;
25.10.2012 11:00
Börsmeddelanden

Fingrid-koncernens delårsrapport 1.1.-30.9.2012

Ekonomiskt resultat

Koncernens omsättning i juli–september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period 2011). De övriga rörelseintäkterna uppgick till 0,7 miljoner euro (0,7 miljoner euro). Intäkterna från stamnätet uppgick till 46 miljoner euro (36 miljoner euro) och försäljningen av balanseringsel till 28 miljoner euro (34 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst för juli–september var 7 miljoner euro (-4 miljoner euro), vilken innehåller förändringar i elderivatvärdet på -3 miljoner euro (-2 miljoner euro). Resultatet före skatter enligt IFRS var 11 miljoner euro (-6 miljoner euro) under juli–september.

Koncernens omsättning för januari–september uppgick till 368 miljoner euro (331 miljoner euro), och de övriga rörelseintäkterna uppgick till 2 miljoner euro (2 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst för januari–september var 56 miljoner euro (39 miljoner euro), vilken innehåller förändringar i elderivatvärdet på -12 miljoner euro (-3 miljoner euro). Koncernens resultat före skatter enligt IFRS var 53 miljoner euro (26 miljoner euro) under januari–september. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 40 miljoner euro (19 miljoner euro) och koncernens totalresultat till 46 miljoner euro (-4 miljoner euro) Bruttoinvesteringarna under januari–september uppgick till 83 miljoner euro (168 miljoner euro). Koncernens penningflöde av affärsverksamheten med avdrag av investeringarna var 26 miljoner euro på plus (-81 miljoner euro). Vid utgången av rapportperioden var koncernens soliditetsgrad 26,4 procent (27,1 procent).

Koncernens intäkter av stamnätet för januari–september ökade till 191 miljoner euro (151 miljoner euro) som en följd av tariffhöjningen på 30 procent i början av året. Elförbrukningen minskade med 1,3 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2011. Försäljningen av balanseringsel minskade till 104 miljoner euro (121 miljoner euro) till följd av lägre elpriser. Transmissionsintäkterna minskade med 7 miljoner euro, vilket närmast orsakades av en minskad elexport från Finland till Sverige. Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland sjönk med 10 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år på grund av en betydligt mindre importvolym av el än tidigare. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland minskade på grund av minskade prisskillnadstimmar. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick till 6 miljoner euro (9 miljoner euro), vilka betalades till förbindelsens ägare.  Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelsen mellan Finland och Sverige steg å sin sida betydligt som en följd av marknadssituationen och de stora skillnaderna i områdespriserna. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick till 36 miljoner euro (12 miljoner euro).
 
Omsättning och övriga intäkter (miljoner €)​​1-9/121-9/11​7-9/12​7-9/11
Intäkter från stamnät 191 ​151 46 36
Försäljning av balanseringsel 104 ​121 ​28 34
Transmissionsintäkter 7​ 15 1 ​2
Intäkter från gränsöverföring ​7 ​17 1 5
Flaskhalsintäkter Finland - Estland**​ 6 9 4 1
Intäkter från effektreserv***​ 14 3 5 0
Flaskhalsintäkter Finland - Sverige ​36 ​12 21 ​10
Övrig omsättning 3 3 1 ​1
Övriga intäkter ​2 ​2 1 1
Omsättning och övriga intäkter totalt 370​ 332​ ​107 ​89
Köpet av balanseringsel minskade till 93 miljoner euro (109 miljoner euro) till följd av lägre elpriser. Kostnaderna för förlustel ökade med 1 miljon euro jämfört med motsvarande period föregående år, vilket påverkades av skillnaderna mellan områdespriset i Finland och Nord Pools systempris. Vid utgången av september hade 88 procent av Fingrids prognostiserade anskaffning av förlustel under slutet av 2012 skyddats till medelpriset 48,1 euro per megawattimme.

