;
23.8.2011 11.00
Lehdistötiedotteet

Jyväskylän taajama-alueilla kaadetaan puita voimajohtojen reunavyöhykkeillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Jyväskylän kaupunki kaatavat tulevana talvena puita kaupungin keskustan läheisiltä taajama-alueilta voimajohtojen reunavyöhykkeillä. Tähän liittyvät hakattavien alueiden merkkaustyöt käynnistyvät alkusyksystä. Hakkuutyöt ovat välttämättömiä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi ja sähkönsiirron turvaamiseksi.​
Fingrid vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta kantaverkossa. Yhtiön korkeajännitteisiä voimajohtoja risteilee noin 14 000 kilometrin verran ympäri Suomea. Jyväskylän keskustan läheisyydessä kulkee Fingridin 110 kilovoltin voimajohtoja Keljon sähköasemalta Hämeenlahden kautta Rauhalahteen ja Rauhalahdesta Kangasvuoren kautta kohti Vihtavuorta.
 
Voimajohtoja varten lunastettu johtoalue koostuu johtoaukeasta ja sen molemmin puolin olevasta kymmenen metriä leveästä ns. reunavyöhykkeestä, jossa puuston pituus on rajoitettu. Reunavyöhykkeen etureunassa puuston pituus on enintään kymmenen metriä ja takareunassa enintään kaksikymmentä metriä. Johtoaukeat raivataan säännöllisesti joko koneellisesti tai miestyövoimin 5 - 7 vuoden välein. Reunavyöhykepuut käsitellään 10 - 25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai puiden latvoja katkaistaan 2 - 4 metriä helikopterisahauksella.
 
Jyväskylän keskustan läheisyydessä kulkevien Fingridin voimajohtojen reunavyöhykkeet on käsitelty helikopterisahauksella yli kymmenen vuotta sitten.
- Vuosikymmenessä reunapuut ovatkin kasvaneet pituutta ja puiden uusi käsittely on tarpeen. Helikopterisahaus on "tasapäistynyt" reunavyöhykepuiden pituuden ja puusto on nyt lähes kauttaaltaan ylipitkää, eikä uusi helikopterisahaus ole teknisesti, eikä taloudellisesti järkevää, kertoi aluepäällikkö Ari Levula Fingridistä Jyväskylässä tiistaina.
 
Jyväskylän keskustan ympäristössä kaupunki on merkittävin maanomistaja ja Fingrid on sopinut kaupungin metsäalueiden isännöinnin kanssa siitä, että keskusta-alueella sijaitsevien Fingridin eri voimajohtojen reunavyöhykkeet käsitellään nyt kaikki yhdellä kertaa.
 
Työt käynnistyvät
alueiden merkkauksella
 
Käsiteltävän alueen kokonaispituus on noin 16 kilometriä ja reunapuustoa on noin 20 hehtaarin alalla. Fingrid merkitsee reunavyöhykkeen takareunan punaisella kuitunauhalla "reunavyöhykkeen takareuna" tekstillä varustettuna.
 
Kaupungin omistamilla mailla hakkuut toteuttaa kaupunki. Reunavyöhykepuusto hakataan joko kokonaan tai vain pisimmät puut valikoiden kunkin hakkuukohteen puuston ja sijainnin mukaan. Hakkuut toteutetaan kaupungin mailla pääosin ensi talven aikana.
 
Osa reunavyöhykepuista on myös yksityisten omistamilla tonteilla ja näiden puiden käsittelystä sovitaan kunkin tontinomistajan kanssa erikseen. Nämä alueet käsitellään pääosin kaupungin tekemän hakkuun jälkeen.
 
Reunavyöhykepuuston käsittelyllä halutaan varmistaa ihmisten turvallisuus ja varma sähkönsiirto.
Liian lähelle virtajohdinta ulottuva puu on turvallisuusriski, josta voi aiheutua vakavia vahinkoja. Johtimien päälle kaatuessaan se on myös yksi yleisimmistä sähkökatkosten aiheuttajista.
 
- Pyrimme pitämään voimajohdot niin sanotusti puuvarmoina. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät puut pääse kasvamaan turvaetäisyyttä lähemmäs johtimia. Nyrkkisäännön mukaan voimajohtojen läheisyydessä ei saa kasvaa mitään neljää metriä pidempää puustoa, kertoo aluepäällikkö Ari Levula Fingridistä.
 
 
Lisätietoja:
aluepäällikkö Ari Levula, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5505 tai 0400 648 522
 

Jarmo Hämäläinen Jyväskylän Metsäpalveluista merkkaamassa reunavyöhykkeen takarajaa.