;
22.7.2015 11:00
Börsmeddelanden

Fingridkoncernens delårsrapport 1.1.-30.6.2015

Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari–juni 2015
• Koncernens omsättning under perioden januari–juni uppgick till 293,1 (305,3) miljoner euro.
• Koncernens rörelsevinst uppgick till 82,1 (99,0) miljoner euro.
• Koncernens vinst under rapporteringsperioden uppgick till 52,3 (76,2) miljoner euro.
• Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 45,6 (97,2) miljoner euro
• Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 067,2 (1 056,2) miljoner euro.
• Investeringarna uppgick till 67,8 (57,5) miljoner euro
• Soliditetsgraden var 31,8 (29,8) procent
• Resultatet per aktie uppgick till 15 744 (22 906) euro Ekonomisk utveckling, april–juni 2015
• Koncernens omsättning under perioden april–juni uppgick till 113,2 (114,1) miljoner euro.
• Koncernens rörelsevinst för det andra kvartalet var 9,3 (19,7) miljoner euro.
• Koncernens vinst under rapporteringsperioden april–juni uppgick till -3,0 (13,8) miljoner euro

NYCKELTAL
 
1-6/15
1-6/14
föränd-ring i %
4-6/15
4-6/14
föränd-ring i %
1-12/14
Omsättning
Mn euro
293,1
305,3
-4,0
113,2
114,1
-0,7
567,2
Investeringar, brutto
Mn euro
67,8
57,5
18,0
43,8
25,9
69,2
129,5
– investeringarnas andel av omsättningen
%
23,1
18,8
 
38,7
22,7
 
22,8
Utgifter för forskning och utveckling
Mn euro
0,8
0,9
-6,6
0,4
0,5
-14,1
1,7
– andel av omsättningen
%
0,3
0,3
 
0,4
0,4
 
0,3
Antal anställda i genomsnitt
 
319
297
7,4
325
306
6,2
305
Antal anställda vid periodens slut
 
332
317
4,7
332
317
4,7
313
Löner och arvoden totalt
Mn euro
11,2
10,4
7,6
5,7
5,2
8,9
20,5
Rörelsevinst
Mn euro
82,1
99,0
-17,0
9,3
19,7
-52,7
142,8
– andel av omsättningen
%
28,0
32,4
 
8,2
17,2
 
25,2
Vinst före skatter
Mn euro
65,4
95,0
-31,1
-3,7
17,2
-121,6
132,9
– andel av omsättningen
%
22,3
31,1
 
-3,3
15,1
 
23,4
Räkenskapsperiodens vinst
Mn euro
52,3
76,2
-31,3
-3,0
13,8
-121,9
106,5
Totalresultat
Mn euro
55,4
75,8
-26,9
-1,6
13,9
-111,6
106,1
Soliditetsgrad
%
31,8
29,8
 
31,8
29,8
 
31,0
Räntebärande nettoskulder
Mn euro
1 067,2
1 056,2
1,0
1 067,2
1 056,2
 
1 046,1
Nettoskuldsättningsgrad
 
1,6
1,7
 
1,6
1,7
 
1,6
Resultat/aktie
euro
15 744,04
22 905,58
-31,3
-911,57
4 161,49
-121,9
32 027,89
Utdelning/A-aktie
euro
 
 
 
 
 
 
21 655,44
Utdelning/B-aktie
euro
 
 
 
 
 
 
16 038,49
Eget kapital/aktie
euro
197 687
191 459
3,3
 
 
 
200 568
Utdelning/resultat A-aktie
%
 
 
 
 
 
 
67,6
Utdelning/resultat B-aktie
%
 
 
 
 
 
 
50,1
Antalet aktier
 
 
 
 
 
 
 
 
– A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
 
2 078
2 078
 
2 078
– B-seriens aktier
st.
1 247
1 247
 
1 247
1 247
 
1 247
Totalt
st.
3 325
3 325
 
3 325
3 325
 
3 325


 

 
 

Verkställande direktör Jukka Ruusunen: ”Elpriset på grossistmarknaden minskade med 25 procent under årets andra kvartal och exporten till Estland ökade med 70 procent jämfört med året innan.”

