;
14.9.2015 11:05
Pressmeddelanden, Aktuellt

Fingrid förbättrar elnätets driftsäkerhet i Sydösterbotten

Stamnätsbolaget Fingrid har fattat ett investeringsbeslut om att bygga ut Kristinestads elstation i Österbotten. Utbyggningen av stationen förbättrar elnätets tillförlitlighet i Sydösterbotten och gör det möjligt att ansluta vindkraft på flera hundra megawatt till nätet.
Elkraften som produceras vid Sydösterbottens vindkraftverk överförs till elanvändarna via Kristinestads elstation som hör till Fingrids stamnät och via det lokala EPV Alueverkko Oy:s 110 kilovolt nät. Som ett resultat av parternas gemensamma nätplan kommer EPV Alueverkko Oy som verkar i Sydösterbottens och Österbottens landskapsområden att ändra driften av sitt nät så att en betydligt större mängd vindkraft än hittills kan anslutas till det. Ändringen kräver att Kristinestads elstation byggs ut och samtidigt kommer stationens betydelse som en viktig knutpunkt i elöverföringsnätet att öka.
 
Beslut om byggande av Kristinestads elstation fattades år 2010 och eventuella behov av att senare bygga ut stationen beaktades i omfattande grad redan i planeringen av stationen. Stationen som färdigställdes år 2014 består av ett omfattande 110 kilovolt ställverk, ett mindre 400 kilovolt ställverk och av en 400/110 kilovolt transformator som binder samman 110 kilovolt distributionsnätet med 400 kilovolt huvudnätet för elöverföring.
Enligt investeringsbeslutet kommer Kristinestads elstation att byggas ut. Stationen utökas med ett ytterligare ställverk på 400/110 kilovolt och det befintliga ställverket på 400 kilovolt byggs ut till ett duplex-ställverk.
 
Investeringen gör det möjligt att ansluta vindkraft till nätet i Sydösterbotten och erbjuder samtidigt elanvändarna i området en driftssäker förbindelse till stamnätet. Samtidigt blir ansvarsområdena mellan nätbolagen klarare, driften av nätet förenklas, utbyggningen av stationen tryggar en hög användningskapacitet för elnätet i området och driftssäkerheten i händelse av olika störningar och serviceavbrott förbättras.
 
Byggarbetena i anslutning till investeringen, som är värd cirka 10 miljoner euro, börjar nästa år och projektet kommer att färdigställas på hösten 2017.
 
Närmare information:
direktör, stamnätstjänster och planering, Jussi Jyrinsalo,
tfn 040 550 2044