;
23.4.2013 11:00
Börsmeddelanden

Fingrid-koncernens delårsrapport 1.1.-31.3.2013

Januari–mars 2013: Räkenskapsperiodens vinst förbättrades ​• I januari–mars omsatte koncernen 171 miljoner euro (170 miljoner euro i januari–mars 2012) • Koncernens rörelsevinst under årets första kvartal uppgick till 79 (54) miljoner euro • Koncernens rörelsevinst uppgick till 55 (38) miljoner euro • Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 38 (57) miljoner euro • Räntebärande nettoskulder var 992,5 (970) miljoner euro • Investeringar 34 (19) miljoner euro • Soliditetsgrad 29,3 (26,4) procent • Resultatet per aktie uppgick till 16 550 (11 372) euro

 

NYCKELTAL
 
1–3/13
1–3/12
förändring %
1–12.2012
Omsättning
M€
170,6
169,6
0,6
522,1
Investeringar, brutto
M€
34,4
19,1
79,9
139,0
– investeringar av omsättningen
%
20,2
11,3
 
26,6
Utgifter för forskning och utveckling
M€
0,4
0,3
34,3
1,5
– av omsättningen
%
0,2
0,2
 
0,3
Medelantal anställda
 
268
265
1,1
269
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut
 
 
276
269
2,6
275
Löner och arvoden totalt
M€
4,57
4,42
3,4
18,21
Rötelsevinst
M€
79,1
54,2
45,9
94,6
– av omsättningen
%
46,4
32,0
 
18,1
Vinst före skatter
M€
72,8
50,0
45,6
88,3
– av omsättningen
%
42,7
29,5
 
16,9
Räkenskapsperiodens vinst
M€
55,0
37,8
45,5
67,0
Räkenskapsperiodens totalresultat
M€
50,3
40,0
25,6
73,2
Avkastningen på investerat kapital
%
 
 
 
5,6
Avkastning på eget kapital
%
 
 
 
12,4
Soliditetsgrad
%
29,3
26,4
 
27,3
Räntebärande nettoskulder
M€
992,5
969,9
2,3
1030,3
Nettoskuldsättningsgrad
%
160,1
180,8
 
180,8
Resultat/aktie
16 550,4
11 372,2
45,5
20 159,2
Utdelning/A-aktie
 
 
 
2 018,26*
Utdelning/B-aktie
 
 
 
2 018,26*
Eget kapital/aktie
18 6478
161 368
15,6
171 365
Utdelning/resultat A-aktie
%
 
 
 
10,0*
Utdelning/resultat B-aktie
%
 
 
 
10,0*
Antalet aktier
 
 
 
 
 
– A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
0
2 078
– B-seriens aktier
st.
1 247
1 247
0
1 247
Totalt
st.
3 325
3 325
0
3 325

 * Styrelsens förslag för bolagsstämman


Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen om delårsrapporten:

”Elförbrukningen var på samma nivå som året innan”

”Oberoende av den långa vintern var elförbrukningen på samma nivå som året innan. Till den förbättrade vinsten för räkenskapsperiodens första kvartal bidrog förhöjningarna av  stamnätstrarifferna i början av året samt lägre kostnader för förlustel jämfört med året innan. Flaskhalsintäkterna i anslutning till skillnaderna i områdespriserna mellan Finland och Sverige sjönk från året innan, då kapaciteten hos Sveriges transmissionförbindelser bättre räckte till för marknadens behov jämfört med året innan.”


Fingrid-koncernens delårsrapport 1.1.– 31.3.2013


Redovisningsprinciper

Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Deårsrapportering. Vid upprättandet av denna delårsrapport har Fingrid tillämpat samma redovisningsprinciper som i sitt årsbokslut 2012.

Ekonomiskt resultat

Under det första kvartalet uppgick koncernens omsättning till 171 miljoner euro (170 miljoner euro under motsvarande period 2012). De övriga rörelseintäkterna uppgick till 1 miljon euro (0,5 miljoner euro).

Intäkterna från stamnätet ökade till 116 miljoner euro (99 miljoner euro) till följd av tariffökningen på 15 procent, som genomfördes i början av året. Elförbrukningen hölls på samma nivå som ett år tidigare och var 24,6 TWh (24,6 TWh). Försäljningen av balanseringsel uppgick till 40 miljoner euro (46 miljoner euro). Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland var på samma nivå som året innan. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelsen mellan Finland och Sverige uppgick till 1 miljon euro (8 miljoner euro).