"Importen av billig el från de andra nordiska länderna fortsatte, vilket ledde till att områdespriset på den finska elmarknaden minskade med 25 procent under det andra kvartalet jämfört med andra kvartalet 2014. I juni var elpriset på grossistmarknaden i Finland lägre än på 15 år. Överföringskapaciteten mellan Finland och Sverige har utnyttjats så gott som maximalt under första halvåret. I enlighet med den europeiska marknadsmekanismen har den förmånliga nordiska elen exporterats vidare till Estland. Exporten från Finland till Estland ökade med hela 75 procent under andra kvartalet jämfört med året innan. Marknadsläget återspeglas i Fingrids ekonomi dels som högre flaskhalsintäkter och dels som ökade transmissionsförluster. Driftsäkerheten för det finska stamnätet har varit utmärkt under årets första hälft.

Fingrids långsiktiga investeringsprogram fortskrider som planerat. Bolaget kommer i år att investera 150 miljoner euro i stamnätet. Investeringsprogrammet fokuserar på att förnya stamnätet i Österbotten och modernisera den öst-västliga förbindelsen i Södra Finland. I Finlands nya regeringsprogram föreslås förändringar av tariffsystemet med inmatningspris för vindkraft, som kommer att medföra ökade risker för vindkraftsproducenterna. Regeringsprogrammets förändringar har påskyndat pågående vindkraftsprojekt, som också har en betydande roll i Fingrids investeringsprogram. Förändringar av tariffsystemet kan komma att påverka Fingrids planerade investeringar som bygger på anslutning av vindkraft till det finska stamnätet."

FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-30.6.2015

Redovisningsprinciper

Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34 Delårsrapportering. Fingrid Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet 2014.

Ekonomiskt resultat

Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 113,2 (114,1) miljoner euro. Kvartalets stamnätsintäkter uppgick till 60,3 (61,1) miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna utgjorde1,1 (0,5) miljoner euro. Kostnaderna under andra kvartalet uppgick till 101,5 (105,8) miljoner euro.

Koncernens omsättning under perioden januari–juni var 293,1 (305,3) miljoner euro. Stamnätsintäkterna minskade under årets första hälft till 175,7 (185,2) miljoner euro till följd av en lägre elförbrukning och en prissänkning på två procent i början av året. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 1,9 (1,7) miljoner euro. Kostnaderna mellan januari och juni utgjorde 205,4 (211,3) miljoner euro. 

Under perioden januari–juni var elförbrukningen 42,3 (42,9) terawattimmar. Försäljningen av balanskraft uppgick till 69,7 (76,6) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige ökade till 24,3 (23,9) miljoner euro. Flaskhalsintäkternas ökning berodde på marknadsläget, där Finland importerat mycket el från Sverige. Samtidigt har skillnaden mellan de finska och svenska områdespriserna ökat från året innan, vilket i sin tur berott på ett mycket lågt elpris på den nordiska grossistmarknaden. Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland ökade till 7,1 (4,1) miljoner euro till följd av ökad import från Ryssland i och med den svagare rubeln. Flaskhalsintäkterna för förbindelsen mellan Finland och Estland ökade till 3,2 (0,6) miljoner euro efter en avsevärd ökning av antalet flaskhalstimmar. Transmissionsintäkterna låg på samma nivå som motsvarande period året innan.

Kostnaderna för balanskraft sjönk från året innan till 47,9 (51,5) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel minskade till 30,9 (33,9) miljoner euro på grund av lägre inköpspriser och mindre prisskillnad mellan det finska områdespriset och systempriset än året innan. I slutet av juni hade cirka 96 (96) procent av Fingrids förväntade inköp av förlustel under resten av år 2015 skyddats till medelpriset 39,9 (42,4) euro/MWh.

Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet ökade till 29,4 (28,1) miljoner euro efter att marknadspriserna på frekvensstyrda störningsreserver ökat på grund av den kraftiga vårfloden. Avskrivningarna uppgick till 46,2 (45,6) miljoner euro. Underhållskostnaderna var 7,1 (6,8) miljoner euro. Personalkostnader ökade något liksom antalet medarbetare och uppgick till 13,5 (12,4) miljoner euro.

