;
18.3.2014 12:00
Pressmeddelanden, Kraftsystem

El producerad på västkusten går snart längs en förnyad huvudled

I Österbottens elöverföringsnät pågår ett omfattande investeringsprogram. Det föråldrade 220 kilovolts nätet som till största delen byggdes på 1970-talet och har otillräcklig överföringsförmåga ersätts i sin helhet med ett nytt nät. Fram till år 2017 kommer det i Österbotten allt som allt att färdigställas ett 400 kilovolts ringnät från Björneborg till Uleåborg, fem nya elstationer och 350 kilometer 400 kilovolts kraftledningar.
Förbättringen av elöverföringsnätet i Österbotten inleddes år 2007 och består av tre stora projekthelheter: en 400 och 110 kilovolts kraftledningsförbindelse från Seinäjoki till Vasa och en ny transformatorstation i Nivala färdigställdes år 2011. En 400 kilovolts kraftledningsförbindelse som för närvarande byggs från Björneborg till Kristinestad färdigställs under det innevarande året. Sist i raden kommer en 400 kilovolts kraftledningsförbindelse från Karleby till Muhos. Därmed övergår man till spänningen 400 kilovolt på västkusten.
 
Fingrid fattade i slutet av 2012 ett beslut om den största investeringen i sin historia i en växelströmsförbindelse. Byggandet av förbindelsen mellan Hirvisuo i Karleby och Pyhäselkä i Muhos är en viktig del av förbättringen av det österbottniska nätet. Planeringen och konkurrensutsättningen av projektet pågår och de första byggarbetena inleds i sommar.
 
Fingrids projekt stöder för sin del Finlands energi- och klimatstrategi. Med projektet skapas förutsättningar att ansluta ny vind- och kärnkraft till nätet. Den nya överföringsförbindelsen stärker även kapaciteten mellan norra och södra Finland och förbättrar möjligheterna för Finland att förbli ett prisområde. Ledningsförbindelsen medför en flexibel möjlighet att ansluta vindkraft till nätet: Invid kraftledningsförbindelsen har man beslutat att bygga en anslutningscentral i Siikajoki och även i Kalajokitrakten planeras en ny anslutningscentral.
 
– Vindkraftspotentialen på den österbottniska kusten är flera tusentals megawatt. I Finland är cirka 450 megawatt vindkraft i drift och för närvarande är tiotals megawatt under byggnad. Volymen växer ständigt allteftersom planläggningar och tillstånd har behandlats klart. Den nya kraftledningen är ett svar på såväl branschaktörernas som den finländska energipolitikens behov och kommer att stå klar samtidigt som de stora energiprojekten i området, säger Fingrids vice verkställande direktör Kari Kuusela.
 
Att bygga det väldiga kraftledningsprojektet har inneburit krävande planering och att höra olika aktörers önskemål och att söka optimala lösningar för de olika aktörerna. I planeringen har hänsyn tagits till förbrukning, ny produktion, elmarknaden och det nuvarande föråldrade nätets hållbarhet. Leden längs västkusten har valts på ett sådant sätt att så många parter som möjligt har nytta av den.
 
Kuusela menar att det framför allt är viktigt att överväga nätlösningar långt in i framtiden.
 
– De val vi gör utesluter inga alternativ för produktion eller förbrukning. Vi bygger ett nät för de kommande decennierna och det ska fungera vad som än händer i elproduktionen, säger Kuusela med eftertryck om jätteprojektet.
 
Fakta om projektet:
Kraftledningens totala längd 212 kilometer
En helhet i tre steg
1) Hirvisuo–Kalajoki, 79 kilometer, klar 2015
2) Kalajoki–Siikajoki, 62 kilometer, klar 2016
3) Siikajoki–Pyhäselkä, 71 kilometer, klar 2016
 
Dessutom omfattar projektet följande:
En 400/110 kV transformator- och seriekondensatorstation byggs i Hirvisuo
Ett 400 kV ställverk byggs ut i Toby
Ett 400 kV ställverk byggs ut i Pyhäselkä
220 kV ledningarna i Österbotten tas i bruk för 110 kV spänning
 
Helheten färdigställs år 2017
 
Totala kostnader för investeringen 110 miljoner euro, allt som allt investeras 250 miljoner euro i förbättringen av nätet i västra Finland.
 
Byggandet av elstationerna och kraftledningarna inom projektet innebär en insats av flera hundra årsverken på arbetsplatserna.
 


(Kartan på finska)
 
Mer information:
vice verkställande direktör Kari Kuusela tfn 030 395 5129
specialsakkunnig Antero Reilander, tfn 030 395 4199