljoner euro som minskar koncernens resultat till följd av upplösningen av en sä-kerhetsfond efter säkringsredovisningens upphörande.
 
Motpartsrisken för de finansiella derivatkontrakten uppgick till 15 (16) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig helt mot alla valuta- och råvaruprisrisker.
 
Personal
 
Det totala antalet anställda inom koncernen var i genomsnitt 337 (320) personer, varav 285 (283) hade en fast anställning.
 
Revision
 
Koncernens siffror har inte reviderats.
 
Händelser efter rapporteringsperioden och utvecklingen under resten av året
 
Den 17.10.2016 meddelade Fingrid Oyj att man kommer att höja stamnätsavgifterna med i genomsnitt sju procent från och med början av 2017. Stamnätsavgifterna används till att finan-siera framtida investeringar och täcka operativa kostnader. Stamnätsavgifterna förväntas för-bli stabila i framtiden.
 
Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2016 exklusive förändringar i verkliga vär-den på derivat och skatter väntas minska från året innan. Stamnätsavgifterna för år 2016 har fastställts så att ett intäktsunderskott som motsvarar intäktsöverskottet från den föregående tillsynsperioden uppnås. Jämförelser påverkas dessutom av ett nytt sätt att redovisa flaskhals-intäkter från början av 2016. Prognoser om helårsresultatet försvåras särskilt av osäkerheten kring stamnäts-, transmissions- och gränsöverföringsintäkter samt kostnader för reservkraft och förlustel. Dessa styrs av temperaturväxlingar samt förändringar i nederbörd och vattenlä-get i Norden som påverkar elförbrukningen och elpriserna i Finland och dess grannländer och därmed överföringsvolymen i stamnätet. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil.
 
 
Mer information: Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40 eller 040 593 84 28
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19