Avskrivningarna ökade med 6 miljoner euro då betydande nya investeringsprojekt färdigställdes. Kostnaderna för reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet ökade med 8 miljoner euro under rapportperioden, eftersom det var dyrare än tidigare att göra tillfälliga anskaffningar av frekvensstyrda reserver på timmarknaden i Finland och av övriga nordiska stamnätsbolag. Personalkostnaderna ökade med 1 miljoner euro från nivån året innan. Kostnaderna för underhållshantering steg med 3 miljoner euro från föregående år. Detta påverkades särskilt av de höga reparationskostnaderna för Fenno-Skan 2-kabeln. Transmissionskostnaderna ökade med 2 miljoner euro, eftersom det skedde en betydlig ökning i elimporten från Sverige till Finland från föregående år.

Kostnader (miljoner €)1-9/12​1-9/11​7-9/12​​7-9/11
​Köp av balanseringsel 93​ 109 ​25 30​
Kostnader för förlustel 48​ 47 16 17​
Avskrivningar ​56 ​50 19 ​17
Näthyror Finland - Estland**​ 6 9 4 0
Kostnader för reserver ​29 21 11 10
Personal ​16 ​14 ​5 4
Kostnader för effektreserv***​ ​14 2 5 ​0
Kostnader för underhållshantering ​15 12 4 4
Transmissionskostnader ​11 ​8 4 ​4
​Övriga kostnader ​17 16 6 ​5
​Kostnader totals ​303 289 ​97 ​91
​Rörelsevinst* ​68 43 ​10 -3
Koncernens rörelsevinst, IFRS ​56 39 ​7 ​-4

* Exklusive förändringar i derivatvärdet **Fingrids intäkter från flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick till 5,7 miljoner euro. Kostnaderna (näthyror mellan Finland och Estland) uppgick till 5,6 miljoner euro, som betalades till förbindelsens ägare. Den differens på 0,1 miljoner euro som Fingrid erhöll, uppstod under störningssituationer i Estlink-förbindelsen.
*** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av tillräcklig el under elkonsumtionstoppar inom ramen för lagen om effektreserv.

Säsongvariationer är kännetecknande för koncernens inkomstflöde, och därför kan resultatet för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för nio månader.

Investeringar

I fråga om likströmsförbindelsen EstLink2, som byggs mellan Finland och Estland, har bygg- och installationsarbetena pågått aktivt hela sommaren och hösten. Som mest har projektet haft sammanlagt åtta pågående byggplatser, på vilka det totalt arbetat upp till nästan 150 arbetstagare. Bygg- och installationsarbetena framskrider enligt planerna både i Finland och Estland. Den totala budgeten är 320 miljoner euro, som fördelas mellan Fingrid och Elering.

Drifttagnings- och garantitesten av reservkraftverket i Forssa i syfte att förbättra stamnätets driftssäkerhet slutfördes med lyckat resultat under hösten.  Elkraftverket invigs och tas i drift på våren 2013. Projektets totala kostnadsberäkning uppgår till cirka 110 miljoner euro.

Fingrid Abp fattade i juni ett upphandlingsbeslut om en ny 400/110/20kV kraftcentral i Kristinestad. Till huvudentreprenör valdes Infratek Finland Oy. Entreprenaden omfattar en ny 400/110/20kV kraftcentral cirka 6 km från Kristinestads nuvarande kraftcentral.

ABB förnyar och utvidgar Fingrids 400/110/20 kV kraftcentral i Ulfsby. Kraftcentralen i Ulfsby är en av de viktigaste knutpunkterna i Finlands stamnät och via den matas bland annat energi som produceras vid Olkiluoto kärnkraftverk till stamnätet. Det aktuella projektet är Fingrids största satsning när det gäller förnyandet av kraftcentraler.

