;
2.4.2015 15:00
Börsmeddelanden

Fingrid Abp:s bokslutskommuniké januari–december 2014

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Oktober–december 2014
 • Koncernens omsättning under oktober–december uppgick till 148 (155) miljoner euro
 • Koncernens rörelsevinst under årets sista kvartal uppgick till 27 (36) miljoner euro
Januari–december 2014
 • Under januari–december 2014 uppgick omsättningen till 567 (543) miljoner euro
 • Koncernens rörelsevinst uppgick till 143 (115) miljoner euro
 • Koncernens vinst för räkenskapsperioden uppgick till 106 (91) miljoner euro
 • Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 95 (-68) miljoner euro
 • De räntebärande nettoskulderna uppgick till 1 046 (1 077) miljoner euro
 • Investeringarna uppgick till 129 (225) miljoner euro
 • Soliditetsgraden var 31 (29,5) procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 32 028 (27 278) euro

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


Nyckeltal
 
 
1–12/14
1–12/13
för-ändring i %
10–12/14
10–12/13
för-ändring i %
Omsättning
M€
567,2
543,1
4,4
148,2
155,1
-4,5
Investeringar, brutto
M€
129,5
225,3
-42,5
42,4
94,8
-55,3
– investeringar av omsättningen
%
22,8
41,5
 
28,6
61,1
 
Utgifter för forskning och utveckling
M€
1,7
1,8
-2,7
0,5
0,6
-14,0
– andel av omsättningen
%
0,3
0,3
 
0,4
0,4
 
Antal anställda i genomsnitt
 
305
277
10,0
314 
287 
9,4 
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut
 
313
287
9,1
 
 
 
Löner och arvoden totalt
M€
20,5
19,0
7,7
5,5
5,5
0,3
Rörelsevinst
M€
142,8
115,3
23,9
26,5
36,5
-27,2
– andel av omsättningen
%
25,2
21,2
 
17,9
23,5
 
Vinst före skatter
M€
132,9
87,3
52,4
23,8
30,3
-21,5
– andel av omsättningen
%
23,4
16,1
 
16,1
19,6
 
Redovisningsperiodend vinst
M€
106,5
90,7
17,4
19,1
47,5
-59,8
Räkenskapsperiodens totalresultat
M€
106,1
86,1
23,3
18,5
43,4
-57,4
Avkastning på sysselsatt kapital
%
7,6
6,3
 
 
 
 
Avkastning på eget kapital
%
16,3
15,0
 
 
 
 
Soliditetsgrad
%
31,0
29,5
 
 
 
 
Räntebärande nettoskulder
M€
1 046,1
1 076,7
-2,8
 
 
 
Nettoskuldsättning
%
1,6
1,7
 
 
 
 
Resultat/aktie
32027,89
27277,89
17,4
5739,47
14286,39
-59,8
Utdelning/A-aktie
21655,44*
29788,26
 -27,3
 
 
 
Utdelning/B-aktie
16038,49*
16038,50
 0,0
 
 
 
Eget kapital/aktie
200568
193293
3,8
 
 
 
Utdelning/resultat A-aktie
%
67,6*
109,2
 
 
 
 
Utdelning/resultat B-aktie
%
50,1*
58,8
 
 
 
 
Antalet aktier 31.12
 
 
 
 
 
 
 
– A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
-
2 078
2 078
-
– B-seriens aktier
st.
1 247
1 247
-
1 247
1 247
-
Totalt
st.
3 325
3 325
-
3 325
3 325
-

 * Styrelsens förslag till bolagsstämman

Fingrids vd Jukka Ruusunen kommenterar Fingrids bokslut:


Redovisningsåret 2014 var ett framgångsrikt år för Fingrid. Fingrid har en stabil och god ekonomi trots att bolaget genomfört betydande investeringar de senaste åren. Resultatet utvecklades starkt och verksam-hetsmässigt var året utomordentligt. Koncernens omsättning uppgick till 567,2 (543,1) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst till 106,5 (90,7) miljoner euro. Det finländska stamnätets driftsäkerhet låg på en utmärkt nivå.

Bolagets kreditbetyg är fortfarande bland de bästa i Finland. Det råder god balans mellan aktieägarvär-det och kundernas intressen. Fingrids utdelningskapacitet uppfyller de mål som ställts upp av ägarna och samtidigt är stamnätsavgifterna bland de lägsta i Europa. Fingrid är en av de största betalarna av före-tagsskatt i Finland. Stamnätsavgifterna för december 2014 sänktes med nästan 50 procent och avgifter-na för år 2015 med i genomsnitt två procent jämfört med år 2014. Kunderna var på det stora hela nöjda med bolagets verksamhet.

Bolaget har på senare år investerat betydligt i överföringsförbindelserna till andra länder. År 2014 sat-sade företaget starkt på moderniseringen av nätet i Österbotten samt förbindelserna i öst-västlig riktning. Ökningen av förnybar energi i Finland märks även på Fingrid. Vi har byggt ett flertal elstationer för att kunna ansluta vindkraft till stamnätet.

Elmarknaden utvecklas, och Fingrid har förutom sin traditionella roll som utvecklare av producentmark-naden även fått en allt större roll i konsumentmarknadens utveckling. Även informationsutbytet och ba-lanstjänsten har utvecklats. Ett konkret exempel är det föreslagna Datahub-systemet, som skulle utgöra ett stort steg mot digitalisering av den finländska elmarknaden.

Redovisningsprinciper

Informationen i denna kommuniké bygger på Fingrids reviderade bokslut för år 2014 som publiceras i samband med kommunikén.

Ekonomiskt resultat

Koncernbokslutet har upprättats enligt samma beräkningsprinciper som år 2013, med undantag av säkringsredovisningen för elderivat, som upphörde den 1.1.2014.

Koncernens omsättning uppgick till 567 (543) miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna var 5 (4) miljoner euro.

Intäkterna från stamnätet var 326 (321) miljoner euro. Stamnätstarifferna höjdes med åtta procent i bör-jan av år 2014. Tarifferna för december sänktes med cirka 45 procent, eftersom de marknadsmässiga intäkterna och kostnaderna blev bättre än väntat. Elförbrukningen i Finland minskade med 0,8 (1,5) pro-cent jämfört med året innan. Elöverföringen i Fingrids nät uppgick till 67,1 (64,6) terawattimmar. Försälj-ningen av balanskraft minskade till 151 (159) miljoner euro på grund av lägre balanskraftspriser. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelsen mellan Finland och Sverige ökade betydligt på grund av marknadslä-get, där skillnaderna mellan områdespriserna var stora, och uppgick till 49 (19) miljoner euro. Flaskhals-intäkterna mellan Finland och Estland sjönk i sin tur till 2 (4) miljoner euro. Intäkterna från överföringen mellan Finland och Ryssland sjönk till 9 (13) miljoner euro på grund av minskad import. Transmissionsin-täkterna ökade till 12 (8) miljoner euro, främst på grund av export till Estland.

