;
23.10.2013 11:00
Börsmeddelanden, Aktuellt

Fingrid-koncernens delårsrapport 1.1.-30.9.2013

Januari–september 2013: Översiktsperiodens resultat förbättrades • I januari–september omsatte koncernen 388 (368) miljoner euro. • Koncernens rörelsevinst uppgick till 79 (56) miljoner euro. • Koncernens rörelsevinst för översiktsperioden uppgick till 43 (40) miljoner euro. • Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var -7 (26) miljoner euro. • De räntebärande nettoskulderna var 1 029 (1 009) miljoner euro. • Investeringarna uppgick till 130 (83) miljoner euro. • Soliditetsgraden var 28,6 (26,4) procent. • Resultatet per aktie uppgick till 12 991 (12 128) euro. Juli–september 2013: Rörelsevinsten enligt IFRS stärktes • I juli–september omsatte koncernen 108 (106) miljoner euro. • Koncernens rörelsevinst under årets tredje kvartal var 10 (7) miljoner euro. • Koncernens rörelsevinst under översiktsperioden juli–september var 3 (8) miljoner euro.

 

NYCKELTAL
 
 
1–9/13
1–9/12
förändring i %
 
7-9/13
7-9/12
förändring i %
1.-12.2012
Omsättning
M€
388,0
368,3
5,3
107,8
106,0
1,7
522,1
Investeringar, brutto
M€
130,5
82,5
58,1
66,9
25,9
158,8
139,0
– investeringar av omsättningen
%
33,6
22,4
 
62,1
24,4
 
26,6
Utgifter för forskning och utveckling
M€
1,2
1,0
20,0
0,3
0,4
-12,1
1,5
– av omsättningen
%
0,3
0,3
 
0,3
0,3
 
0,3
Medelantal anställda
 
278
269
3,2
 
 
 
269
Antal anställda vid räkenskapsperiodens
slut
 
286
276
3,5
 
 
 
275
Löner och arvoden totalt
M€
13,5
12,9
4,4
 
 
 
18,2
Rörelsevinst
M€
78,8
56,2
40,4
9,9
7,1
39,9
94,6
– av omsättningen
%
20,3
15,2
 
9,2
6,7
 
18,1
Vinst före skatter
M€
56,9
53,3
6,8
4,2
10,7
-60,6
88,3
– av omsättningen
%
14,7
14,5
 
3,9
10,1
 
16,9
Räkenskapsperiodens vinst
M€
43,2
40,3
7,0
3,3
8,1
-59,5
67,0
Räkenskapsperiodens totalresultat
M€
42,6
45,7
-6,9
7,0
10,6
-34,5
73,2
Avkastning på investerat kapital (ROI)
%
 
 
 
 
 
 
5,6
Avkastning på eget kapital (ROE)
%
 
 
 
 
 
 
12,4
Soliditetsgrad
%
28,6
26,4
 
 
 
 
27,3
Räntebärande nettoskulder
M€
1028,7
1008,8
2,0
 
 
 
1030,3
Nettoskuldsättningsgrad
%
171,7
186,0
 
 
 
 
180,8
Resultat/aktie
12991,5
12127,7
7,0
 
 
 
20 159,2
Utdelning/A-aktie
 
 
 
 
 
 
5 115,89
Utdelning/B-aktie
 
 
 
 
 
 
2 018,26
Eget kapital/aktie
180231
163097
10,5
 
 
 
171 365
Utdelning/resultat A-aktie
%
 
 
 
 
 
 
25,4
Utdelning/resultat B-aktie
%
 
 
 
 
 
 
10,0
Antalet aktier
 
 
 
 
 
 
 
 
– A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
 
2 078
2 078
 
2 078
– B-seriens aktier
st.
1 247
1 247
 
1 247
1 247
 
1 247
Totalt
st.
3 325
3 325
 
3 325
3 325
 
3 325

 

