;
9.1.2020 11.38
Ajankohtaista

Esite voimajohtojen sähkö- ja magneettikentistä

Fingrid on julkaissut uuden esitteen voimajohtojen sähkö- ja magneettikentistä. Julkaisuun haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kantaverkon voimajohdot täyttävät laissa määrätyt raja-arvot eikä voimajohtojen magneettikenttiin nykytiedon valossa liity terveysriskejä.  

Sähkö- ja magneettikenttien yleisöaltistusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2018 lopussa. Kantaverkon voimajohdot täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1045/2018) raja-arvot, ja niiden täyttymistä valvoo Säteilyturvakeskus (STUK).

”Tiedostamme kuitenkin, että epävarmuuden tunne voimajohdon mahdollisista terveysriskeistä voi aiheuttaa huolta voimajohtojen läheisyydessä asuville ihmisille. Sen vuoksi haluamme tämän julkaisun välityksellä tuoda esille riippumattomien asiantuntijatahojen näkemyksiä voimajohtojen sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä kysymyksistä”, Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo toteaa.

Sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy kaikkialla. Maapallon sisäosien sähkövirrat, aurinko ja salamointi synnyttävät luontaisia sähkö- ja magneettikenttiä. Rakennetussa ympäristössä kenttien lähteitä ovat esimerkiksi voimajohdot, matkapuhelimet tukiasemineen sekä sähkölaitteet.

Voimajohdon magneettikenttä on verrannollinen voimajohdoissa kulkevaan virtaan, joka on suurin 400 kilovoltin johdoissa. Väestölle asetettu magneettikenttäaltistuksen toimenpidetaso on 200 mikroteslaa. Se ei ylity edes suoraan johtojen alla, jossa magneettikenttä on suurimmillaankin noin 20 mikroteslaa. Etäisyyden kasvaessa magneettikenttä pienenee edelleen.

Sähkökentän voimakkuus riippuu voimajohdon jännitteestä, ja siirryttäessä kauemmaksi voimajohdon keskilinjasta sähkökenttä vaimenee nopeasti. Myös kasvillisuus ja rakennelmat vaimentavat sähkökenttää tehokkaasti. Sähkö- ja magneettikentät ovat suurimpia siellä, missä virtajohtimet ovat lähimpänä maata.

Linkki julkaisuun > https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/fingrid-voimajohtojen_sahko_ja_magneettikentat_web.pdf

Lisätiedot:

Johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid, puh. 030 395 5118

Sanaselityksiä:

SÄHKÖKENTTÄ Sähkökenttä syntyy jännite-erojen välille, esimerkiksi sähkölaitteen ympärille, kun se kytketään sähköverkkoon. Kentän voimakkuus on sitä suurempi, mitä suurempi on jännite-eron suuruus, ja sähkökentät ovat voimakkaimmillaan suurjännitteisten sähkönsiirtolaitteiden ja suuritehoisten teollisuuslaitteiden läheisyydessä. Sähkökentän voimakkuutta mitataan yleensä voltteina metriä kohden (V/m).

MAGNEETTIKENTTÄ Maapallon sisäosien sähkövirrat synnyttävät Maan oman magneettikentän. Luonnon oman magneettikentän lisäksi magneettikenttiä syntyy verkkovirtaan kytkettyjen sähkölaitteiden ympärille. Magneettikentän suuruus määritellään magneettivuon tiheytenä, jonka yksikkö on tesla (T). Käytännössä magneettivuon tiheydet ovat suuruudeltaan sellaisia, että niistä käytetään yksikköä µT eli mikrotesla, teslan miljoonasosa.