;
23.7.2019 12.31
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitettyjä laatimisperiaatteita, ottaen huomioon IFRS 16 -standardin tuomat muutokset 1.1.2019. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.

Puolivuosikatsauksessa esitettävät graafit ja tekstitarkenteet ovat luettavissa pdf-liitteestä.

  • Fingridin tammi-kesäkuun liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta pieneni suunnitellusti edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Yhtiön liikevaihdon lasku johtui kantaverkkosiirron ja rajasiirron tuottojen alenemisesta, jonka taustalla ovat tehdyt hinnanalennukset.
  • Katsauskaudella Suomen sähkönkulutus oli 45,3 (45,2) terawattituntia.
  • Fingridin verkossa siirrettiin sähköä 34,8 (34,7) terawattituntia, joka vastasi 73,3 (74,2) prosenttia Suomen kokonaissähkönsiirrosta (kulutus ja läpisiirto).
AVAINLUVUT   1-6/19 1-6/18 muutos % 1-12/18
Liikevaihto MEUR 415,2 436,9 -5,0 852,8
Investoinnit, brutto MEUR 59,0 42,5 38,9 92,7
– investoinnit liikevaihdosta % 14,2 9,7   10,9
Henkilöstökulut MEUR 16,0 16,6 -3,2 32,2
Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta MEUR 89,0 120,8 -26,4 204,6
– liikevaihdosta % 21,4 27,7   24,0
Liikevoitto MEUR 66,8 150,4 -55,6 241,6
– liikevaihdosta % 16,1 34,4   28,3
Voitto ennen veroja MEUR 69,0 143,7 -52,0 229,0
– liikevaihdosta % 16,6 32,9   26,9
Kauden voitto MEUR 55,9 114,5 -51,2 183,2
Kauden laaja tulos MEUR 55,9 114,7 -51,3 183,0
Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen MEUR 94,4 143,4 -34,2 203,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa % 33,9 36,1   36,6
Korollinen nettovelka kauden lopussa MEUR 1 036,7 974,2 6,4 974,3
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa   1,5 1,3   1,3
Tulos/osake 16 808,26 34 449,46 -51,2 55 106,29
Osinko/A-osake       67 650,00
Osinko/B-osake       24 750,00
Oma pääoma/osake 212 875,22 226 833,57 -6,2 232 309,58
Osinko/tulos A-osake %       122,8
Osinko/tulos B-osake %       44,9
Osakkeiden lukumäärä          
– A-sarjan osakkeet kpl 2 078 2 078   2 078
– B-sarjan osakkeet kpl 1 247 1 247   1 247
Yhteensä kpl 3 325 3 325   3 325

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen: Vahva sähkön kantaverkko mahdollistaa lisäinvestoinnit puhtaaseen, kotimaiseen sähköntuotantoon

Fingridin alkuvuoden talouskehitys on ollut suunnitellun mukainen. Kantaverkko- ja rajasiirtotuotot jäivät edellistä vuotta pienemmiksi alentuneiden siirtomaksujen seurauksena. Vuoden alussa alensimme kantaverkkomaksuja keskimäärin kahdeksalla prosentilla.

Suomen kantaverkko on alkuvuonna toiminut vaihtelevista sääoloista huolimatta luotettavasti ilman merkittäviä häiriöitä. Sähkönkulutuksen huippulukema, 14 542 megawattia, saavutettiin tammikuun 28. päivänä. Kuukausitasolla Suomessa kulutettiin tammikuussa sähköä enemmän kuin koskaan ennen.