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen om delårsrapporten:
”Fingrids investeringsprogram framskrider enligt planerna – bolagets effektivitet är fortfarande på toppnivå i Europa”

Fingrids omfattande investeringsprogram framskrider inom planerad tidtabell och budget. Investeringsprogrammet är cirka 250 miljoner euro under innevarande räkenskapsperiod. Fingrid har hållit sin plats bland toppen i jämförelsen av effektiviteten mellan de europeiska stamnätsbolagen. I år har stamnätets driftssäkerhet varit utmärkt. Fingrid har importerat förmånlig elektricitet från den nordiska elmarknaden och bolagets överföringsförbindelser har haft en mycket hög användningsgrad. Elöverföringskapaciteten har i någon mån begränsat elöverföringen, men i klart mindre omfattning än år 2012.

Elförbrukningen var under början av året på samma nivå som året innan. Till det förbättrade operativa resultatet för januari–september bidrog förhöjningarna av stamnätstarifferna i början av året samt större försäljningsinkomster av balanseringsel och lägre kostnader för köp av förlustel jämfört med året innan. Flaskhalsintäkterna i anslutning till skillnaderna i områdespriserna mellan Finland och Sverige sjönk med 24 miljoner euro från året innan. Som en följd av de ökade marknadspriserna på reserver och de tilläggsreserver som anskaffades för att förbättra frekvensens kvalitet ökade kostnaderna för reserver med 20 miljoner euro under översiktsperioden”.

Den nya elmarknadslagen trädde i kraft från ingången av september. Lagen innehåller nu mer detaljerade krav än tidigare på förbättrandet av elnätens leveranssäkerhet och på effektiverandet av nätinnehavarnas beredskap. Den största förändringen med tanke på Fingrid är den nya definitionen av stamnät i lagen: i fortsättningen ansvarar Fingrid även för byggandet av enskilda högspänningsledningar exempelvis i redan befintliga överföringsnät i större städer.''

FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1–30.9.2013

Redovisningsprinciper

Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Deårsrapportering. Vid upprättandet av denna delårsrapport har Fingrid iakttagit samma principer som i sitt årsbokslut 2012.

Ekonomiskt resultat

Under det tredje kvartalet uppgick koncernens omsättning till 108 (106) miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 1 (1) miljon euro.

Koncernens omsättning i januari–september uppgick till 388 (368) miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 3 (2) miljoner euro.

Intäkterna från stamnätet ökade till 228 (191) miljoner euro till följd av tariffhöjningen på 15 procent som genomfördes i början av året och ökade inkomster från anslutningsavgifter. Elförbrukningen var 61,7 (61,8) TWh. Försäljningen av balanseringsel uppgick till 113 (103) miljoner euro. Intäkterna från gränsöverföringen via förbindelsen mellan Finland och Ryssland ökade till 10 (7) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelsen mellan Finland och Sverige minskade betydligt och uppgick till 12 (36) miljoner euro.

Kostnaderna för köp av balanseringsel ökade året innan till 89 (87) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel sjönk till 43 (48) miljoner euro som en följd av mindre förluster jämfört med jämförelseperioden. Vid utgången av september hade cirka 99 procent av Fingrids prognostiserade anskaffning av förlustel under slutet av 2013 skyddats till ett medelpris på 47,5 euro per megawattimme.

Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftssäkerhet ökade med 20 miljoner euro som en följd av ökade marknadspriser på reserver och de tilläggsreserver som anskaffades för att förbättra frekvensens kvalitet. Avskrivningar gjordes för 60 (56) miljoner euro. Kostnaderna för underhållshanteringen uppgick till 15 (15) miljoner euro. Personalkostnaderna uppgick till 17 (16) miljoner euro.