 

Omsättning och övriga intäkter (milj. euro)
1-6/15
1-6/14
förändring i %
4-6/15
4-6/14
förändring i %
Stamnätsintäkter
176
185
-5,1
60
61
-1,2
Försäljning av balanskraft
70
77
-9,0
30
35
-16,3
Transmissionsintäkter
7
7
0,7
3
3
-4,7
Intäkter från gränsöverföring
7
4
73,9
1
2
-8,7
Flaskhalsintäkter Finland–Estland
3
1
454,1
3
0
1 709,5
Intäkter från effektreserv*
4
4
0,3
2
2
-0,3
Flaskhalsintäkter Finland–Sverige
24
24
1,9
13
9
50,1
Övrig omsättning
2
4
-47,4
1
2
-54,5
Övriga rörelseintäkter
2
2
11,0
1
1
114,9
Omsättning och övriga intäkter totalt
295
307
-3,9
114
115
-0,2

 

Kostnader (milj. euro)
1-6/15
1-6/14
förändring i %
4-6/15
4-6/14
förändring i %
Köp av balanskraft
48
52
-7,0
20
24
-17,3
Kostnader för förlustel
31
34
-8,9
15
16
-4,7
Avskrivningar
46
46
1,3
23
24
-1,0
Kostnader för reserver
29
28
4,7
17
15
13,6
Personalkostnader
13
12
8,5
7
6
11,6
Kostnader för effektreserv*
4
4
0,2
2
2
3,4
Underhållskostnader
7
7
3,3
4
4
8,2
Transmissionskostnader
5
5
-11,0
1
2
-46,5
Övriga kostnader
22
24
-8,1
11
12
-9,9
Kostnader totalt
205
211
-2,8
101
106
-4,1
Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på råvaruderivat
90
96
-6,4
13
9
46,6
Koncernens rörelsevinst, IFRS
82
99
-17,0
9
20
-52,7


* Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukningstoppar inom ramen för lagen om effektreserv.

 

Koncernens rörelsevinst för det andra kvartalet var 9,3 (19,7) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till -3,7 (17,2) miljoner euro. Rapporteringsperiodens vinst blev -3,0 (13,8) miljoner euro och totalresultatet -1,6 (13,9) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var -6,8 (24,0) miljoner euro. Försäljningen av aktierna i Porvoon Alueverkko Oy under rapporteringsperioden hade ingen betydande effekt på koncernens resultat eller kassaflöde.

Koncernens rörelsevinst under första halvåret 2015 var 82,1 (99,0) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 65,4 (95,0) miljoner euro. Redovisningsperiodens vinst blev 52,3 (76,2) miljoner euro och totalresultatet 55,4 (75,8) miljoner euro. De största negativa skillnaderna jämfört med motsvarande period året innan berodde på förändringar i marknadsvärdet på derivat (-22,9 miljoner euro) och lägre stamnätsintäkter (-9,5 miljoner euro). Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var under årets första hälft 45,6 (97,2) miljoner euro positiv. Soliditetsgraden var 31,8 (29,8) procent vid rapporteringsperiodens slut.

Säsongsvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade rapporteringsperioden.

Investeringar och underhåll

Fingrids investeringsprogram fortskrider som planerat. Investeringsprogrammets två stora projekt, utvecklingen av det österbottniska elnätet och moderniseringen av den gamla förbindelsen mellan Östra och Västra Finland, har fortskridit enligt planerna.

Bolaget har fattat ett investeringsbeslut om att förnya 400 kilovoltsställverket i Alajärvi. Transformatorstationen i Alajärvi är en av de viktigaste i hela kraftöverföringsnätet. För att garantera ställverkets driftsäkerhet kommer stationens huvudsamlingsskena att moderniseras. Projektets investeringskostnader uppgår till cirka 17 miljoner euro och projektet genomförs år 2017.

I juni togs den 117 kilometer långa 110 kV förbindelsen mellan Huutokoski och Kontiolahti i drift. Projektet som kostade cirka 15 miljoner euro genomfördes av TLT Building Oy och Eltel Networks Oy.