Kostnaderna för balanskraft minskade jämfört med året innan till följd av lägre priser och uppgick till 107 (121) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel ökade med sju miljoner euro när överföringsvolymen ökade till 66 (58) miljoner euro. Genomsnittspriset för förlustel var 49,98 (51,03) euro/MWh. Avskrivningarna ökade med tio miljoner euro efter att nya investeringsprojekt hade slutförts och uppgick till 92 (82) miljo-ner euro. De totala kostnaderna för reserverna som säkerställer stamnätets funktion förblev på samma nivå som året innan, det vill säga 62 (62) miljoner euro. Inköpskostnaderna för frekvensstyrda reserver var lägre än året innan tack vare lägre marknadspriser och ett gynnsamt marknadsläge. Samtidigt ökade kostnaderna för de extra reserver som köpts in för att förbättra frekvenskvaliteten och kostnaderna för Fingrids reservkraftverk ökade. Personalkostnaderna uppgick till 25 (23) miljoner euro, underhållskost-naderna till 19 (20) miljoner euro och transmissionskostnaderna till 11 (12) miljoner euro. De övriga kost-naderna ökade med 15 miljoner euro på grund av högre mothandelskostnader.

 

Omsättning och övriga rörelseintäkter, miljoner €
 
1-12/14
1-12/13
för-ändring i %
10-12/14
10-12/13
för-ändring i %
Stamnätsintäkter
326
321
1,7
83
93
-11,3
Försäljning av balanseringsel
151
159
-4,9
40
45
-10,6
Intäkter från gränsöverföring
9
13
-28,9
3
4
-1,8
Flaskhalsintäkter
Finland–Estland*
2
4
-35,5
1
1
-44,8
Flaskhalsintäkter
Finland–Sverige
49
19
162,8
13
6
111,8
Intäkter från effektreserv**
8
13
-40,1
2
2
17,4
Transmissionsintäkter
12
8
46,5
4
2
71,5
Torvmatningstariff
 
 
-
 
 
 
Övrig omsättning
9
6
46,4
2
2
6,0
Övriga rörelseintäkter
5
4
13,5
3
1
237,4
Omsättning och övriga intäkter totalt
572
547
4,5
151
156
-3,3
 
 
 
 
 
 
 
Kostnader, miljoner €
 
 
1-12/14
1-12/13
för-ändring i %
10-12/14
10-12/13
för-ändring i %
Köp av balanseringsel
107
121
-11,6
31
32
-2,3
Kostnader för förlustel
66
58
12,8
17
15
11,3
Avskrivningar
92
82
12,0
23
22
6,2
Kostnader för reserver
62
62
-0,1
17
13
28,2
Personalkostnader
25
23
9,4
7
6
14,5
Kostnader för underhållshantering
19
20
-4,1
5
7
49,4
Kostnader för effektreserv**
8
13
-40,7
2
2
21,5
Transmissionskostnader
11
12
-6,2
3
3
-9,4
Näthyror Estlink*
0
4
-100,0
 
1
-100,0
Övriga kostnader
46
31
47,4
11
9
24,7
Kostnader totalt
435
425
2,3
119
108
10,1
 
 
 
 
 
 
 
Rörelsevinst utan förändringar i värdet på råvaruderivat
137
122
12,2
32
48
-33,4
Koncernens rörelsevinst
143
115
23,9
27
36
-27,2


 

* Fingrids flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland uppgick till 2,4 miljoner euro. Inga kostnader (nät-hyror Finland–Estland) uppstod under redovisningsperioden, eftersom Estlink har varit i Fingrids ägo sedan 30.12.2013. Tidigare betalades flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland i form av näthyror till kraftlänkens ägare.

** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukning-stoppar inom ramen för lagen om effektreserv.
 
Koncernens rörelsevinst uppgick till 143 (115) miljoner euro. Värdeförändringar på elderivat redovisades i resultatet till 6 (-6) miljoner euro.

De finansiella nettokostnaderna enligt IFRS uppgick till 11 (29) miljoner euro, vilket inkluderar en föränd-ring av det verkliga värdet på derivatinstrument, som var 11 miljoner euro positiv (10 miljoner euro nega-tiv).

Koncernens rörelsevinst för räkenskapsperioden uppgick till 106 (91) miljoner euro. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7,6 (6,3) procent och avkastningen på eget kapital till 16,3 (15,0) procent. Soliditetsgraden vid redovisningsperiodens slut var 31,0 (29,5) procent.

Moderbolagets omsättning uppgick till 559 (530) miljoner euro, räkenskapsperiodens vinst till 81 (65) miljoner euro och de utdelningsbara medlen till 103 miljoner euro.

Investeringar

Fingrid genomförde sitt investeringsprogram för stamnätet som planerat. Syftet med programmet är att säkerställa att Finlands energi- och klimatstrategi uppfylls, förbättra driftsäkerheten, öka överförings-kapaciteten samt främja elmarknadens utveckling. Fingrid har gjort mycket omfattande investeringar i stamnätet i flera år.

År 2014 uppgick de totala investeringarna till 129 (225) miljoner euro, varav totalt 118 (209) miljoner euro i stamnätet och 1 (4) miljoner euro i reservkraft. I slutet av år 2014 byggdes sju 400 kilovolts kraftstation-er, över 400 kilometer 400 kilovolts kraftledningar och ett betydande antal 110 kilovolts projekt.

Investeringarna i IT-system uppgick till 11 (9) miljoner euro. Fingrid satsade under året sammanlagt 1,7 (1,8) miljoner euro på forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Den högspända likströmsförbindelsen mellan Estland och Finland, EstLink 2, har stått till marknadens förfogande sedan början av december 2013. Förbindelsen överlämnades till ägarna Fingrid och estniska Elering i februari 2014. Förbindelsen tredubblade överföringskapaciteten mellan Finland och Estland och avlägsnade en av de värsta flaskhalsarna i Östersjöområdet. Det krävande storprojektet höll både tidta-bellen och budgeten. EstLink 2 fick ett hedersomnämnande och kom på andra plats i Projektiyhdistys ry:s tävling för årets bästa projekt.

