;
7.3.2013 10:30
Pressmeddelanden, Projekt

Sträckning för kraftledningen mellan Mellersta Finland och Ule älv vald

Fingrid har valt sträckning för projektet att bygga en 400 kilovolts kraftledning mellan Mellersta Finland och Ule älv. Den fortsatta planeringen startar senare. Projektets miljökonsekvens-bedömningsförfarande avslutades i november i fjol. Den kraftledningssträckning som valts för fortsatt planering börjar från Petäjävesi och slutar i Muhos via det västligaste alternativet genom Haapavesi. Projektets tidtabell har också reviderats. Fingrid har skyldigheter beträffande systemansvar och nätutveckling enligt elmarknadslagen. I utvecklingen av stamnätet beaktas Finlands klimat- och energistrategi, den europeiska elmarknadens utvecklings- och kundbehov samt nätets ålder.

Det lagstadgade förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) för det nu aktuella kraftledningsprojektet för en 400 kilovolts ledning mellan Mellersta Finland och Ule älv startade i december 2011. Alternativa sträckningar för kraftledningen undersöktes på sammanlagt cirka 560 kilometer. MKB-förfarandet avslutades 6.11.2012, då Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, som har varit kontaktmyndighet, gav sitt utlåtande där det konstaterades att konsekvensbeskrivningen var tillräcklig.

På basis av de teknisk-ekonomiska utgångspunkterna samt miljökonsekvenserna och responsen valdes sträckningsalternativ 1A, som börjar från Petäjävesi, för fortsatt planering. I det här alternativet breddas det nuvarande kraftledningsområdet inte och miljökonsekvenserna blir små. Även på avsnittet mellan Multia och Haapajärvi (2) dras ledningen på samma plats som den nuvarande kraftledningen. I den norra delen valdes den västligaste sträckningen (alternativ 3A) via Haapavesi till Muhos för fortsatt planering. Den här sträckningen har som helhet de minst skadliga konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden, landskapet och målen för markanvändningen.

En ny terrängkorridor behövs eventuellt endast vid Naturaområdet Haapavesi fågelvatten och myrar. För detta görs tilläggsutredningar.

Den valda ledningssträckningen dras genom kommunerna/städerna Petäjävesi, Uurainen, Multia, Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi, Kinnula, Reisjärvi, Pihtipudas, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Siikalatva, Limingo, Tyrnävä och Muhos.


Projektets tidtabell förlängs

Projektets tidtabell förlängs troligen från det som planerades i samband med MKB. Det uppskattas att kraftledningen kommer att byggas efter år 2020.

Den planerade kraftledningsförbindelsen är en del av den långsiktiga utvecklingen av stamnätet. Den påverkas av nya produktionsinvesteringar såsom vindkrafts- och kärnkraftsprojekt och förstärkningen av gränsledningsförbindelser för att utveckla elmarknaden. Information om att projektets fortsatta planering startar kommer att ges separat senare.
Projektets webbplats:
http://www.fingrid.fi/sv/natprojekt/projekt/Kraftledningar/400kV_kraftledning_Mellersta_Finland%e2%80%93Ule/Sidor/default.aspx

Mer information:  
Fingrid Oyj, projektchef Satu Vuorikoski tel. 030 395 5195
Fingrid Oyj, teknisk sakkunnig Pasi Saari tel. 030 395 5178