Projektet Hyvinge–Hikiä är i ett aktivt byggskede. I projektet kommer man för första gången att använda Fingrids nya åkerstolpar. Fördelarna med de nya åkerstolparna är bland annat att markområde frigörs för odling, att de har en högre säkerhetsnivå än tidigare och en lätt visuell framtoning. Grundläggningen av åkerstolparna inleds på hösten. Den första åkerstolpen kommer att resas år 2013 i närheten av bostadsmässområdet i Hyvinge. Kraftcentralsprojektet i Hikiä har framskridit enligt planerna. Under hösten görs på centralen ännu bl.a. grundläggningsarbeten för en 400 kV kraftledning.

*Leveranssäkerheten för el i Kajanaland förbättras genom att bygga ett nytt ställverk i Ontojoki i närheten av nuvarande Katerma ställverk. Vattenkraftverken Katerma och Kallioinen kommer att anslutas till det nya ställverket. Stationen har också ledningar som utgår från stamnätet till Seitenoikea och Tihisenniemi. Projektet utgör en del av utvecklingsplanen för elnätet i Kajanaland. Tidigare har redan 100 kV kraftledningen Katerma–Kuhmo förnyats och arbetet med att förnya 100 kV kraftledningen Tihisenniemi–Katerma är i inledningsskedet. Projektets totalkostnader är cirka 4,9 miljoner euro och ställverket färdigställs år 2015.

Byggandet av vindkraft i Bottenviksbågen framskrider i rask takt och nätets överföringsförmåga bör utökas för anslutning av ny produktion. På kraftledningssträckan Isohaara–Simo byts kraftledningarna ut till moderna stolpar för att uppnå en större överföringsförmåga. På sträckan Isohaara–Kittilänjärvi används ledningar ”med hög temperatur”, med vilka man uppnår en stor överföringsförmåga utan att behöva förnya och stärka de nuvarande kraftledningsstolparna. Kraftledningarna kommer att bytas åren 2013–2014 och totalkostnaderna är cirka 1,5 miljoner euro.

Fingrid har fattat ett investeringsbeslut om kraftledningsleveranser åren 2013–2014. Till kraftledningsleverantör valdes MidalCables Limited från Bahrain. Upphandlingen omfattar behovet av kraftledningar i alla kända nya kraftledningsprojekt under de nämnda åren. Avtalet omfattar sammanlagt 3 320 km ledningar.
Miljökonsekvensbeskrivningen av Fingrids 400 kilovolts kraftledningsprojekt mellan Mellersta Finland och Ule älv har färdigställts och inlämnats till kontaktmyndigheterna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, som fungerar som kontaktmyndighet, framlade konsekvensbeskrivningen till offentligt påseende. Projektet och de viktigaste resultaten av bedömningsarbetet presenterades för allmänheten på informationsmöten i augusti–september 2012.

Fingrid placerade sig i topp i den internationella jämförelsen ITOMS (International Transmission Operations and Maintenance Study) redan för nionde året i följd. I fråga om kostnadseffektivitet minskade Fingrids placering något, eftersom bolaget gjort stora satsningar på att säkerställa säkerheten och driftssäkerheten under de senaste åren genom att renovera kraftledningsstolparnas staglinor. Sammanlagt 27 bolag från hela världen deltog i jämförelsen år 2010/11.

Koncernens bruttoinvesteringar uppgick i juli–september till 26 miljoner euro (58 miljoner euro under motsvarande period 2011). Bruttoinvesteringarna under januari–september var 83 miljoner euro (168 miljoner euro).

Kraftsystem

I Finland förbrukades 18,3 terawattimmar el under juli–september (18,2 TWh under motsvarande period 2011). Genom Fingrids nät överfördes under samma period 15,1 terawattimmar el, vilket motsvarade 82 procent av förbrukningen i Finland. I januari–september var elförbrukningen i Finland 61,9 terawattimmar (62,7 TWh).

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod av import från Sverige till Finland. Ändringsarbetena av styrsystemen i anslutning till förbindelsen Fenno-Skan begränsade den kapacitet som erbjöds på marknaden i slutet av rapportperioden.