Fingrid utvecklar det åldrade och för framtidens kapacitetsbehov undermåliga nätet på västkusten genom att ersätta 220 kilovolts förbindelserna med 400 kilovolts förbindelser. Värdet på investeringarna uppgår till cirka 220 miljoner euro och kostnaden fördelas på flera år. Av denna helhet slutfördes under 2014 förbindelsen mellan Ulvsby och Kristinestad. Kostnaderna för denna del uppgick till cirka 90 miljoner euro. Entreprenaden bestod av cirka 120 kilometer nya kraftledningar, ombyggnad av elstationen i Ulvsby och en helt ny station i Kristinestad. Utvecklingen av nätet på västkusten fortsätter med en ny förbindelse mellan Hirvisuo och Pyhänselkä. Hela projektet kommer att vara slutfört senast i slutet av år 2016.

Storprojektet mellan Hikiä och Forssa framskred enligt tidtabellen. Förutom nybyggen kommer även en del av den historiska kraftledningen ”Järnladyn” att ersättas. I Östra Finland har kraftledningsprojektet Varkaus–Kontiolahti framskridit enligt planerna.

Finlands energi- och klimatstrategi är att utöka vindkraftsproduktionen till nio terawattimmar före år 2025. Fingrid har fattat ett flertal investeringsbeslut för att underlätta anslutning av vindkraft till stamnätet. Det totala värdet på vindkraftsinvesteringarna som väntas bli slutförda 2015–2016 är över 50 miljoner euro.

I slutet av året fattade Fingrid upphandlingsbeslut för underhållet av elstationer och kraftledningar under perioden 2015–2017. Underhållskontrakten, som omfattar hela Finlands stamnät, konkurrensutsattes för både stationer och ledningar.

Kraftledningarnas driftssäkerhet förbättrades under året genom att röja cirka 5 000 hektar ledningsgator och genom att trimma träd längs kantzoner på en cirka 900 kilometer lång sträcka.

Enligt den internationella jämförelsen av stamnätsbolagen ITOMS (International Transmission Operat-ions & Maintenance Study), som publicerades våren 2014, platsar Fingrid bland de bästa nätbolagen i världen när det gäller underhållsarbetets kvalitet och kostnader. ITOMS mäter effektiviteten av nätbola-gens underhållsinsatser och nätets tillförlitlighet. I undersökningen deltog systemansvariga stamnätsbo-lag från 28 länder runt om i världen.

Lloyd’s Register utförde sitt årliga inspektionsbesök på Fingrid för PAS55-certifikatet (Publicly Available Specification). Revisionen visade att Fingrids tillgångshantering har utvecklats ytterligare och ligger på en utmärkt nivå.
 
Fingrid inledde år 2014 ett flerårigt strategiprojekt för att utveckla gränsförbindelsernas tillförlitlighet. Stamnätsbolaget har fyra likströmsförbindelser (HVDC) till sitt förfogande: Fenno-Skan 1 och 2 till Sve-rige och EstLink 1 och 2 till Estland. Kraftlänkarnas tillförlitlighet kommer under de närmaste åren att för-bättras med ett antal åtgärder.

Nätinformations- och ERP-systemets första faser togs i drift vid årsskiftet 2013-2014.

Fingrid har fäst särskild uppmärksamhet vid olycksprevention på byggplatserna. Ett viktigt utvecklings-område är T3-mobilrapportering på byggplatserna. Olyckornas allvarlighetsgrad minskade och även olycksfrekvensen började minska. Många av projekten som slutfördes 2014 var helt olycksfria. Totalt inträffade åtta olyckor bland Fingrids serviceleverantörer.

Kraftsystemet

I Finland förbrukades 83,3 (84,0) terawattimmar el år 2014. Via Fingrids nät överfördes 67,1 (64,6) TWh el, vilket motsvarade 80,5 (77,0) procent av elöverföringen i Finland (förbrukning och transmission).

Import- och produktionskapaciteten är tillräcklig för att täcka vinterns förbrukningstopp, som maximalt uppgick till 14 288 (14 043) megawatt. Elproduktionen i Finland under förbrukningstoppen i början av året var cirka 12 100 megawatt.

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod till största delen av import från Sverige. Under år 2014 importerades 18,1 (12,8) terawattimmar el från Sverige till Finland medan exporten från Finland till Sve-rige uppgick till 0,2 (0,7) terawattimmar. Importkapaciteten begränsades tidvis av störningar i likströms-förbindelsen Fenno-Skan. Tekniska analyser av Fenno-Skan 1-kabeln har visat att el inte längre kan överföras med full effekt och kabelns maximala överföringseffekt sänktes permanent till maximalt 400 megawatt.

Den huvudsakliga överföringsriktningen mellan Finland och Estland har varit export från Finland till Est-land, sammanlagt 3,6 (1,6) terawattimmar. Importen från Estland uppgick till 0,05 (0,5) terawattimmar. Den nya förbindelsen EstLink 2 utökade kapaciteten som står till marknadens förfogande med 650 me-gawatt. Exportkapaciteten till Estland höjdes till 1 000 megawatt i augusti 2014. 

Elimporten från Ryssland var precis som tidigare år blygsam. Nästan hela överföringskapaciteten var dock tillgänglig. Elimporten från Ryssland uppgick till 3,4 (4,7) terawattimmar. Fingrid och de ryska stam-nätsaktörerna undertecknade den 7.11.2014 ett avtal om elhandel mellan Finland och Ryssland som trädde i kraft i december 2014.

Stamnätets driftsäkerhet var utmärkt under redovisningsåret och leveranssäkerheten var 99,99974 pro-cent. Antalet störningar i stamnätet låg på en normal nivå. Avbrottstiden vid störningar var en aning högre än vanligt, eftersom ett antal exceptionella och långvariga fel inträffade under året.
 
 
Mothandel
1-12/14
1-12/13
10-12/14
10-12/13
Motköp mellan Finland och Sverige M€
7,6
0,4
1,1
0,0
Motköp mellan Finland och Estland M€
0,8
0,1
0,2
0,0
Motköp på interna förbindelser i Finland M€
1,7
0,4
0,0
0,3
Motköp sammanlagt M€
10,1
0,9
1,3
0,3
 
Stamnätets funktion drabbades främst av fel i likströmsförbindelserna och ett ledningsfel i växelströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige. För att kompensera för störningarna startade man reservkraftverk, gjorde vissa specialjusteringar i kraftsystemet och köpte in exceptionellt mycket reserveffekt från Ryssland. Dessutom garanterades driftsäkerheten under avbrotten som krävdes av investeringarna i Österbotten genom att köpa in el från lokala kraftverk för en betydande summa. De så kallade mothandelskostnaderna som orsakades av störningarna uppgick till 10,1 miljoner euro. Genom mothandel kunde man trygga en oavbruten elförsörjning till kunderna.