Bolaget har fattat ett flertal inköpsbeslut. En ny 400/110/20 kV elstation byggs i Jylkkä i Kalajoki för att stärka förbindelsen mellan Hirvisuo i Österbotten och Pyhänselkä. Projektet genomförs av Infratek Oy. Projektets värde är cirka 11,5 miljoner euro och det väntas bli klart hösten 2016. Stationen som är under uppbyggnad i Hirvisuo kommer att få två 400 kilovolts seriekondensatorer. Kondensatorerna levereras av Siemens Osakeyhtiö. Leveransens värde är cirka 7 miljoner euro och arbetet slutförs i slutet av år 2016.

Bolagets betydande satsningar på att utveckla arbetssäkerheten fortsätter. Under första halvåret inträffade dock något fler olyckor än under samma period året innan. Under andra kvartalet har antalet olyckor minskat och säkerhetsarbetet fortsätter. Fingrids medarbetare skadades allvarligt i en elolycka på Nikuvikens elstation i maj. Orsakerna som ledde till olyckan har utretts och Fingrid har upprättat en handlingsplan utifrån olycksrapporten för att förebygga motsvarande olyckor i framtiden.

Fingrid rankades bland de bästa stamnätsbolagen i den internationella studien ITAMS (International Transmission Asset Management Study). ITAMS är en kvalitetsjämförelse som syftar till att identifiera de bästa modellerna för hantering av stamnätsbolagens tillgångar.

Kraftsystemet

Elförbrukningen i Finland mellan april och juni var 18,8 (18,9) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period uppgick till 1,6 (0,9) terawattimmar. Den totala elöverföringen i Finland var 20,4 (19,8) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 15,9 (15,8) terawattimmar el, vilket motsvarade 78,0 (79,9) procent av den totala förbrukningen i Finland. Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 14,4 (14,9) terawattimmar el, vilket motsvarade 76,2 (79,0) procent av den totala förbrukningen i Finland.

Mellan januari och juni uppgick elförbrukningen i Finland till 42,3 (42,9) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period utgjorde 2,9 (2,2) terawattimmar. Den totala elöverföringen i Finland var 45,1 (45,0) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 33,9 (34,0) terawattimmar el, vilket motsvarade 75,0 (75,6) procent av den totala förbrukningen i Finland. Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 31,0 (31,8) terawattimmar el, vilket motsvarade 73,3 (74,1) procent av den totala förbrukningen i Finland.

Elimporten från Sverige till Finland under april–juni uppgick till 4,1 (4,2) terawattimmar och exporten från Finland till Sverige 0,1 (0,0) terawattimmar. Under januari–juni uppgick elimporten från Sverige till Finland 8,3 (9,3) och exporten från Finland till Sverige 0,1 (0,07) terawattimmar.

Elexporten till Estland mellan april och juni utgjorde 1,4 (0,8) terawattimmar. Från januari till juni exporterades 2,6 (2,0) terawattimmar el till Estland. Likströmsförbindelsen Estlink 2 var ur drift två veckor i början av maj på grund av reparationer.

Elimporten från Ryssland uppgick mellan april och juni till 0,5 (0,5) terawattimmar och mellan januari och juni till 2,6 (1,3) terawattimmar. Hela överföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit tillgänglig under kvartalet med undantag för underhållsarbeten på det ryska nätet i april. Medan underhållsarbetet pågick var överföringskapaciteten lägre än normalt, men ändå tillräcklig för marknadens behov. Elimporten från Ryssland var precis som tidigare år blygsam. Variationerna under ett dygn är dock stora.

Den allvarligaste störningen för konsumenterna inträffade under en storm den 3.6.2015 på en ledningssträcka som tillhör en av Fingrids kunder. Störningen orsakade ett avbrott på några minuter i stamnätet i Varkausområdet och ett längre lokaliserat elavbrott i området mellan Varkaus och Joensuu. 
 