Balanseringsel köptes för 32 miljoner euro (42 miljoner euro). Kostnaderna för förlustel sjönk till 15 miljoner euro (18 miljoner euro) som en följd av ett lägre anskaffningspris på förlustel och en minskad anskaffning av förlustel. Vid utgången av mars hade cirka 99 procent av Fingrids prognostiserade anskaffning av förlustel under slutet av 2013 skyddats till medelpriset 47,2 euro per megawattimme.

Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftssäkerhet ökade med 6 miljoner euro under översiktsperioden på grund av ökade marknadspriser och de tilläggsreserver som anskaffades för att förbättra frekvensens kvalitet. Avskrivningar gjordes för 19 miljoner euro (19 miljoner euro). Kostnaderna för underhållshanteringen var 4 miljoner euro (3 miljoner euro).Ökningen i kostnaderna berodde i huvudsak på de inledda reparationerna av felet i likströmsförbindelsen Fenno-Skan 1. Personalkostnaderna ökade något från föregående års nivå.


Omsättning och övriga intäkter (miljoner €)
1-3/13
1-3/12
förändring i %
 
 
 
 
Intäkter från stamnät
116
99
16,9
Försäljning av balanseringsel
40
46
-13,7
Transmissionsintäkter
3
5
-38,7
Intäkter från gränsöverföring
5
5
-1,8
Flaskhalsintäkter Finland–Estland*
1
1
-58,2
Intäkter från effektreserv**
5
5
-0,1
Flaskhalsintäkter Finland–Sverige
1
8
-91,2
Övrig omsättning
1
1
25,8
Övriga rörelseintäkter
1
1
81,2
 
 
 
 
Omsättning och övriga intäkter totalt
172
170
0,9


Kostnader (miljoner €)
1-3/13
1-3/12
förändring
i %
 
 
 
 
Köp av balanseringsel
32
42
-24,0
Kostnader för förlustel
15
18
-17,2
Avskrivningar
19
19
4,5
Näthyror från Estlink*
1
1
-54,0
Kostnader för reserver
12
6
87,0
Personalkostnader
6
5
4,1
Kostnader för effektreserv**
5
5
-0,7
Kostnader för underhållshantering
4
3
40,0
Transmissionskostnader
3
3
-21,9
Övriga kostnader
8
6
31,1
 
 
 
 
Kostnader totalt
103
108
-4,5
 
 
 
 
Rörelsevinst exklusive värdeförändringar i tillgångsderivat
69
62
10,2
Koncernens rörelsevinst
79
54
 
45,9

Av flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick Fingrids intäkter till 0,5 miljoner euro. Kostnaderna (näthyror Finland–Estland) uppgick till 0,5 miljoner euro, som betalades till ägarna av förbindelsen. Den differens på 0,0 miljoner euro som Fingrid erhöll uppstod under störningar i Estlink-förbindelsen (1–3.2013 förekom inga störningar i förbindelsen).
** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av tillräcklig el under elkonsumtionstoppar inom ramen för lagen om effektreserv.

Koncernens rörelsevinst uppgick till 79 miljoner euro (54 miljoner euro) och den innefattar värdeförändringar i tillgångsderivat på 11 miljoner euro (-8 miljoner euro). Resultatet före skatter uppgick till 73 miljoner euro (50 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 55 miljoner euro (38 miljoner euro) och totalresultatet till 50 miljoner euro (40 miljoner euro). Koncernens kassaflöde från förelsen med avdrag för investeringar var 38 miljoner euro på plus (57 miljoner euro).  Vid utgången av översiktsperioden var soliditetsgraden 29,3 procent (26,4 procent).

Säsongvariationer är kännetecknande för koncernens inkomstflöde, och därför kan resultatet för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för tre månader.


Investeringar

Fingrid gjorde betydande investeringsbeslut som gällde elstationerna under början av året. I Nådendalssundet byggs en ny 110 kilovolts elstation, som ersätter det föråldrade ställverket vid Nådendals kraftverk. Den nya elstationen gör det även möjligt att ansluta Kraftnät Ålands HVDC-sjökabelsförbindelse till Finlands stamnät. Totalkostnaderna för projektet är cirka 8,8 miljoner euro.

Förnyandet av Petäjäskoski elstation omfattar å sin sida förnyelse av det föråldrade 220 kilovolts ställverket, vars konstruktion är oändamålsenlig, och dessutom byggs en annan 400/220 kilovolts transformator vid stationen. Investeringen genomförs för att förbättra elnätets driftsäkerhet i Lappland, eftersom områdets elnät håller på att förändras och Petäjäskoski station är en central knutpunkt i stamnätet i norra Finland.  Totalkostnaderna för förnyandet av elstationen är cirka 16 miljoner euro.

