;
27.10.2017 08.25
Ajankohtaista, Datahub, Sähkömarkkinat

Datahub-projekti etenee - tietokonversiopalvelu Titta on avattu pilottiryhmän käyttöön

Fingridissä on menossa mittava tiedonvaihtojärjestelmähanke datahub. Tulevaisuudessa Fingridin datahubiin tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Ennen datahubin käyttöönottoa on edessä järjestelmässä käytettävien tietojen perusteellinen tarkastaminen. Tarkastustyö tehdään Titta-palvelussa ja alun pilottivaiheeseen osallistuu Energiateollisuuden nimeämiä sähkönmyyjiä ja jakeluverkkoyhtiötä.

Fingridin datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, jonka tietoja tulee järjestelmän käyttöönoton jälkeen käyttämään noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan omia asiakkaitaan eli sähkön loppukäyttäjiä. Jotta datahubissa käytettävät tiedot ovat yhdenmukaisia ja oikeassa muodossa, toteutetaan ennen järjestelmän käyttöönottoa tietokonversiopalvelu.

 
Palvelun avulla varmistetaan varsinaiseen datahub-järjestelmään ladattavien tietojen laatu ja tarjotaan sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolille portaali, jonka kautta he toimittavat lähdetiedot tarkastettaviksi ja edelleen ladattaviksi datahub-järjestelmään. Tietokonversio toteutetaan Solteq Oyj:n toimittamalla Titta-palvelulla, jonka nimi viittaa Tietojen Tehokkaaseen Tarkastamiseen.
 
Titta-palvelu on käynnistynyt pilottivaiheella, jossa tarkastellaan ovatko sähkön myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden palveluun toimittamat asiakaspalvelussa tarvittavat asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustiedot yhdenmukaisia. Tämän lisäksi pilotissa tutkitaan kuinka nopeasti ja tehokkaasti Titta-palvelu tarkastaa sinne ladattuja tietoja. Pilotin aikana kerätään myös palvelun käyttäjien kokemuksia, joiden perustella perustetaan palvelun käyttöönottoa helpottava tukipalvelu. Pilottivaiheen yritykset on nimennyt Energiateollisuus ry.
 
Pilottivaihe kestää arvioidusti vuoden 2018 kevääseen. Sen etenemistä ja tuloksia voi seurata datahub-projektin blogeista, uutisista ja kokemusten myötä tarkentuvista ohjeista. Pilottivaiheen jälkeen Titta-palvelu avataan kaikille sähkön vähittäismarkkinoiden toimijoille, sillä edellytyksellä että tarvittavat lainsäädäntömuutokset ovat valmiina.
 
"Pilottiyritykset antavat datahub-projektille arvokkaan panoksen, josta olemme hyvin kiitollisia. Pilottiprojektin myötä saamme palvelun toiminnasta faktapohjaa jatkosuunnittelua varten ja mahdollisuuden todentaa palvelun toimivuus ennen sen avaamista koko toimialalle", kuvailee pilotin merkitystä eritysasiantuntija Fredrik Södö.
 
Perustietoja datahub-projektista voi lukea sivuillamme täällä. Projektin etenemistä voi seurata EDIEL.fi-portaalissa täällä. Portaalissa julkaistaan muun muassa ohjeita, blogeja ja datahub-webinaarien tallenteita.
 
Lisätietoja:
Fredrik Södö, erikoisasiantuntija tietokonversiotyö, puh. 030 395 5151
 
Datahub - Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.
 
Tietokonversio - Tietokonversiolla tarkoitetaan liiketoimintaprosessien perustietojen ja mittaustietojen lataamista lähdejärjestelmistä uuteen datahub-järjestelmään ennen sen käyttöönottoa. Lähdejärjestelmät ovat sähköverkkoyhtiöiden ja sähkön myyjien liiketoimintasovellukset, joissa ylläpidetään asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustietoja.
 
Tiedon laadun parantaminen - Lähdejärjestelmistä toimitettava tieto yhdenmukaistetaan datahubissa tarvittavaan muotoon. Lähdejärjestelmiä ovat sähkön myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden omat tietojärjestelmät. Tietokonversiotyöllä on kaksi päätavoitetta:
•Lähdejärjestelmistä toimitettavan tiedon yhdenmukaistaminen
•Datahub-järjestelmän alkulatauksen toteuttaminen. 
Titta-palvelu - "Tietojen Tehokas Tarkastaja" eli Tietokonversiopalvelu