Fingrid deltog som medlem av krafthushållningspoolen i arrangemangen för elbolagens och myndigheternas gemensamma elavbrottsövning VALVE 2014 (Valot Verkkoon 2014) i Rovaniemi den 23.9.2014. I övningen testade man den nationella beredskapen att återställa elektriciteten efter en omfattande störning.
 
Användning av kraftsystemet
1-12/14
1-12/13
10-12/14
10-12/13
Elförbrukning i Finland TWh
83,3
84,0
22,5
22,2
Fingrids överföringsvolym TWh
67,1
64,6
17,6
16,9
Fingrids volym för förlustel TWh
1,3
1,1
0,3
0,3
Elöverföring Finland–Sverige
 
 
 
 
export till Sverige TWh
0,15
0,7
0,05
0,04
import från Sverige TWh
18,1
12,8
4,1
3,7
Elöverföring Finland–Estland
 
 
 
 
export till Estland TWh
3,6
1,6
0,8
0,7
import från Estland TWh
0,05
0,5
0,01
0,1
Elöverföring Finland–Ryssland
 
 
 
 
Import från Ryssland TWh
3,4
4,7
1,5
1,3

Elmarknaden

Elpriserna på den nordiska elmarknaden har sjunkit den senaste tiden. Det genomsnittliga spotpriset (systempriset) var 30 (38) euro/MWh.

Prisutvecklingen beror på en minskad efterfrågan på grund av det ekonomiska läget och god tillgång på vattenkraft. Situationen påverkas även i allt högre grad av den understödda förnybara energiproduktion-en i Nordeuropa.

De finska marknadspriserna var i fjol lite högre än i övriga Norden. Spotpriset i Finland är i genomsnitt cirka fem euro/MWh högre än i Sverige. Orsaken till detta är ett betydande underskott i Finlands egen elproduktion i och med att Olkiluoto 3 försenats och annan produktionskapacitet lagts ned. Marknadens efterfrågan på svensk el överskred överföringskapaciteten.

Överföringskapaciteten begränsade handeln från Sverige under ungefär hälften av timmarna år 2014, mer än någonsin tidigare. Detta resulterade i flaskhalsintäkter på 49 (19) miljoner euro till Fingrid.

Exporten till Baltikum ökade tack vare den nya förbindelsen Estlink 2. Importen från Ryssland förblev på en låg nivå, 3,4 (4,7) terawattimmar, på grund av de ryska kapacitetsavgifterna som drabbar exporten. I december blev det, sedan de tekniska och kommersiella förutsättningarna fastställts, möjligt att sälja el från Finland till Ryssland.

Utvecklingen av den interna europeiska marknaden tog ett stort steg framåt. De västeuropeiska spot-marknaderna kopplades ihop i två etapper i februari och maj 2014. Det nya marknadsområdet omfattar Norden, Baltikum, västra Centraleuropa, Storbritannien och Iberiska halvön. I praktiken har man skapat världens största elmarknad, där prissättningen och överföringskapaciteten till marknaden har kombine-rats i en och samma process. Marknaden omfattar 75 procent av all elförbrukning inom EU. Motsvarande arrangemang förbereds för att koppla samman marknaderna för handel under leveransdygnet (intraday).

EU godkände i december som en del av det tredje lagstiftningspaketet om den inre marknaden för energi den första av tre centrala nätföreskrifter.

Fingrid utvecklar nya marknadstjänster som kommer att förbättra marknadens funktionalitet. Fingrid fick till följd av en lagändring ansvaret för att bevilja ursprungsgarantier och systemet kördes igång i slutet av året. Det nya registret innefattar över 200 kraftverk med en sammanlagd kapacitet på cirka 7 000 mega-watt. Producenter av förnybar energi kan med garantierna certifiera ursprunget på elen de producerat.

Fingrid har även startat ett projekt för att utveckla det elektroniska informationsutbytet på marknaden. Målet är att harmonisera och effektivisera affärsprocesserna, särskilt för elhandlarna och nätbolagen. I samband med detta har Fingrid tillsammans med aktörerna i branschen genomfört en utredning om att centralisera informationsutbytet i en så kallad datahub, och slutsatsen blev att rekommendera etablering av en sådan.

Stamnätsbolagen i Finland, Norge och Sverige fortsatte med en gemensam balansavräkning, där Fingrid är huvudansvarig. Det gemensamma bolaget eSett Oy, varav Fingrid äger en tredjedel, väntas inleda sin verksamhet i februari 2016.

Elproduktionen blir alltmer mångsidig och svårare att reglera, och därför måste kraftsystemets flexibilitet säkerställas på andra sätt. Målet är att skapa ny flexibel kapacitet på marknaden. Fingrid inledde i sam-arbete med olika intressenter fem pilotprojekt under år 2014, där olika samarbetspartner testar priselasti-citet med såväl små- och medelstora industriföretag som hushåll.

Elmarknaden
 
1-12/14
1-12/13
10-12/14
10-12/13
Nord Pool systempris €/MWh, medelpris
30
38
31
36
Finlands områdespris €/MWh, medelpris
36
41
36
40
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige M€*
97,7
37,2
26,3
12,4
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
47,8
19,4
43,8
27,9
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, M€*
4,8
7,4
1,0
1,9
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
8,2
27,3
6,4
26,4
 

* Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnäts-bolagen. Intäkterna och kostnaderna för dessa förbindelser presenteras i tabellerna i avsnittet ekono-miskt resultat. Flaskhalsintäkterna går till investeringar för att eliminera flaskhalsar. 

 

Finansiering

Koncernens finansiella ställning förblev på en tillfredsställande nivå.

Bolagets likviditet är fortsatt god. De finansiella tillgångarna och de likvida medlen uppgick den 31.12.2014 till totalt 179 (217) miljoner euro. Bolaget har dessutom en outtagen fortlöpande kredit på 250 miljoner euro till sitt förfogande. De räntebärande skulderna uppgick till 1 225 (1 294) miljoner euro, varav 962 (975) miljoner euro långfristiga och 263 (319) miljoner euro kortfristiga skulder. Motpartsrisken för valuta- och räntederivat uppgick till 28 (34) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig mot alla va-luta- och råvaruprisrisker.

