;

ETn selvitys - Vesivoimaa voisi lisätä vuoteen 2020 mennessä 470 MW

Sähköntuotannon nopeaan säätöön soveltuvaa, teknistaloudellisesti merkittävää vesivoimapotentiaalia on maassamme vielä 934 megawattia (MW) ja vuosituotantona 2976 gigawattituntia (GWh). Tästä voitaisiin järkevästi rakentaa vuoteen 2020 mennessä ainakin yhteensä 470 MW. Energiassa se tarkoittaisi 1 330 gigawattitunnin (GWh) vuotuista lisäystä. Tällaiseen päätelmään on tultu juuri julkistetussa selvityksessä, jonka Energiateollisuus ry käynnisti kauppa- ja teollisuusministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön tuella toukokuussa 2007 ja jonka tavoitteena on ollut selvittää rakentamiskelpoisen vesivoiman määrä Suomessa ja arvioida vesivoiman lisäämismahdollisuudet vesistöittäin.

470 MW:n lisäys vuoteen 2020 mennessä edellyttää tärkeimmiksi arvioitujen vesivoimahankkeiden toteuttamista. Näitä ovat muun muassa jo rakennettujen voimalaitosten koneistojen uusinta (261 MW, 301 GWh/a), Kemijoen Sierilä (44 MW, 120 GWh/a) sekä Vuotos (37 MW, 325 GWh/a) ja Kollaja (35 MW, 200 GWh/a). Lisäksi keskeisiä hankkeita on Pohjanmaan joissa sekä Pielis- ja Kymijoen vesistöissä.

Suomen energiapolitiikka tukee vesivoiman lisärakentamista

Selvityksen keskeisenä lähtökohtana ovat olleet vesivoimaan liittyvät viimeaikaiset energiapoliittiset linjaukset. Keväällä 2007 toimintansa aloittaneen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa mainitaan erityisesti, että hallitus on valmis lisäämään tuntuvasti vesivoimaa.

Vesivoiman lisäämismahdollisuudet nousivat vahvasti esille myös valtioneuvoston vuoden 2005 lopulla eduskunnalle antamassa selonteossa kansallisesta strategiasta Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi. Selontekoa käsitellessään eduskunnan talousvaliokunta katsoi, että vesivoimahankkeita on arvioitava kokonaisuutena niin, että otetaan huomioon energia-, tulvasuojelu-, ympäristö- ja aluetalousnäkökohdat sekä vapaa-ajan asutus. Valiokunta piti tärkeänä, että järkeviä vesivoimahankkeita voidaan toteuttaa yhteiskunnan kokonaisedun pohjalta.

Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 2007 Euroopan yhteisön tavoitteeksi lisätä uusiutuvien energiatuotantomuotojen käyttöä yhteisön alueelle 20 prosenttiin kokonaisenergiantarpeesta vuoteen 2020 mennessä. EU:n komissio on jättänyt tammikuussa 2008 esityksensä siitä, miten tämä tavoite jaetaan jäsenmaille. Suomen velvoitteena olisi lisätä uusiutuvan energian käyttö 38 prosenttiin loppuenergian kulutuksesta nykyisestä 28,5 prosentin tasosta.

Tärkeä keino uusiutuvan energian lisäämisessä tulee olemaan tuulivoima. Huomattava tuulivoimamäärä lisää nopeaa säätöön soveltuvan tuotannon tarvetta. Säädettävän vesivoiman asema on tässä keskeinen.

Lähde: Energiateollisuus ry