Under perioden juli–september importerades 4,7 terawattimmar el (3,1 TWh) från Sverige till Finland och 0,0 terawattimmar el (0,0 TWh) exporterades från Finland till Sverige. Under perioden januari–september importerades 11,5 terawattimmar el (3,8 TWh) från Sverige till Finland och 0,2 terawattimmar el (3,3 TWh) exporterades från Finland till Sverige.

Den dominerande överföringsriktningen av elöverföring mellan Finland och Estland har varit export från Finland till Estland. Överföringskapaciteten har varit tillgänglig för marknaden på normalt sätt. Under perioden juli–september importerades 0,1 terawattimmar el (0,1 TWh) från Estland till Finland och 0,5 terawattimmar el (0,2 TWh) exporterades från Finland till Estland. Under perioden januari–september importerades 0,2 terawattimmar el (1,4 TWh) från Estland till Finland och 1,2 terawattimmar el (0,2 TWh) exporterades från Finland till Estland.

Överföringskapaciteten av el från Ryssland begränsades på sommaren av de årliga underhållsarbetena, men samtidigt har även efterfrågan på överföringskapacitet varit på en lägre nivå än under tidigare år. Under perioden juli–september importerades 0,4 terawattimmar el (2,3 TWh) och under perioden januari–september importerades 3,0 terawattimmar el (8,5 TWh) från Ryssland till Finland.

I och med det stora antalet investeringsarbeten har man genomfört krävande överföringsavbrott i stamnätet, speciellt i Österbotten och i Östra Nyland. Stamnätets överföringssäkerhet har emellertid varit god under rapportperioden, även om man inte helt har kunnat undvika störningar. En av de största störningarna inträffade i Vasaområdet den 13 augusti 2012, då 63 000 människor blev utan el. Elmatningen till stamnätet kunde återställas på nio minuter.

I Alajärvi inträffade ett samlingsskenefel i augusti, vilket slog ut tre av stamnätets 400 kV kraftledningar. Detta orsakade emellertid inte några avbrott för kunderna.

I början av juli exploderade en spänningstransformator på Rauma kraftcentral, vilket slog ut likströmsförbindelsen Fenno-Skan 1 och orsakade ett 400 kV samlingsskenefel. Störningen orsakade avbrott i kundernas industriprocesser i närområdena.
 
​Användning av kraftsystemet​1-9/121-9/11​​7-9/127-9/11​
Elförbrukning i Finland TWh​ 61,9 ​62,7 ​18,3 ​18,2
Fingrids överföringsvolym TWh​ ​47,0 ​48,0 15,1 ​14,6
Fingrids volym av förlustel TWh​ ​0,9 ​0,9 0,3 ​0,3
Elöverföring Finland - Sverige
export till Sverige TWh​ 0,2​ ​3,3 0,0 ​0,0
import från Sverige TWh​ ​11,5 ​3,8 ​4,7 ​3,1
Elöverföring Finland - Estland
export till Estland TWh​ 1,2​ 0,2 ​0,5 0,2
import från Estland TWh​ ​0,2 1,4 ​0,1 ​0,1
Elöverföring Finland - Ryssland
​import från Ryssland TWh ​3,0 8,5 0,4 ​2,3
Elmarknad

Elpriset på den nordiska elbörsen har varit betydligt lägre än under samma period förra året på grund av den goda vattensituationen. Den exceptionella marknadssituationen samt begränsningarna i elöverföringen mellan Finland och Sverige har orsakat skillnader i områdespriserna på marknaden.

Elens medelpris (systempris) i Norden uppgick under juli–september till 20,88 euro per megawattimme (35,95 €/MWh under motsvarande period 2011) och områdespriset i Finland uppgick till 30,96 euro per megawattimme (43,35 €/MWh). Under perioden januari–september uppgick medelpriset på den nordiska spotmarknaden till 29,26 euro per megawattimme (51,43 €/MWh) och områdespriset för Finland till 35,36 euro per megawattimme (53,37 €/MWh).