Fingrids nya reservkraftverk invigdes och togs i drift i Forssa i slutet av mars. Det är fråga om Finlands största reservkraftverk som ska trygga tillgängligheten i landets elsystem i störningssituationer. Kraftverket blev färdigt enligt tidtabellen i slutet av år 2012 och Fingrid har nu en snabb störningsreserv på sammanlagt 1300 megawatt.

I januari–mars uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 34,4 miljoner euro (19,1 miljoner euro under motsvarande period 2012).


Kraftsystem

Mellan ingången av året och utgången av mars förbrukades 24,6 terawattimmar el i Finland (24,6 TWh år 2012). Genom Fingrids nät överfördes under samma period 17,6 terawattimmar (17,5 TWh) el, vilket motsvarade 72 procent av förbrukningen i Finland.

Kapaciteten för elimport och -produktion räckte gott och väl till för att täcka vinterns förbrukningstopp. Enligt Fingrids mätningar för förbruksövervakningen uppgick elförbrukningen vintern 2013 som mest till cirka 14 043 megawatt. I början av året producerades det som mest cirka 12 000 megawatt el i Finland, och kraftverken fungerade under köldperioden utan några väsentliga störningar. Det fanns inget behov av att aktivera den rikstäckande effektreservkapaciteten på 600 megawatt.

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod i huvudsak av import från Sverige till Finland. Under översiktsperioden har felet i likströmsförbindelsen Fennia-Skan 1 begränsat importkapaciteten.  Förbindelsen var ur drift i januari på grund av reparationsarbeten samt för testning och införande av ett nytt automationssystem. Det uppstod ett kabelfel i förbindelsen Fenno-Skan 1 den 12 februari. Reparationsarbetet färdigställdes i april. Under januari–mars importerades 2,3 terawattimmar (3,1 TWh) el från Sverige till Finland och 0,3 terawattimmar (0,1 TWh) el exporterades från Finland till Sverige.

Under perioden januari–mars har elöverföringskapaciteten vid de ryska och estniska gränserna inte drabbats av några betydande begränsningar i överföringen. Importvolymen från Ryssland har i genomsnitt utgjort hälften av den tillgängliga kapaciteten och den har varierat enligt marknadssituationen. Överföringsriktningen av elöverföring genom Estlink-förbindelsen har varierat beroende på den gällande marknadssituationen. Till Finland importerades 1,8 TWh (2,0 TWh) från Ryssland och 0,2 TWh (0,1 TWh) från Estland. Exporten till Estland uppgick till 0,3 TWh (0,4 TWh).

För att förbättra den försämrade frekvenskvaliteten för nordisk el har de nordiska stamnätsbolagen testat en ny typ av reserv, en automatisk frekvensregleringsreserv. Under testperioden upprätthålls en reserv på sammanlagt 100 MW, varav Fingrids andel är 23 MW.

Användning av kraftsystemet
1-3/13
1-3/12
 
 
 
Elförbrukning i Finland TWh
24,6
24,6
Fingrids överföringsvolym TWh
17,6
17,5
Fingrids volym för förlustel TWh
  0,3
0,3
Elöverföring Finland-Sverige
 
 
export till Sverige TWh
  0,3
0,1
import från Sverige TWh
  2,3
3,1
Elöverföring Finland-Estland
 
 
export till Estland TWh
  0,3
0,4
import från Estland TWh
  0,2
0,1
Elöverföring Finland-Ryssland
 
 
import från Ryssland TWh
  1,8
2,0

 

Elmarknad

Under årets första kvartal var medelpriset (systempriset) på Nord Pools spotmarknad 42 €/MWh (38 €/MWh under motsvarande period 2012) och Finlands områdespris var 42 €/MWh (43 €/MWh).

I början av året har kapaciteten av överföringsförbindelserna med Sverige räckt betydligt bättre till för att täcka marknadens behov, oberoende av det fel som uppstod i förbindelsen Fenno-Skan 1. Sedan ingången av året har Finland hört till samma prisområde som norra Sverige och Stockholmsregionen 96 procent av tiden, då siffran var 30 procent under motsvarande tid förra året.

Situationen har varit betydligt lättare då det nordiska vattentillståndet normaliserades. På grund av felet i Fenno-Skan fattade Fingrid dessutom ett nytt beslut om att flytta fram avbrottet i den norra gränskabelförbindelsen till en lämpligare tidpunkt med tanke på marknaden.

