;
18.10.2021 14.14
Kuulemiset ja konsultaatiot

Päivänsisäisen markkinan kaupankäynti häiriöiden aikaisessa siirtojenhallinnassa – kommentoi pilottia 31.10. mennessä

Fingrid suunnittelee kokeilevansa päivänsisäisen markkinan kaupankäyntiä rajasiirtoyhteyksien häiriöiden aikaiseen siirtojenhallintaan. Energiamurros edellyttää siirtoverkon vahvistamisen lisäksi sähköjärjestelmän ja -markkinoiden käytön kehitystä, kun sähkönsiirron määrän kasvu ja häiriöt haastavat kantaverkon ja sähkömarkkinoiden toimintaa. Siirtojenhallinta on suoritettava toimitusvarmasti ja mahdollisimman tasapuolisilla, läpinäkyvillä ja kustannustehokkailla toimintamalleilla. Esitetty pilotti ei vaikuta rajasiirtokapasiteetin myöntämiseen sähkömarkkinoille eikä edellytä järjestelmämuutoksia Fingridin tai sähköpörssien asiakkailta. Pyydämme sidosryhmiltä kommentteja 31.10. mennessä, ennen pilotoinnin aloittamista.  

Mikäli sähköverkossa esiintyy häiriö, Fingrid takaa jo vahvistamansa markkinasiirrot rajojen yli tarvittaessa vastakaupoin *). Tällä hetkellä kaupallisia vastakauppoja tilataan kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämältä säätösähkömarkkinalta erikoissäätöinä tai kiinteinä kauppoina Fingridin ja markkinatoimijoiden välillä.

Esitetyssä pilotissa Fingrid voi suorittaa tulevien tuntien rajat ylittävää siirtojenhallintaa ja taata jo toteutuneet rajat ylittävät markkinasiirrot päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin avulla. Pilotoitavassa mallissa tuontisuuntaan olevan rajasiirtoyhteyden menetys häiriössä korjataan tuleville tunneille kantaverkkoyhtiön ostoilla päivänsisäiseltä markkinalta. Vientiyhteyden menetyksestä syntyvä alueellinen ylijäämä korjataan päivänsisäisen markkinan myynneillä.

Kuten nykyisin, myös pilottijakson aikana vastakaupattava säätömäärä on häiriötä edeltäneiden taattujen markkinasiirtojen ja sen jälkeisen siirtokapasiteetin erotus. Tällöin sähkönsiirron fyysinen määrä sopeutetaan vastakaupoilla päivitetyn siirtokyvyn mukaiseksi. Kantaverkkoyhtiön toteuttamaa päivänsisäisen markkinan vastakauppaa voidaan suorittaa pilottijaksolla rajasiirtohäiriöiden hallinnassa, kun päivänsisäinen markkina on avautunut ja viimeistään tuntia ennen käyttöhetkeä.

Esitetyssä pilottimallissa Fingrid ratkaisee käyttöhetken aikaiset siirtojenhallintatarpeet yhä nykyisillä toimintamalleilla eli säätösähkömarkkinoiden erikoissäädöillä ja kiinteiden kauppojen avulla. Pilotoidessaan Fingrid ei sitoudu hankkimaan koko säätömäärää päivänsisäiseltä markkinalta, vaan voi hankkia tarvittavia erikoissäätöjä säätösähkömarkkinoilta tai kiinteiden kauppojen avulla.

Pilotti ei vaadi Fingridin tai sähköpörssien asiakkailta muutoksia, vaan pilottimallin mukaiset vastakaupat tapahtuvat kuten muukin päivänsisäisen markkinan kaupankäynti.  

Pilottijakso ja sidosryhmien kannanotot pilotoinnista

Esitetyn pilotin kesto on 12 kuukautta, ja pilotti katsotaan alkaneeksi silloin, kun Fingrid on kuullut sidosryhmien palautetta pilottiin toteutuksesta ja tehnyt tarvittavat järjestelmämuutokset. Tiedotamme pilotin toimintamallin käynnistymisestä erillisellä markkinatiedotteella NUCS-palvelussa.

Fingrid arvioi pilotin onnistuneisuutta muun muassa toimitusvarmuuden, asiakastyytyväisyyden, pilottimallin käytettävyyden ja tasepoikkeamien perusteella. Arvioimme pilotin tulosten perusteella, voidaanko päivänsisäisen markkinan kaupankäyntiä hyödyntää siirtojenhallintaan myös pilottijakson jälkeen. Myös muut eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt käyttävät tai suunnittelevat pilotoivansa päivänsäisen kaupankäynnin soveltamista siirtojenhallintaa. Esitetyn pilotin tuloksia suunnitellaan käytettävän pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisselvityksen osana.

Fingrid varaa itselleen oikeuden olla pilotoimatta edellä kuvattua toimintamallia, mikäli se herättää vastustusta Fingridin sidosryhmissä. Fingrid varaa itselleen oikeuden keskeyttää pilotti siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jos pilotti vaikuttaa käyttövarmuuteen negatiivisella tavalla.

Fingrid pyytää sidosryhmiltään kommentteja ennen pilotoinnin aloittamista. Kommentit tulee toimittaa 31.10.2021 mennessä Juha Hiekkalalle osoitteeseen juha.hiekkala[at]fingrid.fi. 

Lisätiedot ja palaute pilottiin liittyen:

Markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5108

Sanaselitys: 

*)Vastakaupat ja siirtojenhallinta

Vastakaupat ovat sähköjärjestelmän siirtojenhallintaan tehtyjä kaupallisia erikoissäätöjä. Erikoissäätöjä tehdään Suomen kantaverkon sisäisten sekä Fingridin ja naapurimaiden kantaverkkoyhtiöiden välisten rajasiirtoyhteyksien sähkönsiirtoa rajoittavien verkon pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Vastakauppaamalla muutetaan sähkön tuotannon ja kulutuksen alueellista jakautumista ja sähkönsiirtoa rajoittavan verkkokomponentin molemmin puolin. Sähköverkon häiriötapauksissa Fingrid takaa jo vahvistamansa markkinasiirrot rajojen yli tarvittaessa vastakaupoin.

Tällä hetkellä näitä rajasiirtoyhteyksien häiriöiden hallintaan käytettäviä kaupallisia vastakauppoja tilataan kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämältä säätösähkömarkkinalta erikoissäätöinä ja kilpailutettuina kiinteinä kauppoina Fingridin ja markkinatoimijoiden välillä. Fingridin suorittamien vastakauppojen kustannukset katetaan verkkotariffilla ja pullonkaulatuloilla. Nyt pilotoitavaksi esitetty malli tarkoittaa päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin soveltamista rajat ylittävään siirtojenhallintaan edellä kuvattujen toimintamallien ohella.