De internationella kreditvärderingsinstituten uppdaterade bolagets kreditbetyg:
 • Moody’s Investors Service (Moody’s) fastställde den 9.12.2014 kreditbe-tyget för Fingrid Abp:s långfristiga skulder till ’A1’ och kreditbetyget för de kortfristiga skulderna till ’P-1’ med stabila utsikter.
 • Fitch Ratings (Fitch) fastställde den 6.11.2014 betyget för Fingrid Abp:s icke säkerställda och icke efterställda skulder till ’A+’ samt bolagets lång-fristiga kreditbetyg till ’A’ och kortfristiga kreditbetyg till ’F1’ med stabila utsikter.
 • Standard & Poor’s Rating Service (S&P) sänkte den 14.10.2014 kreditbe-tyget för Fingrid Abp:s icke säkerställda icke efterställda skulder och bo-lagets långfristiga kreditbetyg till klass ’A+’ från tidigare ’AA-’ och det kort-fristiga kreditbetyget till ’A-1’ med stabila utsikter från tidigare ’A-1+’. Det sänkta kreditbetyget är en direkt följd av sänkningen av Finska statens kreditbetyg.

Aktiekapital och ägande


Aktiekapitalet uppgår i nuläget till 55 922 485,55 euro. Bolagets aktier består av aktier i serie A och serie B. Det finns 2 078 A-aktier och 1 247 B-aktier. Information om rösträtt och utdelning återfinns i noterna till bokslutet och i bolagsordningen på bolagets webbplats.


Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi sålde sina 75 B-aktier i Fingrid till Pohjola Försäkring Ab den 10.10.2014. Finska staten ökade sitt innehav i bolaget i och med att Ömsesidiga arbetspensionsförsäk-ringsbolaget Varma, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och IF Skadeförsäkringsbolag Ab sålde sina 484 B-aktier till Statens pensionsfond. Affären slutfördes den 15.12.2014. Efter affären äger Finska sta-ten 67,70 procent av aktierna och har 77,33 procent av rösterna.


Personal och belöningssystem


Vid årets slut hade Fingrid Abp 313 (287) anställda, inklusive visstidsanställda. Antalet fast anställda var 282 (268).


I slutet av året var 23,0 (25,4) procent av personalen kvinnor och 77,0 (74,6) procent män. Personalens genomsnittliga ålder var 44 (44) år.


Under 2014 användes totalt 9 797 (12 837) timmar för utbildning av personalen, i genomsnitt 31,3 (46) timmar per person. Personalens sjukfrånvaro utgjorde 2 (2) procent av arbetstiden. Utöver lönesystemet som bygger på arbetets kravnivå tillämpas även ett incitamentssystem.

Styrelsen och högsta ledningen

Fingrid Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.6.2014. Till styrelseordförande utsågs diplomingenjör Helena Walldén och till vice ordförande utsågs biträdande budgetchef Juha Majanen, finansministeriet. Som övriga styrelseledamöter valdes direktör Juhani Järvi från Kesko Livs Ab, diplo-mingenjör Sirpa Ojala och direktör Esko Torsti från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Medlemmarna i styrelsen fram till den 6.6.2014 var Helena Walldén, Juha Majanen, Sirpa Ojala, Esko Torsti och Matti Rusanen från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Till revisor för bolaget utsågs revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, med Jouko Malinen som an-svarig revisor.

Styrelsen har två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Medlemmarna i revisionsutskottet är från och med den 6.6.2014 Juha Majanen (ordförande), Juhani Järvi och Helena Walldén. Medlemmarna i revisionsutskottet fram till den 6.6.2014 var Juha Majanen (ordförande), Esko Torsti och Helena Walldén.

Medlemmarna i ersättningsutskottet är från och med den 6.6.2014 Helena Walldén (ordförande), Sirpa Ojala och Esko Torsti. Medlemmarna i ersättningsutskottet fram till den 6.6.2014 var Helena Walldén (ordförande), Sirpa Ojala och Matti Rusanen.

Bolagets verkställande direktör är Jukka Ruusunen. Bolaget har olika arbetsgrupper som stödjer verk-ställande direktören i att leda bolaget och fatta beslut.

En rapport om förvaltnings- och styrsystemet i enlighet med förvaltningskoden har lämnats separat. Rapporten och övriga uppgifter som krävs enligt förvaltningskoden finns även på bolagets webbplats www.fingrid.fi.

Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen är en integrerad del av verksamheten på Fingrid. Där ingår alla tillvägagångssätt och rutiner, som ska säkerställa att

 • bolagets verksamhet är effektiv, lönsam och i linje med strategin
 • all information från ledningen och annan rapportering är felfri och tillförlit-lig
 • riskhanteringen är tillräcklig
 • tillämpliga lagar, bestämmelser och föreskrifter samt företagets interna policyer följs.


Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Riskhantering innebär enhetliga systematiska tillvä-gagångssätt för att identifiera, bedöma, följa upp och skydda sig mot risker orsakade av olika hot mot bolagets verksamhet, miljön, personalen eller bolagets egendom. Kontinuitetsplanering är ett delområde inom riskhanteringen och en metod för att förbättra organisationens förutsättningar att reagera på bästa möjliga sätt om olika risker realiseras, och att säkerställa verksamhetens kontinuitet i sådana situationer. I enlighet med Fingrids mission ska risker, deras effekter och riskhanteringen även betraktas ur hela samhällets perspektiv.

En fungerande intern kontroll bygger på god ledning, en sund företagskultur, ändamålsenliga och funge-rande rutiner och processer, tillräcklig övervakning, öppen och transparent information, kontinuerlig upp-följning och utveckling av verksamheter och processer samt oberoende verifiering.

Styrelsen

Bolagets styrelse är ansvarig för den interna kontrollen och riskhanteringen och godkänner årligen prin-ciperna för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen fattar beslut om bolagets strategi och verksam-hetsplan, vilket även omfattar identifiering av strategiska risker och de viktigaste åtgärderna för att före-bygga riskerna, samt övervakar strategins och verksamhetsplanens implementering. Styrelsen fattar beslut om bolagets verksamhetsmodell för den interna kontrollen. Styrelsen (revisionsutskottet) får re-gelbundna rapporter av den interna kontrollen och revisorn, och minst en gång om året en lägesrapport om de strategiska riskerna som förknippas med bolagets verksamhet, riskhanteringen och risker som realiserats.

