;
4.11.2011 11:00
Pressmeddelanden, Projekt

Fingrid ersätter den gamla ledningen Rautarouva med en ny kraftledning

Finlands stamnätsbolag Fingrid har beslutat att investera i byggandet av en ny kraftledningsförbindelse mellan Hikiä i Hausjärvi och Forssa. Den nya kraftledningen ersätter den del av kraftledningen i Tavastland som byggdes på 1920-talet och som kallas Rautarouva, Järnlady. Samtidigt förstärker den nya kraftledningen stamnätet i södra Finland.
Den nuvarande kraftledningen på 110 kilovolt mellan elstationerna Hikiä och Forssa är föråldrad och i dåligt skick. Ledningen byggdes redan på 1920-talet och kan inte längre användas. Projektet bidrar till att öka driftsäkerheten i vårt elsystem och eliminerar framförallt säkerhetsrisker. Den gamla kraftledningen på 110 kilovolt ersätts av en sambyggd ledning på 400 och 110 kV som har en effektivare överföringskapacitet. Samtidigt byggs Forssa elstation ut. Den nya kraftledningen minskar förlusterna i stamnätet med 30-50 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen i cirka 2000 eluppvärmda villor.
 
Kraftledningen på 400 kilovolt mellan elstationerna Hikiä och Forssa utgör en del av utvecklingen av stamnätet i södra Finland. Behovet av elöverföring ökar i öst-västlig riktning i och med de nya vind- och kärnkraftverken som håller på att planeras och byggas. Även utvecklingen av de gränsöverskridande överföringsförbindelserna ökar behovet av elöverföring i södra Finlands nät på 400 kilovolt.
 
Den totala längden på kraftledningen är cirka 78 kilometer. Kraftledningen placeras främst på samma ställe som den gamla ledning som ska rivas. Av miljöskäl kommer ca 9 km ledning i Riihimäki att finnas på en ny sträckning. För en effektivare markanvändning kommer stolparna att vara s.k. sambyggda. Dessutom strävar man efter att på åkrar använda den nya åkerstolpkonstruktionen. Projektet på sammanlagt drygt 41 miljoner euro kommer att vara klart i slutet av 2015.

Ytterligare information:
vice vd Kari Kuusela, tfn 030 395 5129
planeringschef Aki Laurila, tlf 030 395 5135