Tuulivoiman rooli sähköntuotannossa on merkittävässä nousussa Suomessa. Suomen hallitusohjelman mukaan tuulivoiman osuus kasvaa Suomen energiatuotannossa. Olemme jo useamman vuoden ajan valmistautuneet liittämään sähköjärjestelmään lisää tuulivoimaa vahvistamalla kantaverkkoa suunnitelmallisesti. Seuraava suuren mittakaavan hanke on Metsälinjaksi nimetty yhteys Oulusta Petäjävedelle. Yhteys lisää merkittävästi siirtokapasiteettia pohjois-etelä-suunnassa. Hanke on kevään aikana edennyt hankintavaiheeseen ja yhteyden on määrä valmistua vuonna 2022. Olemme parantaneet Olkiluodon ydinvoimalaitosten kantaverkkoliityntöjen luotettavuutta ja olemme valmiina vastaanottamaan kantaverkkoon Olkiluodon kolmosreaktorin sähköntuotannon. Yhteishankkeemme Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa maiden väliseksi kolmanneksi vaihtosähköyhteydeksi sai EU:lta yli neljä miljoonaa euroa tukea tekniseen selvitysvaiheeseen. Hanke valmistuu vuonna 2025.

Eurooppalaisen sähkömarkkinalainsäädännön toimeenpano edellyttää suuria kansainvälisessä yhteistyössä tehtäviä IT-hankkeita, joiden aikataulut ovat osoittautuneet ennakoitua haasteellisemmiksi. Euroopan tasolla rakennetaan uusia kaupankäyntialustoja säätö- ja reservimarkkinoille. Pohjoismaissa tehdään tähän liittyen IT-järjestelmiä uuden tasehallintamallin käyttöönottamiseksi. Sähkömarkkinoita viedään tunnin kaupankäyntijaksosta viiteentoista minuuttiin. Fingridin datahub-hanke etenee aikataulussa ja tavoitteena on käyttöönotto vuonna 2021. Osana digitalisaatiokehitystämme toimme keväällä asiakkaidemme käyttöön sähköisen palvelualustamme ”Oma Fingrid”.

Fingrid sijoittui jo kolmantena vuotena peräkkäin Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon. Tänä vuonna sijoituimme sijalle kaksi keskisuurten yritysten sarjassa. Tunnustus myönnetään vuosittain organisaatioille, jotka ovat saavuttaneet erinomaiset arviot Corporate Spiritin työilmapiiritutkimuksessa.

Taloudellinen tulos 

Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 415,2 (436,9) miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot laskivat alkuvuoden aikana 209,3 (229,3) miljoonaan euroon johtuen alennetuista siirtomaksuista. Tammi-kesäkuussa sähkön kulutus oli 45,3 (45,2) terawattituntia. Tasesähkön myynti oli 175,2 (164,9) miljoonaa euroa. Myynnin kasvu oli seurausta korkeammasta tasesähkön hinnasta. Rajasiirtotuotot Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä laskivat merkittävästi edellisvuoden tasolta 5,4 (20,2) miljoonaan euroon, alennetun siirtotariffin seurauksena. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 (1,0) miljoonaa euroa. Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n tuoreimman selvityksen mukaan sähkön siirtäminen Suomen kantaverkossa on kolmanneksi edullisinta Euroopassa. Mukana vertailussa oli 36 maata. Kolme edullisinta maata, joilla kantaverkkoyhtiö tarjoaa palveluita kaikilla korkeilla jännitetasoilla, olivat Slovenia, Bulgaria ja Suomi.
Tammi-kesäkuun kulut olivat 326,9 (317,1) miljoonaa euroa. Korkeamman tasesähköhinnan vuoksi tasesähkön kulut kasvoivat viimevuotisesta tasosta 162,5 (149,4) miljoonaan euroon. Häviösähkökulut olivat 25,7 (25,4) miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa Fingridin loppuvuoden 2019 ennustetusta häviösähkön hankinnasta oli systeemihinnan osalta suojattu noin 96 (95) prosenttia 27,2 (27,3) euron keskihintaan megawattitunnilta. Suomen aluehintaeron osalta häviösähkön hankinnasta oli suojattu noin 100 (100) prosenttia 5,3 (6,8) euron keskihintaan megawattitunnilta.

Kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kulut laskivat 26,6 (29,6) miljoonaan euroon.

Poistot olivat 48,7 (49,2) miljoonaa euroa. Kantaverkon kunnonhallintakulut säilyivät edellisvuoden tasolla 7,9 (8,0) miljoonassa eurossa. Henkilöstökulut olivat 16,0 (16,6) miljoonaa euroa.

