;
30.4.2015 11:30
Börsmeddelanden

Fingridkoncernens delårsrapport 1.1.-31.3.2015

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015

• Koncernens omsättning under januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. • Koncernens rörelsevinst uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro.
• Koncernens vinst under redovisningsperioden uppgick till 55,4 (62,3) miljoner euro.
• Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 52,4 (73,2) miljoner euro
• De räntebärande nettoskulderna uppgick till 999,3 (1 002,8) miljoner euro
• Investeringarna uppgick till 24,1 (31,6) miljoner euro
• Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent
• Resultatet per aktie var 16 656 (18 744) euro

 

NYCKELTAL
 
1-3/15
1-3/14
förändring i %
1-12/14
Omsättning
Mn euro
179,9
191,3
-6,0
567,2
Investeringar, brutto
Mn euro
24,1
31,6
-23,8
129,5
– investeringarnas andel av omsättningen
%
13,4
16,5
 
22,8
Utgifter för forskning och utveckling
Mn euro
0,4
0,4
2,2
1,7
– andel av omsättningen
%
0,2
0,2
 
0,3
Antal anställda i genomsnitt
 
313
287
9,1
305
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut
 
312
289
8,0
313
Löner och arvoden totalt
Mn euro
5,5
5,1
6,4
20,5
Rörelsevinst
Mn euro
72,8
79,3
-8,2
142,8
– andel av omsättningen
%
40,5
41,5
 
25,2
Vinst före skatter
Mn euro
69,2
77,8
-11,1
132,9
– andel av omsättningen
%
38,5
40,7
 
23,4
Räkenskapsperiodens vinst
Mn euro
55,4
62,3
-11,1
106,5
Totalresultat
Mn euro
57,0
61,9
-7,9
106,1
Soliditetsgrad
%
33,5
32,0
 
31,0
Räntebärande nettoskulder
Mn euro
999,3
1 002,8
-0,3
1 046,1
Nettoskuldsättningsgrad
 
1,4
1,4
 
1,6
Resultat/aktie
euro
16 655,62
18 744,08
-11,1
32 027,89
Utdelning/A-aktie
euro
 
 
 
21 655,44
Utdelning/B-aktie
euro
 
 
 
16 038,49
Eget kapital/aktie
euro
217 721
211 907
2,7
200 568
Utdelning/resultat A-aktie
%
 
 
 
67,6
Utdelning/resultat B-aktie
%
 
 
 
50,1
Antalet aktier
 
 
 
 
 
– A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
 
2 078
– B-seriens aktier
st.
1 247
1 247
 
1 247
Totalt
st.
3 325
3 325
 
3 325

 

 

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen: ”Mild vinter med lägre elförbrukning”

Elförbrukningen i Finland var lägre än normalt på grund av den milda vintern. Den minskade elförbrukningen kombinerat med sänkningen av stamnätsavgifterna i början av året minskade Fingrids stamnätsintäkter jämfört med året innan. Förbrukningstopparna blev lägre än normalt på grund av den milda vintern och elbehovet kunde tillgodoses med inhemsk produktion och elimport. Under mycket kalla vintrar kan effektläget framöver bli pressat.

Till följd av marknadsläget har elöverföringen mellan Finland och Sverige förblivit omfattande, men skillnaderna mellan områdespriserna jämfört med året innan var på grund av otillräcklig överföringskapacitet mindre och Fingrids flaskhalsintäkter minskade.

Energimyndigheten beviljade i januari Fingrid tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionen bygger på den gällande elmarknadslagen.

FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015

Redovisningsprinciper

Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet 2014.

Ekonomiskt resultat

Koncernens rörelsevinst under perioden januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. Stamnätsintäkterna minskade till 115,4 (124,2) miljoner euro under årets första månader. En lägre elförbrukning och en prissänkning på två procent i början av året bidrog till minskningen. De övriga rörelseintäkter uppgick till 0,8 (1,2) miljoner euro. Kostnaderna under januari-mars uppgick till 103,9 (105,5) miljoner euro.