Användning av kraftsystemet
1-6/15
1-6/14
4-6/15
4-6/14
Elförbrukning in Finland TWh
42,3
42,9
18,8
18,9
Elöverföring genom Finland TWh
2,9
2,2
1,6
0,9
Elöverföring i Finland TWh
45,1
45,0
20,4
19,8
Fingrids överföringsvolym TWh
33,9
34,0
15,9
15,8
Fingrids elöverföring till kunder TWh
31,0
31,8
14,4
14,9
Fingrids förlustel TWh
0,7
0,6
0,3
0,3
Elöverföring Finland–Sverige
 
 
 
 
Export till Sverige TWh
0,1
0,1
0,1
0,0
Import från Sverige TWh
8,3
9,3
4,1
4,2
Elöverföring Finland–Estland
 
 
 
 
Export till Estland TWh
2,6
2,0
1,4
0,8
Elöverföring Finland–Ryssland
 
 
 
 
Import från Ryssland TWh
2,6
1,3
0,5
0,5

 

Elmarknaden

Under det andra kvartalet uppgick det nordiska genomsnittspriset på el (systempriset) mellan april och juni till 20,71 (25,68) euro/MWh och det finska områdespriset till 25,83 (34,55) euro/MWh. Under januari–juni uppgick det nordiska genomsnittspriset till 24,40 (27,92) euro/MWh och det finska områdespriset till 28,95 (34,89) euro/MWh.

Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick till 48,6 (47,7) miljoner euro. Ökningen berodde främst på lägre svenska områdespriser och därmed en ökad prisskillnad mellan Finland och Sverige. Orsaken var det exceptionellt låga marknadspriset i Norden till följd av stor vattenkraftsproduktion.

El exporterades från Finland till Ryssland för första gången den 7 juni. Kommersiell elexport till Ryssland blev möjlig i slutet av 2014 när Fingrid och de ryska stamnätsaktörerna undertecknade ett avtal som möjliggör bilateral elhandel mellan Finland och Ryssland.

Tidigare har elöverföring med 400 kilovolts gränsledningar endast varit möjlig från Ryssland till Finland. Fingrid införde den 1.6.2015 en ny överföringstariff, där avgiften beror på skillnaden mellan områdespriserna i Finland och nordvästra Ryssland. Målet med den nya tariffstrukturen är att främja elhandel mellan Finland och Ryssland, särskilt när prisskillnaderna är små. Under juni 2015 var exporten till Ryssland större än importen, även om volymerna var små.

Fingrid inledde på Arbets- och näringsministeriets begäran en utredning om datahub, en centraliserad lösning för informationsutbyte för elmarknaden. Målet är att centralisera informationsutbytet i en enda tjänst. Införandet väntas ta cirka fyra år, vilket skulle innebära att lösningen kan börja användas år 2019.

 

Elmarknaden
1-6/15
1-6/14
4-6/15
4-6/14
Nord Pools systempris euro/MWh, medelpris
24,40
27,92
20,71
25,68
Finlands områdespris euro/MWh, medelpris
28,95
34,89
25,83
34,55
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige, mn euro*
48,6
47,7
26,6
17,7
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
38,3
46,7
31,9
31,5
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, mn euro*
6,3
1,1
5,6
0,3
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
18,4
6,9
30,1
2,4


* Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. Intäkterna och kostnaderna presenteras i tabellerna i resultatavsnittet.

 

Under andra kvartalet använde Fingrid 1,7 (3,7) miljoner euro till motköp. De största kostnaderna orsakades av störningar i likströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige i maj, samt av motköp för att garantera driftsäkerheten under avbrott i överföringen i Österbotten och Norra Finland i april.  

Under första halvåret använde Fingrid 2,7 (6,5) miljoner euro till motköp. De största kostnaderna orsakades av störningar i likströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige i februari och maj, samt av motköp för att garantera driftsäkerheten under avbrott i överföringen i Österbotten och Norra Finland i mars och april.
 