Konsernin alkuvuoden liikevoitto oli 66,8 (150,4) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 69,0 (143,7) miljoonaa euroa. Erot viime vuoden vastaavaan jaksoon selittyvät pääosin johdannaisten markkina-arvon muutoksilla (muutos -45,3 miljoonaa euroa) sekä kantaverkko- ja rajasiirtotuottojen laskulla (muutos -34,7 miljoonaa euroa). Katsauskauden voitto oli 55,9 (114,5) miljoonaa euroa ja laaja tulos 55,9 (114,7) miljoonaa euroa.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta investointien nettorahavirralla vähennettynä oli alkuvuonna 94,4 (143,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 33,9 (36,1) prosenttia.

Fitch Ratings laski 28.1.2019 Fingrid Oyj:n pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle 'A' tasolta 'A+' ja vakuudettoman seniorivelan luokituksen tasolle 'A+' tasolta 'AA-'. Fitch myös vahvisti lyhytaikaisen yritysluokituksen 'F1'. Luokitusten näkymät ovat vakaat. Luokitus on edelleen paras, jonka Fitch on myöntänyt säännellylle verkkoyhtiölle Euroopassa.

Fingrid Oyj:n korkea luottoluokitus heijastaa konsernin vahvaa kokonaistaloudellista tilannetta ja velanhoitokykyä. Konsernin nettorahoituskulut tammi-kesäkuun aikana olivat -1,7 (7,9) miljoonaa euroa, joihin sisältyvä johdannaisten käyvän arvon muutos oli 9,7 miljoonaa euroa positiivinen (3,9 miljoonaa euroa negatiivinen).

Fingrid Oyj:n liikkeelle laskemat velkakirjat on listattu Irlannin (Euronext Dublin) ja Lontoon (London Stock Exchange) pörsseissä. Fingrid ilmoitti 26.2.2019 säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Irlannin.

Korolliset lainat olivat 1 133,3 (1 075,9) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lainoja oli 898,6 (808,3) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja 234,6 (267,6) miljoonaa euroa. Fingrid ja Euroopan investointipankki (EIP) allekirjoittivat 100 miljoonan euron lainasopimuksen 7.2.2019. EIP:n rahoitus tukee Fingridin investointiohjelmaa, jolla tähdätään Fingridin sähkönsiirtoverkon vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Rahavarat sekä muut rahoitusvarat 30.6.2019 olivat 96,6 (101,6) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla on maksuvalmiutta turvaava 300 miljoonan euron suuruinen nostamaton sitova valmiusluotto sekä yhteensä 50 miljoonan euron suuruiset ei-sitovat tililimiitit.

Siirtokapasiteetin varmistaminen

Fingridin Metsälinjaksi nimetty 400 kilovoltin siirtoyhteys lisää huomattavasti pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia. Siirtoyhteys edesauttaa Suomen pitämistä yhtenä hinta-alueena ja mahdollistaa puhtaasti tuotetun energian liittämisen kantaverkkoon. Noin 300 kilometrin pituinen Metsälinja rakennetaan nykyisten voimajohtojen paikalle tai rinnalle, ja sen reitti kulkee Petäjävedeltä Haapaveden kautta Muhokselle. Metsälinjan rakentamisessa on edetty hankintavaiheeseen sekä voimajohdon että sähköasemalaajennuksen osalta.

Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin yhteistyössä suunnittelema voimajohto Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsin puolelle on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin. Hanke sai EU:lta yli neljä miljoonaa euroa tukea tekniseen selvitysvaiheeseen. Hanke valmistuu 2025.

Yhtiön investointiohjelman painopisteenä on viime vuodet ollut 1920-luvulla rakennetun, Rautarouvaksi nimetyn Suomen vanhimman voimajohdon uudistaminen. Rakenteilla oleva voimajohto korvaa vanhaa voimajohtoyhteyttä ja vahvistaa kantaverkkoa. Rautarouvakokonaisuuteen kuuluva Hikiä - Orimattila 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentaminen on keskittynyt Rautarouvan viimeiselle osuudelle Hikiä – Metsämarttilaan. Rautarouva II -kokonaisuus valmistuu kokonaisuudessaan joulukuussa 2019.                     