Elförbrukningen från januari till mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Försäljningen av balanseringsel uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige minskade till 11,0 (15,0) miljoner euro. Minskningen orsakades av marknadsläget, där Finland importerat mycket el från Sverige samtidigt som skillnaderna mellan områdespriserna varit mindre än under år 2014 Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland var 5,6 (2,5) miljoner euro till följd av ökad import från Ryssland i och med den svagare rubeln. Flaskhalsintäkterna från förbindelserna mellan Finland och Estland förblev på samma nivå som motsvarande period år 2014.

Försäljningen av balanskraft uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Kostnaderna för balanskraft ökade något jämfört med nivån året innan till 27,8 (27,2) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel minskade till 15,9 (18,1) miljoner euro på grund av lägre förlustelsvolymer än under jämförelseperioden. I slutet av mars hade cirka 101 (98) procent av Fingrids förväntade inköp av förlustel för resten av år 2015 skyddats till medelpriset 40,1 (44,1) euro/MWh.

Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet sjönk till 12,0 (12,8) miljoner euro till följd av ett fortsatt gott marknadsläge. Avskrivningar uppgick till 22,9 (22,1) miljoner euro. Underhållskostnaderna förblev nästan på samma nivå som året innan och uppgick till 2,7 (2,8) miljoner euro. Personalkostnaderna ökade liksom personalantalet något och uppgick till 6,6 (6,3) miljoner euro.
 
Omsättning och övriga intäkter (milj. euro)
1-3/15
1-3/14
föränd­ring i %
1-12/14
Stamnätsintäkter
115
124
-7,1
326
Försäljning av balanskraft
40
41
-2,8
151
Transmissionsintäkter
4
4
4,6
12
Intäkter från gränsöverföring
6
2
127,3
9
Flaskhalsintäkter Finland–Estland
0,4
0,4
-14,3
2
Intäkter från effektreserv*
2
2
0,8
8
Flaskhalsintäkter Finland–Sverige
11
15
-26,6
49
Övrig omsättning
1
2
-39,2
9
Övriga rörelseintäkter
1
1
-34,1
5
Omsättning och övriga intäkter totalt
181
192
-6,1
572
 
 
Kostnader (milj. euro)
1-3/15
1-3/14
föränd­ring i %
1-12/14
Köp av balanskraft
28
27
2,1
107
Kostnader för förlustel
16
18
-12,5
66
Avskrivningar
23
22
3,7
92
Kostnader för reserver
12
13
-6,0
62
Personalkostnader
7
6
5,4
25
Kostnader för effektreserv*
2
2
-3,0
8
Underhållskostnader
3
3
-3,7
19
Transmissionskostnader
4
3
17,8
11
Övriga kostnader
11
11
-6,1
46
Kostnader totalt
104
106
-1,5
435
Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på råvaruderivat
77
87
-11,7
137
Koncernens rörelsevinst, IFRS
73
79
-8,2
143

 
* Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukningstoppar inom ramen för lagen om effektreserv. 

 
Koncernens rörelsevinst under årets första kvartal uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 69,2 (77,8) miljoner euro. De största negativa skillnaderna jämfört med motsvarande period året innan berodde på lägre stamnätsintäkter (-8,8 miljoner euro) och lägre flaskhalsintäkter för förbindelserna mellan Finland och Sverige (-4,0 miljoner euro). Räkenskapsperiodens vinst blev 55,4 (62,3) miljoner euro, och totalresultatet 57,0 (61,9) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var 52,4 (73,2) miljoner euro positivt under årets första månader. Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent vid rapporteringsperiodens slut.

Säsongsvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade rapporteringsperioden

Investeringar och underhåll

Stamnätets investeringsprogram är inriktat på utveckling av elnätet i Österbotten och modernisering av ”Järnladyn”, den gamla förbindelsen mellan Östra och Västra Finland.

