;
10.6.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Joutsenoon uusi muuntoasema

Suomen päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on saanut valmiiksi ympäristövaikutusten arvioinnin täydentämismenettelyn 400 kilovoltin (kV) voimajohtohankkeelle Lappeenrannan Lempiälästä Imatralle. Jatkosuunnitteluun on valittu vaihtoehto A, joka noudattelee nykyistä 110 kV johtoreittiä. Uuden sähköaseman sijaintipaikka on Joutsenon kunnassa.

Sähkön kulutuksen kasvuennusteiden perusteella alueen kantaverkon siirtokykyä Imatralle on vahvistettava vuosikymmenen lopulla. Teknistaloudellisesti järkevin ratkaisu on rakentaa 400/110 muunto Imatran seudulle ja liittää se kantaverkkoon Yllikkälän sähköasemalla Lappeenrannassa.

Vuonna 2003 Fingrid täydensi aiemmin valmistunutta ympäristövaikutusten arviointia (YVA) Yllikkälästä Lempiälään. Nyt on valmistunut täydentäminen 400 kV jatkoyhteydestä Lempiälästä Imatralle.

Jatkosuunnitteluun valitulla johtoreitillä (A -vaihtoehto) voidaan hyödyntää nykyistä 110 kV voimajohtoa ja johtoaluetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Valittu vaihtoehto on myös vuonna 1997 päättyneen YVA-menettelyn sekä nyt tehdyn arvioinnin täydentämisen aikana saadun palautteen perusteella vaihtoehdoista yhteiskunnallisesti hyväksyttävin. Nykyisen 110 kV johtoreitin läheisyydessä oleva asutus käsitellään erityiskohteena, jonne johdon sijoittelu tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

Etelä-Suomen lääninhallituksen myöntämän tutkimusluvan perusteella Fingrid käynnistää voimajohdon suunnittelutyön ja siihen liittyvät maastomittaukset. Kuluvan vuoden aikana maastossa tehdään suunnittelua tukevia mittauksia, merkitään pylväspaikat ja tutkitaan niiden maaperä. Fingridin edustajat ovat yhteydessä alueen maanomistajiin ennen varsinaisen maastotutkimuksen aloittamista. Maastotutkimuksista mahdollisesti aiheutuneet vahingot korvataan töiden päätyttyä.

Ennen uuden voimajohdon rakentamista Fingrid hakee sähkömarkkinalain mukaista rakentamis- eli tarvelupaa Energiamarkkinavirastolta. Voimajohdon tarvitseman maapohjan käyttöoikeuteen lupa haetaan valtioneuvostolta ensi vuoden aikana. Lunastuslupahakemuksessa esitetään voimajohdon rakentamiseen liittyvät tekniset ratkaisut.

Lisätietoja:  
Projektipäällikkö Antti Linna  030 395 5168, 040 522 7124
Ympäristöyksikön päällikkö Sami Kuitunen 030 395 5220, 040 519 5008