Rautarouva II:een liittyvä Fingridin Imatran uusi sähköasema rakennetaan Imatran vesivoimalaitoksen viereen ja uusi sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Fingrid toteuttaa digitaalisen sähköaseman pilotin Kotkan Pernoonkoskella ja hakee kokemuksia digitaalisen kenttäväylän hyödyntämisestä sähköasemaympäristössä. Tavoitteena on digitaalinen sähköasema, joka on turvallinen, ympäristöystävällinen, etäkäytettävä sekä kustannustehokas investointi- ja käyttökustannuksiltaan. Pernoonkosken sähköasema valmistuu vuonna 2020.
                       
Tampereen Sähköverkko, Elenia ja Fingrid parantavat yhdessä Tampereen alueen sähköverkkoa. Nykyaikaisella ratkaisulla sähkönsiirtokyky pystytään kaksinkertaistamaan. Yhtiöt ovat laatineet sähköverkon kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta Tampereelle saadaan alueen sähköntarvetta vastaava 110 kilovoltin voimajohto. Voimajohto rakennetaan vuosina 2019–2020. Voimajohto uusitaan hyödyntämällä nykyisen voimajohdon reittiä.
                       
Olkiluodon ikääntynyt 400 kilovoltin kytkinlaitos korvataan kahdella erillisellä kytkinlaitoksella. Muutoksilla parannetaan Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden verkkoliitynnän luotettavuutta ja varmistetaan, että ydinvoimalaitosyksiköt pystyvät syöttämään häiriöttä sähköä kantaverkkoon. Uudet C- ja D -kytkinlaitokset otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. Työt jatkuvat vanhan A-kytkinlaitoksen purkutöillä. Viimeisimpänä syksyn 2019 aikana B- ja C -kytkinlaitokset yhdistetään toisiinsa.

Fingrid menestyi jälleen erinomaisesti kansainvälisessä omaisuuden hallinnan ITAMS (International Transmission Asset Management Study) -tutkimuksessa. ITAMS arvioi kantaverkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan tehokkuutta. Tutkimus on toteutettu viisi kertaa, ja Fingrid on sijoittunut joka kerta kärkisijoille. Fingridissä on panostettu erityisesti digitalisaation hyödyntämiseen, mikä näkyy hyvänä menestymisenä tutkimuksessa.

Käyttövarmuuden hallinta

Tammi-kesäkuussa Suomen sähkönkulutus oli 45,3 (45,2) terawattituntia. Läpisiirto samalla ajanjaksolla oli 2,2 (1,5) terawattituntia. Sähkön kokonaissiirto Suomessa oli 47,4 (46,7) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 34,8 (34,7) terawattituntia, mikä oli 73,3 (74,2) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 32,5 (33,1) terawattituntia, mikä oli 71,8 (73,2) prosenttia Suomen kulutuksesta.
Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen tammi-kesäkuussa 7,2 (7,5) terawattituntia ja Suomesta vietiin sähköä Ruotsiin 0,4 (0,4) terawattituntia. Maiden välinen siirtokapasiteetti on ollut tarkasteluvälillä osittain rajoitettuna lyhyitä hetkiä, kun Rauman ja Olkiluodon alueella tehtiin touko-kesäkuussa verkon vahvistamiseen liittyviä rakennustöitä.

Sähköä vietiin Viroon tammi-kesäkuussa 1,7 (1,0) terawattituntia. Maiden välinen siirtokapasiteetti oli suunnitellusti osittain rajoitettuna 10.6.-14.6. EstLink1-yhteyden vuosihuollon aikana.

Venäjältä tuotiin sähköä Suomeen tammi-kesäkuussa 4,2 (3,4) terawattituntia. Sähkön siirtokapasiteetti Venäjän ja Suomen välillä oli katsauskauden aikana täysimääräisesti käytettävissä. Sähkön tuontia Venäjältä on ollut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hieman enemmän. Vuorokauden sisäinen vaihtelu tuonnin osalta on edelleen suurta.

Suomen sähkönkulutuksen talven ennätys, 14 542 megawattia, saavutettiin 28.1.2019.