Omsättning och övriga intäkter (miljoner €)
1-9/13
1-9/12
föränd-ring i %
7-9/13
7-9/12
föränd-ring i %
Intäkter från stamnät
228
191
19,3
54
46
19,3
Försäljning av balanseringsel
113
103
10,0
38
27
40,3
Transmissionsintäkter
6
7
-18,7
1
1
-42,3
Intäkter från gränsöverföring
10
7
33,6
2
1
139,6
Flaskhalsintäkter
Finland–Estland*
3
6
-52,1
1
4
-84,7
Intäkter från effektreserv**
12
14
-16,4
2
5
-49,7
Flaskhalsintäkter
Finland–Sverige
12
36
-65,8
8
21
-63,1
Övrig omsättning
5
4
17,2
2
2
4,4
Övriga intäkter
3
2
66,9
1
1
-16,6
 
 
 
 
 
 
 
Omsättning och övriga intäkter totalt
391
370
5,7
108
107
1,6

 

 

Kostnader (miljoner €)
1-9/13
1-9/12
föränd-ring i %
7-9/13
7-9/12
föränd-ring i %
Köp av balanseringsel
89
87
2,6
30
19
56,9
Kostnader för förlustel
43
48
-9,3
16
16
-0,8
Avskrivningar
60
56
7,2
20
19
7,6
Näthyror
Finland–Estland*
3
6
-51,1
1
4
-84,5
Kostnader för reserver
49
29
67,8
17
11
57,0
Personalkostnader
17
16
6,4
5
5
8,7
Kostnader för effektreserv**
11
14
-16,5
2
5
-48,9
Kostnader för underhållshantering
15
15
0,1
5
4
14,6
Transmissionskostnader
9
11
-19,5
4
4
-0,9
Övriga kostnader
22
23
-2,0
8
11
-31,6
 
 
 
 
 
 
 
Kostnader totalt
318
303
5,0
108
97
11,0
 
 
 
 
 
 
 
Rörelsevinst utan förändringar i värdet på råvaruderivat
74
68
8,7
1
10
-91,7
Koncernens rörelsevinst, IFRS
79
56
40,4
10
7
39,9

 * Av flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick Fingrids intäkter till 2,7 miljoner euro. Kostnaderna (näthyror Finland–Estland) uppgick till 2,7 miljoner euro, som betalades till ägarna av förbindelsen. Den differens mellan intäkter och kostnader som Fingrid erhåller uppstår under störningar i Estlink-förbindelsen (1–9.2013 förekom ingen störning i förbindelsen, varför det inte uppstod någon differens).
** Intäkter och kostnader för effektreserven anknyter till säkerställande av tillräcklig el under elkonsumtionstoppar inom ramen för lagen om en effektreserv.


Koncernens rörelsevinst uppgick till 79 (56) miljoner euro och den innefattar värdeförändringar i tillgångsderivat på 5 (-12 miljoner euro) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 57 (53) miljoner euro. Översiktsperiodens vinst var 43 (40) miljoner euro och totalresultatet 43 (46) miljoner euro. Koncernens nettokassaflöde från rörelsen med avdrag för nettokassaflödet från investeringsverksamheten var -7 (26) miljoner euro. Vid utgången av översiktsperioden var soliditetsgraden 28,6 (26,4) procent.

Säsongvariationer är utmärkande för koncernens resultat och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån vinsten för den avslutade översiktsperioden.

Investeringar och underhåll

Verkställandet av bolagets investeringsprogram fortsatte som planerat under översiktsperioden. Fingrid har ett pågående projekt i syfte att stärka den interna elöverföringen på Finlands västkust. Det gamla elöverföringsnätet på 220 kilovolt mellan Satakunda och Norra Österbotten har blivit otillräckligt och kommer att ersättas med ett 400 kilovolts nät under de närmaste åren.

Projektet EstLink 2 mellan Finland och Estland har fortskridit som planerat. I projektet uppnåddes viktiga mellanetapper under sommaren då typtestningarna av kablarna och kraftledningen mellan Andersböle och Nikuviken i Östra Nyland färdigställdes och godkändes. Länken testas mellan länderna under oktober och förbindelsen tas i kommersiell drift från ingången av år 2014.

