;
28.2.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Nordel on sopinut Pohjoismaisten verkkoinvestointien yhteisestä rahoittamisesta ja sähkömarkkinoiden pelisääntöjen yhtenäistämisestä

Pohjoismaisten kantaverkkoyritysten tavoitteena on toteuttaa Pohjoismaissa viisi verkkohanketta, joilla vähennetään sähkömarkkinoiden siirtorajoituksia ja parannetaan voimajärjestelmän toimitusvarmuutta. Kantaverkkoyritykset ovat sopineet käyttävänsä markkinaosapuolilta saadut pullonkaulatulot verkkohankkeisiin korvamerkittynä osarahoituksena. Pohjoismaiden ministerineuvostolle laatimassaan raportissa pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöjärjestö Nordel suosittaa myös useiden säännösten ja käytäntöjen yhdenmukaistamista sähkömarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi.Viime syyskuussa Islannissa pitämässään kokouksessa Pohjoismaiden energiaministerit pyysivät pohjoismaisia kantaverkkoyrityksiä selvittämään, miten järjestelmävastuuta voitaisiin koordinoida entistä paremmin, kuinka verkkoinvestoinnit voidaan rahoittaa ja toteuttaa ja miten huippukulutustilanteet pystytään hoitamaan. Nordel on luovuttanut asiaa koskevan raporttinsa Pohjoismaiden ministerineuvostolle.

Nordel selvitti useita eri rahoitus- ja toteutusmalleja, joita voitaisiin soveltaa koko pohjoismaisia sähkömarkkinoita hyödyttäviin verkkohankkeisiin. Korvamerkittyjen pullonkaulatulojen käyttö on tällä hetkellä paras rahoitusvaihtoehto. Näin markkinaosapuolten kantaverkkoyrityksille maksamat pullonkaulamaksut voidaan palauttaa takaisin suuntaamalla ne itse ongelman eli pullonkaulojen poistamiseen. Samalla kantaverkkoyritysten saamien tulojen käyttö muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi.

Kantaverkkoyritykset suunnittelevat toteuttavansa viisi siirtoyhteyttä, joiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin miljardi euroa. Nordel arvioi sovittujen toimenpiteiden tehokkuutta vuonna 2007. Samalla arvioidaan, voisiko investointitoimintaa tehostaa yhteisillä organisatorisilla ratkaisuilla. Jo tätä ennen Nordel selvittää pysyvän pohjoismaisen sihteeristön perustamista.

Kantaverkkoyritysten roolien ja tehtävien välillä on eroja eri Pohjoismaissa. Nämä erot voivat vaikeuttaa sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa. Nordel ehdottaa kantaverkkoyritysten ydintehtävien määrittämistä siten, että yritysten rooli markkinatoimijoiden ja viranomaisten suhteen on yhdenmukainen ja selkeä. Eri maiden kantaverkkoyritysten palveluiden hinnoittelun on perustuttava samoihin periaatteisiin. Palveluista hyötyvien markkinatoimijoiden pitäisi periaatteessa maksaa palveluista aiheutuvat kulut.

Nordel peräänkuuluttaa toimenpiteitä, joiden avulla saadaan aikaan aidosti toimivat pohjoismaiset markkinat myös sähkön vähittäismyynnissä. Tämä edellyttää loppukäyttäjien kannalta tärkeiden säännösten yhdenmukaistamista, joten asia on ensisijaisesti viranomaisten ratkaistavissa.

Kantaverkkoyritysten tavassa hoitaa tehtäviään on eroja eri Pohjoismaiden välillä. Nordel on selvittänyt toimenpiteitä, joilla voitaisiin parantaa esimerkiksi yhteistä siirtorajoitusten hallintaa sekä tase- ja järjestelmäpalveluja.

Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen olisi tärkeä askel kohti Pohjoismaiden energiaministereiden asettamaa "rajattomien sähkömarkkinoiden" tavoitetta.

Nordelin raportti ja sen perustana olevat selvitykset ovat nähtävissä Nordelin kotisivustossa www.nordel.org.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250 tai 040 560 5250