Under början av året använde Fingrid 0,1 miljoner euro (1,8 miljoner euro 2012) för motköp. 

I mars överlät regeringen en proposition till en ny elmarknadslag till riskdagen. I lagförslaget föreslås avskiljande av ägandet i fråga om stamnätsinnehavare och en ändring av definitionen på stamnät. Då det gäller utvecklandet av stamnätet ställer lagen som mål att Finland bibehålls som ett enhetligt elhandelsområde. Stamnätsinnehavarens ansvarsområde utgörs av hela landet med undantag för landskapet Åland, som har en egen stamnätsinnehavare.

Marknadsintegrationsprojektet för nordvästliga Europa framskred i februari, då projektets parter ställde som mål att området ansluts till marknaden före utgången av november.  Stamnätsbolagens och elbörsernas projekt optimerar hanteringen av överföringskapaciteten vid över tjugo gränser mellan tretton olika länder. Det slutliga målet är en elmarknad som omfattar hela Europa.

Elmarknad
1-3/13
1-3/12
 
 
 
Nord Pool systempris €/MWh, medelpris
42,03
38,48
Finlands områdespris €/MWh, medelpris
42,10
42,71
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige M€*
1,4
15,4
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
7,4
40,1
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, M€*
1
2,5
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
26,5
29,4
  
 
 
* Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige samt Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. De intäkter och kostnader som dessa förbindelser ger upphov till presenteras i tabellerna i avsnittet ekonomiskt resultat.
Finansiering

Koncernens finansieringssituation hölls på en nöjaktig nivå. Under översiktsperioden uppgick koncernens finansiella kostnader till 7 miljoner euro netto (4 miljoner euro). De finansiella kostnaderna exklusive förändringarna i derivatvärdet uppgick till 5 miljoner euro netto (5 miljoner euro). De finansiella tillgångarna värderade till verkligt värde via resultaträkningen och de likvida medlen uppgick den 31 mars 2013 till 225 miljoner euro (261 miljoner euro).  Dessutom har bolaget en outtagen standby-remburs på 250 miljoner euro till sitt förfogande.

De räntebärande lånen uppgick till 1 218 miljoner euro (1 231 miljoner euro), varav de långfristiga lånen uppgick till 1 056 miljoner euro (826 miljoner euro) och de kortfristiga lånen till 161 miljoner euro (405 miljoner euro).

I fråga om de finansiella derivatavtalen uppgick risken som hänför sig till motparterna till 80 miljoner euro (65 miljoner euro).

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Rating Services (S&P) fastställde den 16 januari 2013 Fingrid Abp:s utsikter (outlook) från negativa till stabila. Kreditvärderingarna är i övrigt oförändrade. S&P fastställde Fingrid Abp:s långsiktiga rating till AA-, kortsiktiga rating till A-1+ och ratingen för bolagets långfristiga skuld till nivån AA-. FitchRatings offentliggjorde den 18 mars 2013 en rapport om Fingrids kreditvärderingar och behöll dem på oförändrad nivå. Fitchs rating för Fingrid Abp:s långfristiga skuld är A+.  Emitenttens långfristiga rating är A och kortfristiga rating F1. Fingrid Abp:s framtidsutsikter är stabila.


Personal

Under översiktsperioden uppgick antalet anställda inom koncernen till i medeltal 268 (265).


Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.

Händelser efter räkenskapsperioden och bedömning av utvecklingen under slutet av året

Det har inte skett några väsentliga händelser eller förändringar i Fingrids affärsverksamhet och ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut.

Bolaget höjde sina tariffer med 15 procent från 1.1.2013. Bolaget fortsätter genomförandet av sitt långfristiga investeringsprogram på 1,7 miljarder euro. Investeringarna kommer att finansieras genom att öka den utomstående finansieringen.

Fingrid-koncernens vinst för räkenskapsåret 2013 före skatter, exklusive förändringarna i derivatvärdet, väntas öka något från året innan. Uppskattningen av räkenskapsperiodens resultat för hela året försvåras av osäkerheten förknippad till elförbrukningen, flaskhalsintäkterna och Rysslands gränsöverföringar.


Bolagsstämma 2013

Fingrid Abp:s bolagsstämma hålls den 27 maj 2013 kl. 10.00 i Helsingfors.
Styrelsen

Bilagor: Delårsrapportens tabeller 1.1. - 31.3.2013

Närmare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld, tfn 030 395 5157
eller 040 519 504