;
5.6.2009 00.00
Lehdistötiedotteet

Porin Tahkoluodosta Kristiinankaupunkiin ulottuva voimajohtohanke jatkosuunnitteluun

Ympäristövaikutusten arviointimenettely voimajohtoreitistä Porin Tahkoluodosta Kristiinankaupunkiin on päättynyt. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun reittivaihtoehdon Tahkoluodosta Ulvilan kautta Kristiinankaupunkiin. Ensin Fingrid rakentaa johdon Ulvilasta Kristiinankaupunkiin.

Voimajohto Tahkoluodosta Kristiinankaupunkiin on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelman mukaisesti 220 kilovoltin jännitteinen, teknisesti ikääntynyt voimansiirtoverkko korvataan 400 kilovoltin verkolla. Länsi-Suomen alueella on varauduttava sähkön siirtotarpeiden merkittävään kasvuun, jolloin nykyisen kaltainen siirtoverkko ei kykene ylläpitämään voimajärjestelmän käyttövarmuutta ja tarvetta vastaavaa siirtokykyä. Hanke myös osaltaan mahdollistaa Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisen uuden tuotannon kuten tuulivoiman liittämisen kantaverkkoon.

Voimajohtohankkeen YVA-menettely on nyt siis päättynyt. Arviointityön tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui marraskuussa 2008. Arviointiselostuksesta annettiin yhteensä 21 lausuntoa ja 18 mielipidettä. Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 3.4.2009.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta pääreittivaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A selvitettiin voimajohtoreittiä välillä Tahkoluoto - Pomarkku - Kristiinankaupunki ja vaihtoehdossa B voimajohtoreittiä välillä Tahkoluoto - Ulvila - Kristiinankaupunki. Lisäksi tarkasteltiin useita alareittivaihtoehtoja muun muassa Kristiinankaupungin, Pomarkun ja Porin alueilla.

Saatujen tulosten ja lausuntojen perusteella Fingrid jatkaa hankkeeseen liittyviä selvityksiä Ulvilasta Kristiinankaupunkiin voimajohtoreitin B mukaisesti. Kristiinankaupungin alueella jatkosuunnitteluun on valittu pohjoisempi Pyhävuoresta Lidenin kautta Lervikeniin sijoittuva reittivaihtoehto. Kesän 2009 aikana toteutetaan Pomarkun Isonevan alueen linnustoseuranta.

Toteutus ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä

Ulvilan ja Kristiinankaupungin välinen voimajohto-osuus on tarkoitus toteuttaa ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tahkoluodon ja Ulvilan välisen voimajohtoyhteyden toteutusaikataulu riippuu alueen sähkönsiirtotarpeen kehittymisestä.

Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid hakee tutkimuslupaa lääninhallitukselta ensimmäisessä vaiheessa osuudelle Ulvila - Kristiinankaupunki. Yhtiön edustajat ovat yhteydessä maanomistajiin ennen varsinaisten maastotutkimusten käynnistämistä.

Ennen voimajohtohankkeen toteuttamista Fingrid hakee voimajohdolle Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa. Yleissuunnittelun valmistuttua valtioneuvostolta haetaan lunastuslupaa, jonka jälkeen alkaa lunastusmenettely.
Fingrid arvioi jatkoluvitusvaiheen kestävän pari vuotta ja varsinainen voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2013 – 2014. Tavoitteena on saada voimajohto käyttöön vuoden 2014 aikana.

Lisätietoja: Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä p. 030 395 5230
suomenkieliset nettisivut: http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/ymparisto/yva-menettelyt/8367

ruotsinkieliset nettisivut: http://www.fingrid.fi/portal/pa_svenska/miljon/mkb-forfaranden/tahkoluoto-kristinestad/