Fingrid fattade två upphandlingsbeslut i juli. Som huvudentreprenör för transformatorprojektet med en effekt på 400/110 kV på Lavianvuori valdes Empower Oy. Totalkostnaderna för projektet uppgår till cirka 8,5 miljoner euro. Byggarbetet inleds redan denna höst och stationen färdigställs på sommaren 2015. Som huvudentreprenör för den 110 KV elstationen som byggs i Nådendalssundet valdes Empower Oy. Elstationens totalpris är cirka 6,7 miljoner euro. Arbetet på stationen har redan inletts och det blir klar på sommaren 2015.

 

I augusti fattade Fingrid ett upphandlingsbeslut om beställandet av tre nya transformatorer från Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Avtalets totalvärde uppgår till nästan 9 miljoner euro. I september genomförde Fingrid även omfattande nya leverantörscertifieringar i Sydkorea för verkställande av bolagets principer för ansvarsfull verksamhet.

 

Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under årets tredje kvartal till 67 (26) miljoner euro. Koncernens bruttoinvesteringar under perioden januari–september uppgick till 130 (83) miljoner euro.

Kraftsystem

I Finland förbrukades 18,2 (18,3) terawattimmar el under juli–september. I januari–september var elförbrukningen i Finland 61,7 (61,8) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 47,7 terawattimmar el, vilket motsvarade 77 procent av förbrukningen i Finland.

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod i huvudsak av en omfattande import från Sverige till Finland. Under perioden juli–september importerades 4,3 (4,7) terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,0 (0,0) terawattimmar el exporterades från Finland till Sverige. Under perioden januari–september importerades 8,9 (11,5) terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,7 (0,2) terawattimmar el exporterades från Finland till Sverige.

I elöverföringen mellan Finland och Estland har den gällande överföringsriktningen varierat mellan import och export. Under perioden juli–september importerades 0,1 (0,1) terawattimmar el från Estland till Finland och 0,3 (0,5) terawattimmar el exporterades från Finland till Estland. Under perioden januari–september importerades 0,4 (0,2) terawattimmar el från Estland till Finland och 0,9 (1,2) terawattimmar el exporterades från Finland till Estland.

Elöverföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit fullt tillgänglig, men importen av el från Ryssland har totalt sett varit anspråkslös på samma sätt som året innan. Variation i mängden importerad el per timme inom ett dygn har varit stor. Under perioden juli–september importerades 0,7 (0,4) terawattimmar el och under perioden januari–september importerades 3,5 (3,0) terawattimmar el från Ryssland till Finland.

Det förekom inte några betydande störningar i stamnätet under översiktsperioden. I Joensuuområdet uppstod ett elavbrott på cirka en minut i början av september, som medförde olägenheter för industrin och produktionen i området.

 
Användning av kraftsystemet
 
1-9/13
 
1-9/12
 
7-9/13
 
7-9/12
Elförbrukning i Finland TWh
61,7
61,8
18,2
18,3
Fingrids överföringsvolym TWh
47,7
47,0
15,2
15,1
Fingrids volym för förlustel TWh
0,8
0,9
0,2
0,3
Elöverföring Finland–Sverige
 
 
 
 
export till Sverige TWh
0,7
0,2
0,0
0,0
import från Sverige TWh
8,9
11,5
4,3
4,7
Elöverföring Finland–Estland
 
 
 
 
export till Estland TWh
0,9
1,2
0,3
0,5
import från Estland TWh
0,4
0,2
0,1
0,1
Elöverföring Finland–Ryssland
 
 
 
 
Import från Ryssland TWh
3,5
3,0
0,7
0,4

Elmarknad

Under årets tredje kvartal uppgick medelpriset (systempriset) på el i Norden under juli–september till 35,88 (20,88) euro per megawattimme och områdespriset i Finland till 42,75 (30,96) euro per megawattimme. Under perioden januari–september uppgick medelpriset på den nordiska spotmarknaden till 38,86 (29,26) euro per megawattimme och områdespriset i Finland till 41,58 (35,36) euro per megawattimme.