Linjeledning och övrig organisation

Verkställande direktören ansvarar med ledningsgruppens stöd för att fastställa bolagets policyer för in-tern kontroll och riskhantering, det praktiska arbetet kring dessa samt bedömning och förebyggande av strategiska risker på bolagsnivå. Olika enheter och funktioner ansvarar för den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina ansvarsområden. De olika funktionernas chefer ansvarar för risker relaterade till sina egna ansvarsområden och identifiering, bedömning, riskhantering, kontroller, tillräcklig och ändamålsenlig information samt rapportering av olika risker och avvikelser.

Specialisterna i bolagets stödfunktioner koordinerar, stödjer och följer upp den interna kontrollen och riskhanteringen ur olika perspektiv och inom olika funktioner. Alla anställda på Fingrid har ett ansvar att identifiera och rapportera upptäckta risker och brister i kontrollåtgärderna samt att vidta överenskomna åtgärder för att förebygga riskerna.

Internrevision och revisor

Internrevisionen har grundats av styrelsen, verkar i enlighet med planer godkända av styrelsen (revis-ionsutskottet) och rapporterar arbetets resultat till styrelsen (revisionsutskottet). Organisatoriskt sett arbe-tar internrevisionen under verkställande direktören. Internrevisionen erbjuder ett systematiskt sätt att utvärdera och utveckla bolagets processer för riskhantering, övervakning, ledning och förvaltning, och garanterar som en oberoende part processernas tillräcklighet och funktionalitet. Internrevisionen har be-fogenhet att utföra utredningar och få tillgång till all väsentlig information.

Bolagets revisor granskar redovisningen, bokslutet och förvaltningen efter varje räkenskapsperiod och lämnar de rapporter som krävs i revisionslagen eller annan lagstiftning till bolagsstämman. Revisorn rap-porterar om sitt arbete, sina observationer och sina rekommendationer till styrelsen och kan dessutom utföra andra granskningsuppgifter på uppdrag av den operativa ledningen.

De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna för samhället och Fingrid.

Eftersom bolaget har en viktig uppgift i det finska samhället utvärderas riskerna och deras effekter ur såväl bolags- som samhällsperspektiv. De viktigaste identifierade riskerna är:

 

Gemensamma risker 
Risker för samhället
Risker för Fingrid
 • Omfattande störningar
 • Förtroendebrist på elmarknaden
 • Miljörisker
 • El- och säkerhetsrisker
 • Feltajmade investeringar
 • Långvariga begränsningar i överföringskapaciteten
 • Ogynnsam utveckling av lagstiftningen
 • Föråldrade investeringar
 • Oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar
 • Finansiella risker
 • Personalrisker
 • Risker relaterade till datateknik och datakommunikation
 • Egendomsrisker
 • Ryktesrisker


 
En av bolagets största affärsrisker och den största risken för samhället är en omfattande störning som påverkar elsystemets funktion. Omfattande störningar i elsystemet kan bero på flera samtidiga fel i nätet, felfunktioner i bolagets driftövervakningssystem, otillräcklig produktionskapacitet, externa händelser, problem med driftstödssystem eller datasäkerhet, som helt eller delvis förhindrar nätets funktion. Fingrid har förberett sig inför omfattande störningar i det finländska och nordiska elsystemet genom att investera i stamnätet och reservkraften. Bolagets strategi är dessutom att satsa på mångsidig användning av drift-övervakningssystemet samt snabbare störningsutredning och hantering av effektbrist. Dessutom förbe-reder man sig för störningar med olika reserver, riktlinjer, kontinuitetsplaner och övningar.

En stor risk för såväl Fingrid som samhället är att förlora elmarknadens förtroende. Detta kan inträffa på grund av otillräcklig överföringskapacitet, för höga elpriser eller långvariga avbrott på elmarknaden. Bolaget strävar efter att främja en integrerad europeisk elmarknad och att säkerställa en effektiv mark-nad genom att vid behov bygga fler gränsöverskridande förbindelser och publicera information som är viktig för marknadens transparens.

De största miljöriskerna för Fingrid och samhället är miljöskador och att misslyckas med att förutse vilka miljöåtaganden som ska ställas upp för verksamheten. Den mest konkreta risken anses vara bränsle- och oljeutsläpp till mark eller vatten och tank- eller transformatorbränder. För bolagets del kan även för-senade investeringsprojekt till följd av miljökonsekvensbedömningar klassas som en miljörisk. De viktig-aste sätten att förebygga dessa risker är att bedöma miljökonsekvenser proaktivt, följa förändringar i lag-stiftningen, förebygga skador med hjälp av tekniska lösningar samt miljörelaterade avtalsvillkor och miljö-revisioner.

El- och arbetssäkerhetsriskerna för både samhället och Fingrid är förknippade med stamnätets elsäker-het, särskilt i samband med bygg- och underhållsarbeten. Potentiella risker är till exempel mänskliga fel i närheten av spänningsförande komponenter, fel eller misstag vid byggarbeten, skador på spänningsfö-rande konstruktioner eller skadegörelse och vårdslöshet i närheten av spänningsförande komponenter. Riskerna kan leda till allvarliga tillbud eller risksituationer för flera personer, allvarliga skador, sjukskriv-ning, arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall. Dessa händelser kan även orsaka avbrott i eldistribution-en. Fingrid förbättrar kontinuerligt stamnätets säkerhet, till exempel genom att utveckla tekniska lösning-ar, arbetsmetoder, kommunikationen och personalens kompetens.

Möjliga orsaker till feltajmade investeringar kan till exempel vara förändringar i det ekonomiska läget eller förbrukningen och produktionen, uppskjutna tillståndsprocesser, resursbrist eller strejker. En inve-stering vid fel tidpunkt kan begränsa elmarknaden, vilket kan leda till att den inte utvecklas eller fungerar effektivt. Bolaget planerar och genomför viktiga projekt för gränsöverföring och stomnätsförbättringar omsorgsfullt och med hänsyn till långsiktiga marknadseffekter.

Långvariga begränsningar i överföringskapaciteten kan orsakas av tekniska fel eller driftsäkerhets-problem. Begränsningar eller avbrott i eldistributionen kan leda till ekonomisk skada för kunderna och samhället. Bolaget skyddar sig mot risker genom säkra kritiska punkter i stamnätet och gränsförbindel-serna samt genom effektiv avbrottsplanering. Avbrotten planeras till exempel för att orsaka minsta möj-liga ekonomiska förluster för samhället.