På grund av stora skillnader i områdespriserna har Fingrid genererat en betydlig mängd s.k. flaskhalsintäkter; innevarande år från förbindelsen mellan Finland och Sverige totalt cirka 36 miljoner euro och mellan Finland och Estland totalt cirka 6 miljoner euro.

Under perioden januari–september uppgick Fingrids kostnader för mothandel till cirka 3,7 miljoner euro (1,3 miljoner euro 2011).

Fingrid Abp och Scandem har undertecknat ett avtal om portföljförvaltning av förlustelen i Fingrids stamnät. Målet är att så bra som möjligt gardera sig mot prisvariationer och på så sätt säkra ett stabilt pris på stamnätstariffen.

Då den estniska och litauiska marknaden anslöt sig till den nordiska elmarknaden blev ländernas stamnätsbolag Elering och Litgrid delägare i elbörsen Nord Pool Spot As den 1 augusti 2012 med en andel om cirka 2 procent var. Fingrid äger cirka 19 procent av bolaget.
 
Elmarknad​1-9/121-9/11​7-9/12​7-9/11
Nord Pool systempris €/MWh, medelpris​ ​29,26 ​51,43 ​20,88 ​35,95
Finlands områdespris €/MWh, medelpris​ ​35,36 53,37 30,96 ​43,35
​Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige M€* ​72,5 23,0 ​42,0 19,0
​Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %* 41,2 24,5 48,7 ​46,6
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, M€* ​11,5 17,8 7,2 ​0,9
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*​ ​38,9 ​50,4 ​48,7 ​12,5

* Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. De intäkter och kostnader som dessa förbindelser ger upphov till presenteras i tabellerna i avsnittet ekonomiskt resultat.


Finansiering

Under perioden juli–september vände koncernens finansiella kostnader till intäkter och de uppgick till 4 miljoner euro (1 miljoner euro i kostnader). Under perioden januari–september uppgick de finansiella kostnaderna till 3 miljoner euro (14 miljoner euro). I detta ingår förändringar i det verkliga derivatvärdet på 13 miljoner euro (1 miljon euro positiv). De finansiella tillgångarna som upptas till verkligt värde med resultatpåverkan uppgick den 30 september 2012 till 245 miljoner euro (202 miljoner euro). Dessutom har bolaget en outtagen standby-remburs på 250 miljoner euro till sitt förfogande.

Koncernens finansieringssituation är fortfarande nöjaktig. De räntebärande skulderna uppgick till 1 254 miljoner euro (1 141 miljoner euro), varav långfristiga skulder uppgick till 1 059 miljoner euro (707 miljoner euro) och kortfristiga skulder till 194 miljoner euro (434 miljoner euro).

I fråga om de finansiella derivatavtalen uppgick risken som hänför sig till motparterna till 89 miljoner euro (54 miljoner euro).

Dessutom har bolaget en outtagen standby-remburs på 250 miljoner euro till sitt förfogande.

Personal

Under rapportperioden uppgick antalet anställda inom koncernen till i medeltal 269 (265).

Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.

Händelser efter räkenskapsperioden och utvecklingen under slutet av året

Det internationella kreditvärdighetsinstitutet Fitch Ratings tilldelade den 16 oktober 2012 de masskuldebrevslån som Fingrid Abp emitterar den långfristiga kreditvärdigheten A+. Emittentens långfristiga kreditvärdighet är A och kortfristiga kreditvärdighet F1. Fingrid Abp:s framtisutsikter är stabila. Kreditvärderingarna är oförändrade.

Fingrid-koncernens resultat för hela räkenskapsåret, exklusive förändringarna i derivatvärdet, förväntas att öka klart jämfört med föregående år. Prognostiseringen av resultatet för hela året försvåras av osäkerheten i anslutning till flaskhalsintäkterna och de ryska gränsöverföringsintäkterna.

Styrelsen

Bilagor: Delårsrapportens tabeller 1.1 - 30.9.2012


Ytterligare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansdirektör Tom Pippingsköld, tfn 030 395 5157 eller 040 519 5041