Tarkastelujakson aikana kantaverkko toimi erinomaisesti, eikä merkittäviä vaikutukseltaan laaja-alaisia häiriöitä ollut.

Sähkömarkkinoiden kehittäminen

Tammi-kesäkuussa pohjoismaisten vuorokausimarkkinoiden keskihinta oli 41,22 (38,82) euroa megawattitunnilta ja Suomen aluehinta oli 42,42 (41,97) euroa megawattitunnilta.

Maiden välisten siirtoyhteyksien ruuhkaantumisesta johtuvat pullonkaulatuotot kasvoivat kokonaisuudessaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suomen ja Ruotsin väliset pullonkaulatuotot tammi-kesäkuussa laskivat 30,0 (37,8) miljoonaan euroon. Muutos johtui sääolosuhteiden aiheuttamista aluehintaerosta Suomen ja Ruotsin välillä: talviviikkojen kylmät jaksot nostivat Suomen hintatasoa ja kevään lyhyt, mutta raju tulvajakso pudotti Ruotsin hintoja muutaman viikon ajan. Suomen ja Viron väliset pullonkaulatuotot tammi-kesäkuussa kasvoivat 11,0 (0,8) miljoonaan euroon. Suomen ja Viron välisten pullonkaulatuottojen kasvu on seurausta Viron korkeammasta aluehinnasta. Viron aluehinta on noussut päästöoikeuksien hinnan noustessa. Pullonkaulatuottoja koskevan sääntelyn mukaisesti Fingrid kohdistaa saadut pullonkaulatuotot tuleviin rajasiirtoinvestointeihin.

HVDC-järjestelmien käytettävyyden ja luotettavuuden osalta vuoden 2019 alkupuoli on ollut haastava verrattuna vuosiin 2017 ja 2018. Erityisesti Virossa tapahtuneet EstLink 2 -yhteyden häiriöt ovat syntyneet hankalina ajankohtina, ja häiriöt ovat kasvattaneet aluehintaeroja Suomen ja Viron välillä. Hintaeroja on syntynyt myös EstLink-yhteyksien koko kapasiteetin ollessa käytössä. Häiriöiden seurauksena vastakauppakulut ovat nousseet aiempiin vuosiin verrattuna. Häiriöiden syiden selvittämisessä ja vikojen korjaamisessa on onnistuttu hyvin, ja yhteydet on onnistuttu palauttamaan nopeasti takaisin markkinoiden käyttöön.
Fingrid toteuttaa kehityshankkeita, joiden tavoitteena on lisätä joustavuutta sähkömarkkinoille ja mahdollistaa sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon ja kuluttajien osallistuminen markkinoille.

Pohjoismaisessa tasehallintahankkeessa ja siihen liittyvässä varttitasehankkeessa uudistetaan pohjoismaisia säätö- ja reservisähkön markkinapaikkoja, muutetaan tasesähkömalli ja otetaan käyttöön 15 minuutin sähkömarkkinat. Suomi siirtyy 15 minuutin sähkömarkkinoihin yhtä aikaa muiden Pohjoismaiden kanssa. Siirtymisellä 15 minuutin markkinoihin on merkittävä vaikutus sähköjärjestelmän tasehallintaan ja myös markkinatoimijoiden toimintaan. Toukokuussa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt julkaisivat päivitetyn etenemissuunnitelman, johon haetaan kesän aikana sidosryhmien näkemyksiä.

Tanskan kantaverkkoyhtiö Energinet ja eSettin nykyiset omistajat Fingrid, Svenska kraftnät ja Statnett allekirjoittivat 14.5.2019 sopimuksen, jonka myötä Energinet tulee mukaan yhteispohjoismaiseen taseselvitykseen siirtymällä eSett Oy:n osakkaaksi. Kunkin osapuolen osuus yhtiöstä on 25 prosenttia. Tanskan markkinatoimijat liittyvät pohjoismaiseen taseselvitykseen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä sääntelyviranomaisen hyväksyttyä uudet markkinaprosessit. Omistusjärjestelyllä oli vähäinen positiivinen vaikutus Fingridin tulokseen ja taseeseen katsauskaudella.