Fingrids verksamhet är reglerad och övervakas av Energimyndigheten. Med ogynnsam utveckling av lagstiftningen avses till exempel ändringar i finländska eller europeiska regelverk eller lagar, som kan försämra bolagets ekonomiska situation eller dess förutsättningar att uppnå sina mål i fråga om elmark-nadens utveckling. Bolaget strävar efter att skapa effektiva modeller för samarbete och interaktion med intressenter och att aktivt delta i myndigheternas utredningar och arbetsgrupper. Fingrid är medlem i stamnätbolagens europeiska paraplyorganisation ENTSO-E och försöker via medlemskapet förbereda sig för och påverka framtida förändringar i regleringen.

Investeringar kan bli föråldrade till exempel om den regionala förbrukningen, produktionen, den inter-nationella situationen, regleringen eller teknologin förändras. Bolaget försöker förhindra att investeringar blir föråldrade genom kontinuerlig dialog och ett nära samarbete med kunder, andra stamnätsbolag och intressenter. Alla investeringsbeslut fattas på transparenta och hållbara grunder och Fingrid uppdaterar regelbundet sina planer för nätet. Bolaget har ett flexibelt investeringsprogram och genomför sina projekt vid rätt tidpunkt.

En betydande ekonomisk risk för Fingrid är oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Sådana förändringar kan till exempel orsakas av överraskande ändringar i de marknadsmässiga kostna-derna. Kostnaderna kan till exempel höjas på grund av realiserade motpartsrisker, ökade kostnader för reserver, oväntade fel eller plötsliga förändringar i områdespriset för el. Minskade intäkter kan i sin tur orsakas till exempel av att förbrukningen minskar kraftigt, att motpartsriskerna i serviceverksamheterna realiseras eller att överförings- och flaskhalsintäkterna minskar. Genom att utveckla koncernens ekono-mistyrning, prognoser och ekonomiska analyser försöker man begränsa de oförutsedda kostnadsökning-arna och intäktsminskningarna. Fingrid kan vid behov ändra stamnätsavgifterna och avgiftsstrukturen. Derivatinstrument används för att skydda sig mot variationer i elpriset. Motpartsrisken i samband med Fingrids avtalsparters skyldigheter begränsas genom avtal, olika limiter och regelbunden uppföljning av motpartens ekonomiska ställning.

De finansiella riskerna utgörs av valutarisker, ränterisker, risker i anknytning till råvarupriser, betal-ningsförmåga och refinansiering samt kredit- och motpartsrisker. Finansiella risker kan till exempel orsa-kas av störningar på kapital- och finansmarknaden, realiserade motpartsrisker i fråga om derivat eller placeringar, realiserade kreditrisker eller avbrott i betalningsrörelsen. Riskerna begränsas genom att upprätthålla ett högt kreditbetyg samt en jämn förfalloplan och mångsidig finansieringsstruktur. Närmare information om finansiella risker finns i not 35 till koncernbokslutet (IFRS).

Personalriskerna är förknippade med kompetensförsörjning. Bolaget strävar efter att minska personal-riskerna genom strategisk och långsiktig personalplanering, målinriktade utbildningsprogram för persona-len och högklassig intressentkommunikation. Som aktör i energibranschen deltar Fingrid i branschens utveckling.

Risker förknippade med datateknik och datakommunikation kan orsakas av olyckor i ICT-lokaler, långvariga avbrott i datakommunikationen eller allvarliga fel på kritiska ICT-system som direkt skadar bolagets verksamhet i betydande omfattning. Även mänskliga fel och dataintrång utgör potentiella risker. Bolaget strävar efter att minimera dessa risker genom att säkerställa tillräcklig teknisk kompetens och genom att skydda IT-lokalerna, datakommunikationen och systemen. Bolaget upprättar beredskapspla-ner för kritiska system samt följer upp och förebygger eventuella data- och cybersäkerhetshot.

Egendomsrisker innefattar betydande skador på Fingrids egendom, till exempel att bolagets tillgångar skadas och inte kan repareras. Andra betydande och oförutsägbara risker är till exempel demonstration-er, jordbävningar, naturkatastrofer eller krig. Fingrid minimerar egendomsriskerna genom förebyggande underhåll, heltäckande försäkringar för centrala nätkomponenter, utförliga definitioner och noggrann kvalitetssäkring vid projekt och underhåll samt användning av beprövad teknik och kunniga leverantörer.

Ryktesrisker kan orsakas av bland annat allvarliga störningar eller olyckor, prisändringar, inlösen av mark eller fördröjda nätinvesteringar. Bolaget minimerar dessa risker genom effektiv riskhantering och förändringsledning samt genom en hållbar och öppen verksamhet, likabehandling, högklassig kommuni-kation och aktivt intressentsamarbete.

Fingrids innehav i intresseföretag är långvariga och omfattas helt och hållet av bolagets riskhantering. Intresseföretagen ökar inte Fingrids risker särskilt mycket i fråga om bolagets ekonomiska situation, re-sultat eller kassaflöde, eftersom deras verksamhet är blygsam i jämförelse med moderbolagets verk-samhet. De största riskerna för Fingrids intresseföretag är ogynnsam utveckling av lagstiftningen, föråld-rade investeringar, oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, finansiella risker, personalrisker, ryktesrisker samt risker förknippade med datateknik och datakommunikation.

Hållbarhet

Fingrids hållbarhetsarbete bygger på bolagets strategi och de perspektiv som tas upp i strategin. Håll-barhetsfrågor hanteras som en del av Fingrids normala ledningssystem och utgör en integrerad del av allt ledningsarbete.

De viktigaste målen har ställts upp i strategin och genom att identifiera de aspekter som är väsentliga för Fingrids verksamhet. Uppfyllandet av dessa mål beaktas även i ledningsgruppens och personalens lö-ner. Hållbarhetsfrågor ingår i enlighet med strategin i den årliga verksamhetsplaneringen i samband med utvärderingen av utvecklingsmöjligheter, risker och aktiviteter för det kommande året. Koordineringen av bolagets hållbarhetsarbete förändrades under året för att göra hållbarhetsfrågorna till en mer integrerad del av Fingrids verksamhet och dess utveckling.

Verksamhetens hållbarhet säkerställs genom gemensamma värderingar och en uppförandekod (Code of Conduct), som bland annat bygger på FN:s Global Compact och som alla medarbetare förväntas följa i sitt arbete. Under verksamhetsåret uppdaterade Fingrid sin uppförandekod, genomförde en webbaserad utbildning för hela personalen och säkerställde att nya anställda fick utbildning om uppförandekoden. Man började även planera en webbaserad utbildning för hela personalen som bygger på den förnyade uppförandekoden.

