;
25.1.2011 16:00
Pressmeddelanden, Projekt

Kraftledningsprojektet från Karleby till Muhos för fortsatt planering

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning angående kraftledningssträckningen från Karleby till Muhos avslutades med ett utlåtande från norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral den 4 november 2010. Nu har Fingrid valt det nordligaste sträckningsalternativet, via Ruukki i Siikajoki till Muhos, för fortsatt planering.

Kraftledningen från Karleby till Muhos utgör en del av den långsiktiga utvecklingsplanen för västra Finlands stamnät. Enligt planen ska det tekniskt föråldrade 220 kilovolts (kV) kraftöverföringsnät ersättas av ett 400 kV nät. På västkusten måste man förbereda sig på ett betydligt större behov av elöverföring samt anslutning av ny elproduktion, varvid ett överföringsnät som det nuvarande inte kan upprätthålla kraftledningssystemets driftsäkerhet. Projektet bidrar till att ny produktion enligt Finlands klimat- och energistrategi, till exempel vindkraft, kan anslutas i stamnätet.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) angående kraftledningsprojektet på 400 kilovolt mellan Karleby och Muhos inleddes sommaren 2009 och avslutades med att norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral gav sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen den 4 november 2010. I MKB-förfarandet undersöktes ett huvudalternativ för sträckningen mellan elstationerna i Ventusneva i Karleby och i Pyhänselkä i Muhos. Dessutom utreddes sex underalternativ mellan Siikajoki och Muhos. Det inlämnades totalt 33 utlåtanden och åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen.

På basis av resultaten av miljökonsekvensbedömningen samt utlåtandena fortsätter Fingrid utredningarna i anslutning till projektet enligt den nordligaste kraftledningssträckningen (A). För fortsatt planering för Ruukkiområdet i Siikajoki valdes det nordligare sträckningsalternativet (A2) som går till Matoneva via Ruukki och är det mest flexibla alternativet med tanke på elproduktionsplanerna i stamnätet och närområdet. Vid området kring Lintusuo i Tyrnävä valdes för fortsatt planering sträckningsalternativet som rundar Lintusuo på södra sidan (A1).

 

Färdigställt senast 2016

Kraftledningen på 400 kV mellan Karleby och Muhos beräknas vara färdig senast 2016. Fingrid ansöker om undersökningstillstånd hos regionförvaltningsverken för terrängundersökning av ledningsrutten. Representanter för Fingrid Oyj kontaktar markägarna innan själva terrängundersökningen inleds.

Innan kraftledningsprojektet genomförs ansöker Fingrid om bygglov enligt elmarknadslagen för kraftledningen hos Energimarknadsverket. När översiktsplanen är klar ansöks inlösningstillstånd för kraftledningen hos statsrådet, varefter inlösningsförfarandet börjar.

Fingrid uppskattar att skedet för att behandla ärendet och skaffa ytterligare tillstånd kommer att ta ett par år. Det egentliga bygget av kraftledningen kommer att ske under åren 2014–2016.

Ytterligare information:  
Fingrid Oyj, projektchef för MKB-förfarande Mika Penttilä, tfn 030 395 5230
Fingrid Oyj, äldre sakkunnig Hannu Ylönen, tfn 030 395 5259

Projektets webbplats: http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/ymparisto/yva-menettelyt/8368