Arbetet med förbindelsen mellan Karleby och Uleåborg som ingår i den österbottniska helheten fortskred enligt planerna. Arbetet med elstationerna i Hirvisuo, Pyhänselkä och Toby har förlöpt väl trots den regniga vintern och ett antal problematiska avbrott.

Moderniseringen av Järnladyn på förbindelsen mellan Hikiä och Forssa fortskred enligt tidtabellen både vad gäller elstationen och kraftledningsbygget.

Fingrid har i början av året fattat inköpsbeslut om en ny 400/110 kilovolts transformatorstation som kommer att byggas av ABB i Isokangas norr om Uleåborg. Kontraktets värde är cirka 8,5 miljoner euro. Transformatorstationen väntas stå klar i slutet av år 2016. En ytterligare transformatorstation på 220/110/20 kilovolt i Vajukoski i Sodankylä kommer att byggas av Empower PN Oy. Kontraktets värde är cirka 6 miljoner euro. Stationen blir klar sommaren 2016.

Kraftsystem

Vintern var mildare än vanligt. Förbrukningstoppen på 13 494 MWh/h inträffade i slutet av januari. När förbrukningen var som högst importerades el från Sverige till full kapacitet, även om man samtidigt sålde el från Finland till Estland. De finska produktionsanläggningarna hade fri kapacitet när förbrukningen var som högst. Elförsörjningen i Finland var tillräcklig och man behövde inte använda sig av effektreserver.

Elförbrukningen i Finland mellan januari och mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period uppgick till 1,3 (1,3) terawattimmar, det vill säga den totala överföringen i Finland var 24,7 (25,2) terawattimmar.

Elöverföringen via Fingrids nät mellan januari och mars uppgick till 17,9 (18,2) terawattimmar, vilket utgör 72,5 (72,2) procent av den totala elöverföringen i Finland.

Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 16,6 (16,9) terawattimmar el, vilket motsvarade 70,9 (70,4) procent av den totala förbrukningen i Finland.

Under perioden januari–mars importerades 4,2 (5,1) terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,1 (0,0) terawattimmar el exporterades från Finland till Sverige. Överföringskapaciteten för likströmsförbindelserna mellan Finland och Sverige begränsades i mars av underhållsarbeten på den svenska sidan.

Under perioden januari–mars importerade Finland 0,01 (0,01) terawattimmar el från Estland och exporterade 1,1 (1,3) terawattimmar el till Estland. Överföringskapaciteten begränsades under några dagar av underhållsarbeten och tester på estniska reservkraftverk.

Elimporten från Ryssland mellan januari och mars uppgick till 2,0 (0,8) terawattimmar. Mängden importerad el från Ryssland har varierat beroende på marknadsläget och tiden på dygnet. Hela överföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit tillgänglig under kvartalet, med undantag för en vecka i mars då man utförde underhållsarbeten på det ryska nätet.

 
Användning av kraftsystemet
1–3/2015
1–3/2014
1–12/2014
Elförbrukning in Finland TWh
23,4
23,9
83,3
Elöverföring genom Finland TWh
1,3
1,3
3,9
Elöverföring i Finland TWh
24,7
25,2
87,2
Fingrids överföringsvolym TWh
17,9
18,2
67,2
Fingrids elöverföring till kunder TWh
16,6
16,9
63,3
Fingrids förlustel TWh
0,3
0,3
1,3
Elöverföring Finland–Sverige
 
 
 
Export till Sverige TWh
0,1
0,0
0,2
Import från Sverige TWh
4,2
5,1
18,1
Elöverföring Finland–Estland
 
 
 
Export till Estland TWh
1,1
1,3
3,6
Import från Estland TWh
0,01
0,01
0,1
Elöverföring Finland–Ryssland
 
 
 
Import från Ryssland TWh
2,0
0,8
3,3

 

Elmarknaden

Elimporten från Sverige var tack vare marknadsläget omfattande och det finska områdespriset var högre än i de andra nordiska länderna. Under årets första kvartal var genomsnittspriset (systempriset) på el i Norden till 28,13 (30,19) euro/MWh och områdespriset i Finland 32,10 (35,24) euro/MWh.

Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick till 22,0 (30,0) miljoner euro. Minskningen beror dels på den allmänt lägre elprisnivån och dels på den bättre tillgängligheten för förbindelserna mellan länderna jämfört med året innan.
 
 
Elmarknaden
1-3/15
1-3/14
1-12/14
Nord Pools systempris euro/MWh, medelpris
28,13
30,19
29,61
Finlands områdespris euro/MWh, medelpris
32,10
35,24
36,02
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige, mn euro*
22,0
30,0
97,7
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
44,7
62,1
47,8
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, mn euro*
0,7
0,8
4,8
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
6,5
11,3
8,2


* Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. Intäkterna och kostnaderna presenteras i tabellerna i resultatavsnittet.


Under början av året använde Fingrid 1,0 (2,9) miljoner euro till motköp. De största kostnaderna orsakades av en störning i likströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige i februari och motköp relaterade till säkerställande av stamnätets driftsäkerhet i Österbotten.

 

Finansiering

Bolagets finansiella ställning förblev på en tillfredsställande nivå och likviditeten är fortsatt god. Koncernens finansiella nettokostnader under perioden januari–mars uppgick till 3,9 (2,0) miljoner euro, vilket inkluderar en positiv förändring av det verkliga värdet på derivat på 1,3 miljoner euro (2,8 miljoner euro).

De finansiella tillgångar och likvida medel som redovisas till verkligt värde via resultatpåverkan uppgick den 31 mars 2015 till 183,4 (230,4) miljoner euro. Bolaget har dessutom en outtagen kredit på 250 miljoner euro.

De räntebärande lånen uppgick till 1 182,8 (1 233,3) miljoner euro, varav 955,2 (973,1) miljoner euro utgörs av långfristiga och 227,6 (260,2) miljoner euro av kortfristiga lån.

Förändringen av det verkliga värdet på elderivaten under första kvartalet 2015 inkluderar en post på 1,4 miljoner euro som minskar koncernens resultat till följd av upplösningen av en säkerhetsfond i samband med att säkringsredovisningen upphörde.

Motpartsrisken för de finansiella derivatavtalen uppgick till 37 (39) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig mot alla valuta- och råvaruprisrisker.
 
Personal

Det totala antalet anställda inom koncernen var i genomsnitt 313 (287) personer, varav 282 (269) hade en fast anställning.

Andra frågor

Energimyndigheten beslutade i januari att utse Fingrid Abp till systemansvarig stamnätsinnehavare i enlighet med elmarknadslagen och beviljade bolaget tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. Beslutet upphävde det tidigare elnätstillståndet från år 1997.

I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionsskyldigheten bygger på den gällande elmarknadslagen

Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.
 
Händelser efter redovisningsperioden och utvecklingen under slutet av året

Fingrids utredning om Datahub, den framtida lösningen för informationsutbyte på elmarknaden, behandlades av arbets- och näringsministeriet och Fingrid fick grönt ljus för att inleda Datahub-projektet.

Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den 14.4.2015. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2014, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Bolagsstämman valde Fingrid Abp:s styrelse för år 2015. Som styrelsemedlemmar fortsätter Helena Walldén (ordförande), Juha Majanen (vice ordförande), Juhani Järvi och Esko Torsti. Som ny medlem valdes Sanna Syri. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats. Bolagsstämman beslutade att betala ut 21.655,44 euro i utdelning till A-seriens aktier och 16.038,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt 65.000.001,35 euro.

Fingrid-koncernens resultat för räkenskapsperioden 2015 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter väntas minska från året innan. Prognoser om hela räkenskapsperiodens resultat försvåras av osäkerheten förknippad med kostnaderna för reservkraft och förlustel, flaskhalsintäkterna samt de ryska gränsöverföringsintäkterna. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil.

Bilagor: Delårsrapportens bilagor 1.1.-31.3.2015

Mer information:

Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419