Fingrids mål är att främja ansvarsfullt agerande genom hela leveranskedjan. Fingrid kräver att alla ser-vice- och varuleverantörer följer uppförandekoden för leverantörer (Supplier Code of Conduct) eller mot-svarande egna principer. Alla inköp över 30 000 euro inkluderar en hållbarhetsklausul med krav som bland annat gäller affärsrutiner, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, arbetssäkerhet och miljöfrågor. Under verksamhetsåret blev hållbarhetskraven även en förutsättning för att accepteras i Fingrids leverantörsre-gister. På motsvarande sätt är Fingrid redo att förbinda sig till de hållbarhetskrav som ställs av våra av-talspartner.

I hållbarhetsrapporteringen övergick Fingrid till de internationella GRI G4-riktlinjerna (Global Reporting Initiative), vilket innebär att rapporteringen innefattar de indikatorer och nyckeltal för energibranschen som ingår i riktlinjernas branschspecifika bilaga. Även kraven som ställs på statsbolagens hållbarhets-rapportering har beaktats.
Hållbarhetsarbetet fortsätter och omfattar samtliga strategiska perspektiv och processer. Fingrids ambit-ion är att hela personalen ska delta i den kontinuerliga utvecklingen av bolagets verksamhet, och detta gäller även hållbarhetsfrågorna.

Miljöfrågor

Stamnätet är en del av den nödvändiga infrastrukturen som vi ser i vår livsmiljö. Kraftledningar påverkar särskilt markanvändningen och landskapet, och har såväl positiva som negativa effekter på miljön och naturens mångfald. De mest centrala miljöperspektiven i fråga om elstationer och reservkraftverk rör lagring och hantering av bränsle och kemikalier. När Fingrid utvecklar stamnätet strävar bolaget efter att kostnadseffektivt uppnå minsta möjliga energiförluster i elöverföringen och därmed en ökad energieffek-tivitet. En annan betydande fråga är att minska utsläppen av växthusgaser. Effektiv återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall är viktigt i allt byggande.

Åtagandet för minskad miljöpåverkan bygger på Fingrids markanvändnings- och miljöpolicy. Miljökonse-kvenserna utvärderas omsorgsfullt före varje projekt och alla projekt genomförs med särskild hänsyn till miljöriskerna. Förutom den egna personalen ska även de entreprenörer som deltar i uppbyggnaden av stamnätet och serviceleverantörerna som utför underhållsarbeten förbinda sig till miljövänliga arbetsme-toder, vilket garanteras med hjälp av avtalsvillkor, miljöutbildningar och revisioner. Miljöfrågor rapporteras i årsberättelsen och på webbplatsen.

Fingrids uppdaterade avfallshanteringsmodell konstaterades under verksamhetsåret ha effektiviserat avfallshanteringen och materialåtervinningen på byggplatserna. Fler miljöutbildningar än tidigare ordna-des för såväl byggentreprenörer som de nya serviceleverantörerna som tar hand om underhåll av kraft-ledningar och elstationer. Inga betydande miljöskador inträffade.

Fingrids reservkraftverk är miljötillståndspliktiga och omfattas av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter. Totalt returnerades 10 993 (5 566) utsläppsrätter (tCO2), som alla var tilldelade ut-släppsrätter. Inga utsläppsrätter köptes under år 2014. Utsläppshandeln hade liten ekonomisk betydelse för Fingrid.

Bolaget har sammanlagt 24 375 (24 872) ton kreosot- och saltimpregnerade trästolpar, som klassas som farligt avfall. Impregnerat trä som klassas som farligt avfall finns dessutom i locken till kabelkanalerna. I bokslutet har en avsättning på cirka 1,7 (1,7) miljoner euro bokförts för kostnaderna för bortskaffning av dessa och de materiella anläggningstillgångarna har utökats med motsvarande belopp. Elstationernas utrustning innehåller 33 (32) ton svavelhexafluorid (SF-gas), som klassas som en växthusgas.

Rättegångar och myndighetsförfaranden

Energimyndigheten beslutade den 14.3.2014 att Fingrid uppfyller kraven om stamnätsinnehavarens obe-roende enligt 32 § i elmarknadslagen, förutsatt att Imatran Seudun Sähkö Oy avstår från sin bestäm-manderätt och sina rättigheter i Fingrid Abp.

Den 23.11.2011 gav Energimyndighetens sitt beslut om intäkterna från nätinnehavarens nätverksamhet och fastställande av överföringsavgifter för tillsynsperioden som börjar 1.1.2012 och löper ut 31.12.2015. Fingrid överklagade Energimyndighetens beslut till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen avslog Fingrids överklagan den 21.12.2012. Fingrid har den 21.1.2013 överklagat marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut och framtidsutsikter

Energimyndigheten beviljade den 19.1.2015 Fingrid tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet.

Bolaget sänkte stamnätstarifferna med två procent från och med den 1.1.2015. Fingrid-koncernens resul-tat för räkenskapsperioden 2015 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter väntas därmed minska från året innan. Prognoser om hela räkenskapsperiodens resultat försvåras av kostna-derna för reserver och osäkerheten förknippad med flaskhalsintäkterna och de ryska gränsöverföringsin-täkterna. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Fingrid uppdaterade sin utdelningspolicy år 2014. Utgångspunkten för Fingrids utdelningspolicy är att merparten av moderbolagets vinst ska delas ut till aktieägarna. Vid beslut om utdelningar beaktas dock alltid den ekonomiska situationen, företagets investerings- och utvecklingsbehov under de närmaste åren samt de aktuella ekonomiska målen.

Fingrid Abp:s utdelningsbara vinstmedel i bokslutet uppgår till 103 346 061,64 euro. Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut och enligt styrelsens uppfattning äventyrar inte heller den föreslagna vinstdispositionen bolagets betalningsför-måga.

Bolagets styrelse föreslår för bolagsstämman att

– 21 655,44 euro betalas som utdelning på A-seriens aktier och 16 038,49 euro på B-seriens aktier, sammanlagt 65 000 001,35 euro

– 38 346 060,29 euro överförs till fritt eget kapital.

Bolagsstämma 2015

Fingrid Abp:s bolagsstämma hålls preliminärt den 14 april 2015 i Helsingfors.

Helsingfors den 26 februari 2015
Fingrid Abp
Styrelsen


Bokslutskommuniké