;
6.6.2014 16:15
Aktuellt, Börsmeddelanden

Fingrid Abp:s nya bolagsordning och delägaravtal har godkänts – extra bolagsstämma har sammankallats för att besluta om tilläggsdividend

1. Bolagsstämmoärenden:

Fingrid Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 6 juni 2014 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2013, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Bolagsstämman valde styrelseordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter för Fingrid Abp för år 2014.

Styrelsens ordinarie ledamöter

Diplomingenjör Helena Walldén (ordförande)
Biträdande budgetchef Juha Majanen (vice ordförande), Finansministeriet
Verkställande direktör Sirpa Ojala, Digita Networks Oy
Direktör Esko Torsti, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Direktör Juhani Järvi, Rautakesko Oy

Utdelning av dividend

Bolagsstämman beslutade dela ut 6 710 714,50 euro i dividend.

Val av revisorer

Till bolagets revisor valdes revisorssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy, som har utnämnt Jouko Malinen till huvudansvarig revisor.

Ändringar i bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade på basis av samtliga aktieägares enhälliga beslut att ändra bolagsordningen enligt följande:

Aktieägarna har beslutat ändra paragrafen om bolagets verksamhetsområde i bolagsordningen så att den motsvarar kraven i den nya elmarknadslagen som trädde i kraft den 1 september 2013 att lyda enligt följande:

"2 § Bolagets verksamhetsområde omfattar att bedriva stamnätsverksamhet enligt elmarknadslagen och att sköta därtill anslutet systemansvar. Dessutom kan bolaget bedriva annan affärsverksamhet som är nära förknippat med detta."

Till 3 § i bolagsordningen som gäller bolagets aktiekapital och antalet aktier samt till 4 § som gäller aktiernas nominella värde har fogats en bestämmelse, enligt vilken en ändring av dessa bestämmelser i bolagsordningen förutsätter att en kvalificerad majoritet på 3/4 av alla aktier i B-serien samt en kvalificerad majoritet på 2/3 av alla delägare av aktier i B-serien stöder beslutet.

Bolaget har beslutat ändra bestämmelsen som ingår i 5 § i bolagsordningen om dividendutdelning mellan bolagets aktier i A- och B-serien att lyda enligt följande:
 
"5 §
... Av den dividend som bolaget beslutar utdela vid respektive tidpunkt utdelas åttiotvå (82) procent till alla aktier i A-serien och arton (18) procent till alla aktier i B-serien, dock så att till aktierna i B-serien först utdelas tjugo (20) miljoner euro av den dividend som man beslutat utdela för varje räkenskapsperiod. Om det ovan nämnda minimibeloppet på tjugo (20) miljoner euro per räkenskapsperiod inte utdelas (helt eller delvis) till aktierna i B-serien under någon räkenskapsperiod, ger aktierna i B-serien rätt till det aktuella icke utdelade minimibeloppet (eller den ackumulerade summan av sådana icke utdelade minimibelopp per räkenskapsperiod) i samband med följande dividendutdelning, utbetalning av eventuella skiftesandelar eller annan utbetalning av medel före annan dividend, skiftesandel eller utbetalning av medel tills det icke utdelade minimibeloppet har utdelats i sin helhet till aktier i B-serien.

Om bolaget genom en emission av nya aktier höjer sitt aktiekapital, skall den andel av dividenden som utbetalas under den innevarande räkenskapsperioden och som de nya aktierna berättigar till, fastställas i villkoren för höjningen av aktiekapitalet.

Den dividend som man beslutat utdela utbetalas den tredje bankdagen efter bolagsstämman på det konto som har uppgetts av aktieägaren.

En ändring av denna bestämmelse i bolagsordningen förutsätter att en kvalificerad majoritet på 3/4 av alla aktier i B-serien samt en kvalificerad majoritet på 2/3 av alla delägare av aktier i B-serien stöder beslutet."

Till övriga delar är 5 § i bolagsordningen oförändrad.

Aktieägarna har beslutat ändra 6 § i bolagsordningen så att det inte längre väljs personliga suppleanter för de ordinarie styrelseledamöterna och bestämmelsen om en övre åldersgräns för styrelseledamöterna slopas. Aktieägarna av aktier i B-serien är därtill berättigade att välja en ledamot i styrelsen. Rätten för en aktieägare av en aktie i B-serien att välja en styrelseledamot kan ändras endast med kvalificerad majoritet av delägarna av aktier i B-serien.

Aktieägarna har beslutat ändra bestämmelsen om den delegation som utses av styrelsen enligt 8 § i bolagsordningen så att den svarar mot delegationens mål på den nuvarande energimarknaden.

Bestämmelsen om den nya delegationen i bolagsordningen lyder enligt följande:

"8 § Bolaget styrelse utnämner en rådgivande delegation som ska verka som förbindelselänk mellan bolaget, dess kunder och andra intressentgrupper. Delegationen har minst tio (10) och högst fjorton (14) medlemmar som representerar elproducenter, -överförare, -försäljare, -användare och andra aktörer på elmarknaden. Mandatperioden för en medlem som har utnämnts av styrelsen är tre (3) kalenderår."

Bestämmelsen i bolagsordningen om inlösen av bolagets aktier har ändrats så att Finska staten har primär rätt och övriga aktieägare av aktier i A-serien sekundär rätt att inlösa aktier i A- eller B-serien, om aktien övergår till en ny ägare. Inlösningsrätten gäller alla slags fång med undantag för överföringar, där aktier överförs av Finska staten. Inlösenpriset utgör de inlösta aktiernas andel av bolagets eget kapital som räknas enligt IFRS koncernbalansräkningen.

I den nya bolagsordningen ingår därtill några ändringar av teknisk natur.

Ändringarna i bolagsordningen träder i kraft efter registrering. Bolagsordningen publiceras på bolagets webbplats efter registrering.

Extra bolagsstämma 18.6.2014

Bolaget håller en extra bolagsstämma onsdagen den 18 juni fr.o.m. kl. 9.00, på vilken det föreslås att en tilläggsdividend på 75 189 299,28 euro delas ut till aktieägarna på så sätt, att 27 770,70 euro per aktie betalas för varje aktie i A-serien (sammanlagt 57 706 060,00 euro) och 14 020,24 euro betalas för varje aktie i B-serien (sammanlagt 17 483 239,28 euro). Ingen separat inbjudan till extra bolagsstämma skickas till aktieägarna.

2. Fingrid Abp:s delägaravtal om aktierna i A- och B-serien har godkänts

Delägarna till Fingrids aktier i A- och B-serien har den 6 juni 2014 ingått ett nytt delägaravtal. Det nya delägaravtalet ersätter det tidigare avtalet om aktier i A- och B-serien från år 1997 och de ändringar som gjorts i det år 2006. I delägaravtalet om aktierna i A- och B-serien har man avtalat om den nya bolagsordningen samt noggrannare än i bolagsordningen om överföringen av aktier i A- och B-serien på en ny ägare och aktieägarnas mål i fråga om bolagets verksamhet.

Delägaravtalet som delägarna av aktierna i A-serien ingick år 2011 förblir i kraft som sådan.

Mer information:

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ordförande för Fingrids styrelse Helena Walldén, tfn 0400 672 155