Mothandel
1-6/15
1-6/14
4-6/15
4-6/14
Motköp mellan Finland och Sverige, mn euro
0,5
4,6
0,3
1,7
Motköp mellan Finland och Estland, mn euro
0,7
0,1
0,7
0,0
Motköp på interna förbindel-
ser i Finland, mn euro
1,4
1,9
0,6
1,9
Motköp sammanlagt, mn euro
2,7
6,5
1,7
3,7

 

Finansiering

Bolagets finansiella ställning förblev på en tillfredsställande nivå och likviditeten var fortsatt god. Under perioden april–juni uppgick koncernens finansiella nettokostnader till 13,0 (2,7) miljoner euro, inklusive en förändring av det verkliga på derivaten, som var januari–juni uppgick till 16,9 (4,6), inklusive en förändring av det verkliga värdet på derivaten, som var 6,9 miljoner euro negativ (5,3 miljoner euro positiv). De finansiella tillgångarna och likvida medlen som redovisas till värkligt värde via resultaträkningen uppgick den 30 juni 2015 till 109,1 (203,4) miljoner euro. Bolaget har under det andra kvartalet planenligt minskat de finansiella tillgångarna och de likvida medlen för att effektivisera kapitalstrukturen. För att säkerställa likviditeten har Fingrid dessutom kommit överens med bankerna om icke-bindande kontolimiter på sammanlagt 50 miljoner euro. Bolaget har dessutom en outtagen bindande kredit på 250 miljoner euro till sitt förfogande.

De räntebärande lånen uppgick till 1 176,2 (1 259,7) miljoner euro, varav 951,5 (1 011,9) miljoner euro utgörs av långfristiga och 224,7 (247,8) miljoner euro av kortfristiga lån.

Förändringen av det verkliga värdet på elderivaten under rapporteringsperioden inkluderar en post på 3,6 miljoner euro som minskar koncernens resultat till följd av upplösningen av en säkerhetsfond i samband med att säkringsredovisningen upphörde.

Motpartsrisken för de finansiella derivatavtalen uppgick till 23 (33) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig helt mot alla valuta- och råvaruprisrisker.

Personal

Det totala antalet anställda inom koncernen var i genomsnitt 319 (297) personer, varav 283 (271) hade en fast anställning.

Övriga händelser

Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den 14.4.2015. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2014, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Bolagsstämman valde Fingrid Abp:s styrelse för år 2015. Som styrelsemedlemmar fortsätter Helena Walldén (ordförande), Juha Majanen (vice ordförande), Juhani Järvi och Esko Torsti. Som ny medlem valdes Sanna Syri. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats. Bolagsstämman beslutade att betala ut 21.655,44 euro i utdelning till A-seriens aktier och 16.038,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt 65.000.001,35 euro.

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag sålde den 9.4.2015 sina 97 B-aktier i Fingrid till Statens pensionsfond.

Finska staten överlämnade genom ett aktiebyte den 7.5.2015 sammanlagt 443 direktägda A-aktier i Fingrid till Försörjningsberedskapscentralen. Statens totala innehav i bolaget har inte förändrats.

Fingrid Abp sålde den 17.6.2015 sitt aktieinnehav i Porvoon Alueverkko Oy till Borgå Elnät Ab, en del av koncernen Porvoon Energi Oy - Borgå Energi Ab. Affären omfattade Fingrids hela innehav, det vill säga en tredjedel av aktierna och rösterna i Porvoon Alueverkko Oy. Affären har en svag positiv effekt på Fingrid Abp:s resultat för det andra kvartalet.

Fingrid överklagade den 21.1.2013 ett beslut fattat av marknadsdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen. Besväret gällde metoderna för att fastställa intäkterna från nätinnehavarens nätverksamhet och avgifterna för överföringstjänsten under tillsynsperioden 2012–2015. Högsta förvaltningsdomstolen avslog Fingrids besvär den 29.6.2015. Beslutet påverkar inte Fingrids ekonomiska resultat under tillsynsperioden.

Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.

Händelser efter redovisningsperioden och utvecklingen under slutet av året

Pohjola Försäkring Ab överlämnade den 1.7.2015 sammanlagt 149 B-aktier i Fingrid till Aino Ky. Statens pensionsfond sålde den 1.7.2015 sammanlagt 181 B-aktier i Fingrid till Aino Ky.

Fingrid-koncernens resultat för räkenskapsperioden 2015 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter väntas minska från året innan. Prognoser om hela årets resultat försvåras av osäkerheten förknippad med kostnaderna för reservkraft och förlustel, flaskhalsintäkterna samt de ryska gränsöverföringsintäkterna. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil.

Bilagor: Delårsrapportens tabeller 1.1.-30.6.2015

Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419