Fingridin sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää koskeva datahub-hanke etenee aikataulussa ja sen on määrä olla valmis 2021. Datahubin edellyttämät sähkömarkkinalain muutokset tulivat voimaan helmikuun alussa. Sen velvoittamana sähkön jakeluverkonhaltijat ja vähittäismyyjät toimittivat datahubia koskevat käyttöönottosuunnitelmansa. Niiden perusteella toimialan valmius datahubin käyttöönotolle ei ole täysin kattava, mikä voi aiheuttaa tarpeen siirtää datahubin käyttöönottoa.

Henkilöstö

Konsernin kokonaishenkilömäärä oli keskimäärin 383 (367), joista vakituisessa työsuhteessa oli keskimäärin 331 (316). Henkilöstökulut olivat 16,0 (16,6) miljoonaa euroa. Henkilöstön palkkakulut olivat 13,3 (13,3) miljoonaa euroa eli 3,2 (3,1) prosenttia liikevaihdosta.

Fingrid sijoittui jo kolmantena vuotena peräkkäin Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon. Tänä vuonna yhtiö sijoittui sijalle kaksi keskisuurten yritysten sarjassa. Tunnustus myönnetään vuosittain organisaatioille, jotka ovat saavuttaneet erinomaiset arviot Corporate Spiritin työilmapiiritutkimuksessa.

Muut asiat

Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Järvi ja hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Päivi Nerg. Muut hallituksen jäsenet ovat Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti.

Timo Kiiveri nimitettiin 31.1.2019 Fingridin johtoryhmän jäseneksi 1.7.2019 alkaen vastuualueenaan yhtiön omaisuuden hallinta. Asta Sihvonen-Punkka nimitettiin 26.2.2019 yhtiön varatoimitusjohtajaksi 1.7.2019 alkaen. Muutokset olivat seurausta yhtiön varatoimitusjohtajana ja omaisuuden hallinnan johtajana toimineen Kari Kuuselan jättäessä tehtävänsä ja siirryttyä eläkkeelle 30.6.2019 alkaen.

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

Laukaassa sijaitsevalla voimajohtotyömaalla tapahtui 25.8.2017 työtapaturma, jossa Revilla y Garcia S.L.:n työntekijä kuoli pudottuaan voimajohtopylväästä. Työtapaturmaan liittyen rakennuttajana toiminutta Fingridiä ja pääurakoitsija Technolines S.R.L. filial i Finlandia ja sen aliurakoitsijayhtiö Revilla y Garcia S.L.:aa vastaan on nostettu Espanjassa yksityisoikeudellinen vahingonkorvauskanne sekä sosiaaliturvaperusteisia korvauksia koskeva kanne. Fingrid ei pidä kanteiden menestymistä sitä vastaan todennäköisenä ja yhtiön näkemyksen mukaan oikeudenkäynneillä tai niiden lopputuloksilla ei todennäköisesti tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden kehitys

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti hallitus päätti 23.7.2019 toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella toinen osinkoerä, 20.100,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 7.350,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 50.933.250,00 euroa osinkoa maksetaan 26.7.2019.

Fingrid-konsernin tilikauden 2019 tuloksen, ilman johdannaisten käyvänarvon muutoksia ja veroja, odotetaan laskevan merkittävästi edellisen vuoden tasosta. Fingrid laski kantaverkkohinnoittelua vuodelle 2019 keskimäärin kahdeksan prosenttia. Tilikauden tuloksen ennakoimista vaikeuttaa erityisesti kantaverkko-, läpisiirto- ja rajasiirtotuottojen sekä reservi- ja häviösähkökulujen epävarmuus. Nämä riippuvat ulkolämpötilan vaihtelusta sekä sateisuuden ja vesitilanteen muutoksista Pohjoismaissa, jotka vaikuttavat sähkön kulutukseen ja sähkön hintoihin Suomessa ja sen lähialueilla, ja sitä kautta sähkön siirron volyymiin kantaverkossa. Yhtiön velanhoitokyvyn odotetaan säilyvän vakaana.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419