Stamnätsbolaget i Lettland förvärvade i augusti en andel om två procent av aktierna i Nord Pool Spot AS. Efter detta är samtliga tre stamnätsbolag i Baltikum delägare i den nordiska elbörsen. Efter detta har Fingrid en andel om 18,8 procent av elbörsen.

Fingrid och Rysslands stamnätsbolag Federal Grid Company samt System Operator, som ansvarar för stamnätets användning i Ryssland, håller på att bereda tekniska och kommersiella villkor för en tvåriktad handel mellan Finland och Ryssland. Hittills har kommersiell elöverföring via den 400 kV förbindelsen mellan länderna endast varit möjligt från Ryssland till Finland. I september genomfördes en lyckad testning av en de fyra likströmsenheterna med en effekt på 350 kilowatt på förbindelsen till Viborg i exportriktning.

Under perioden januari–september uppgick Fingrids kostnader för mothandel till cirka 0,6 (3,7) miljoner euro.


Elmarknad
1-9/13
1-9/12
7-9/13
7-9/12
Nord Pool systempris €/MWh, medelpris
38,86
29,26
35,88
20,88
Finlands områdespris €/MWh, medelpris
41,58
35,36
42,75
30,96
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige M€*
24,8
72,5
15,5
42,0
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
16,6
41,2
31,0
48,7
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, M€*
5,5
11,5
1,1
7,2
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
27,6
38,9
23,0
48,7

 * Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. De intäkter och kostnader som dessa förbindelser ger upphov till presenteras i tabellerna i avsnittet ekonomiskt resultat.

 

Finansiering

Koncernens nettofinansieringskostnader var under juli–september 6 miljoner euro (intäkter på 4 miljoner euro). Under perioden januari–september uppgick koncernens finansiella nettokostnader till 23 (3) miljoner euro. I detta ingår en förändring i derivatens verkliga värde, som var -8 (13) miljoner euro. De finansiella tillgångar och likvida medel som upptas till verkligt värde med resultatpåverkan uppgick den 30 september 2013 till 222 (245) miljoner euro. Dessutom har bolaget en outtagen standby-remburs på 250 miljoner euro till sitt förfogande.

Koncernens finansieringssituation var fortsatt nöjaktig. De räntebärande skulderna uppgick i januari–september till 1 250 (1 254) miljoner euro, varav 1 042 (1 059) miljoner euro var långfristiga skulder och 208 (194) miljoner euro kortfristiga skulder.
I fråga om de finansiella derivatavtalen uppgick risken som hänför sig till motparterna till 52 (89) miljoner euro.

Personal

Antalet anställda inom koncernen uppgick under översiktsperioden till i medeltal 278 (269) personer.

Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.

Händelser efter översiktsperioden och utvecklingen under slutet av året

Det har inte skett några väsentliga händelser eller förändringar i Fingrids affärsverksamhet och ekonomiska ställning efter översiktsperiodens slut. Fingrid har meddelat att det kommer att höja sina stamnätstariffer med i genomsnitt åtta procent från ingången av år 2014.

Fingridkoncernens vinst för räkenskapsåret 2013 före skatter, exklusive förändringarna i derivatens verkliga värde, väntas öka från året innan. Prognostiseringen av resultatet för hela året försvåras av osäkerheten förknippad med elförbrukningen, flaskhalsintäkterna och de ryska gränsöverföringsintäkterna.

Styrelsen

Bilagor:
Delårsrapportens tabeller 1.1.– 30.9.2013

Närmare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn +358 30 395 5140 eller +358 40 519 842