;
1.9.2016 09.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Kehityshanke aggregoinnista reservimarkkinoille - tavoitteena kustannustehokas ja joustava sähköjärjestelmä

Vaihtelevan sähköntuotannon osuuden kasvaessa joustavuuden tarve sähköjärjestelmässä lisääntyy. Fingrid kehittää aktiivisesti ylläpitämiään reservimarkkinoita ja kehitystyön tavoitteena on kustannustehokas sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpito ja kaiken joustopotentiaalin hyödyntäminen. Fingrid käynnisti 1.9.2016 pilottihankkeen, jossa selvitetään sähkön toimitusketjun ulkopuolisen reservimyyjän osallistumista reservimarkkinoille sekä reservitarjouksen koostamista eri taseissa sijaitsevista säätöön kykenevistä kohteista. Aggregointimallin kehittämisessä yhteistyökumppanina toimii Sustainable Energy Asset Management Oy.​Aggregoinnilla tarkoitetaan yleisesti usean säätöön kykenevän sähkön kulutus- tai tuotantokohteen yhdistämistä reservimarkkinoille tehtävään tarjoukseen siten, että kohde täyttää kokonaisuutena markkinapaikan vaatimukset. Jos aggregoitavat reservikohteet ovat eri tasevastaavien taseissa, puhutaan toimitusketjun ulkopuolisesta reservinmyyjästä. Toistaiseksi Fingridin ylläpitämillä reservimarkkinoilla on mahdollista aggregointi vain saman tasevastuun alta ja reservinmyyjän tulee olla kohteen omistaja tai sen sähkön toimitusketjun osapuoli, joko sähkönmyyjä tai tasevastaava. Pilottihankkeessa Fingrid selvittää useasta taseesta aggregoinnin mahdollistamista sekä toimitusketjun ulkopuolisen reservinmyyjän osallistumista reservimarkkinoille.
 
Aggregointi useista taseista ja toimitusketjun ulkopuolisen reservimyyjän osallistuminen reservimarkkinoille on viime aikoina ollut laajalti esillä sähkö- ja reservimarkkinoiden kehityskeskusteluissa Euroopan tasolla. Myös Fingrid on saanut asiaan liittyen useita yhteydenottoja, ja ehdotti aggregointia reservi- ja säätösähkömarkkinoiden kehittämiskohteeksi keväällä 2016 julkaisemassaan Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa -raportissa. Hyvin toimiva aggregointimalli mahdollistaa pienten kohteiden joustopotentiaalisen laajamittaisen hyödyntämisen ja entistä useampien toimijoiden osallistumisen reservimarkkinoille. Tämä lisää kilpailua ja tehostaa sähkömarkkinoita.
 
Aggregointipilotin tavoitteena on selvittää, mitä aggregointimalli tarkoittaisi käytännössä, miten reservien aktivoitumisesta aiheutuvat energiat käsitellään taseselvityksessä ja mitä tietojärjestelmämuutoksia vaadittaisiin mallin toteuttamiseksi.
 
Pilottihanke käynnistyy 1.9.2016, ja sen suunniteltu kesto on neljä kuukautta. Pilotissa Sustainable Energy Asset Management Oy tarjoaa taajuusohjatun käyttöreservin tuntimarkkinoille reservikapasiteettia, joka koostuu kolmen eri tasevastaavan taseissa olevista kulutus- ja tuotantokohteista.
 
Pilotin jälkeen Fingrid esittää tulokset sidosryhmille ja päättää jatkotoimenpiteistä. Fingrid valmistelee lisäksi vastaavan aggregointipilotin toteuttamista säätösähkömarkkinoilla.

Lisätietoja:
asiantuntija Laura Ihamäki, puh. 030 395 5166