;
12.5.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid käynnistää YVA-menettelyn Keminmaa - Petäjäskoski -voimajohdolle

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) uuden 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi Keminmaan muuntoasemalta Petäjäskosken vesivoimalaitoksen yhteydessä olevalle muuntoasemalle.

Suunnitellun voimajohdon reittivaihtoehdot sijoittuvat Rovaniemen maalaiskunnan sekä Tervolan ja Keminmaan kuntien alueille. Uuden voimajohdon pituus on noin 60 kilometriä.

Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalain mukainen kantaverkon kehittämisvelvoite. Verkon kehittäminen perustuu yhtiön laatimiin pitkän aikavälin suunnitelmiin. Sähkönkulutus-ennusteet osoittavat sähkön käytön kasvavan edelleen Meri-Lapin alueella. Alueen muuntotehoa on jo aiemmin lisätty Keminmaan muuntoasemalaajennuksella. Suunniteltu johtohanke Keminmaa - Petäjäskoski vahvistaa alueen voimajärjestelmän käyttövarmuutta ja mahdollistaa ennusteiden mukaisen sähkön käytön lisääntymisen.

400 kV johto Keminmaa - Petäjäskoski lisää Suomen ja Ruotsin välistä sähkön siirtokapasiteettia noin 200 megawattia (MW). Kapasiteetin lisäys edistää sähkömarkkinoiden toimintamahdollisuuksia vähentämällä Suomen ja muiden pohjoismaiden välisiä siirtorajoituksia.

Voimajohtoreitillä kaksi päävaihtoehtoa

Voimajohtoreitillä on kaksi päävaihtoehtoa. Vaihtoehto A (VE A) sijoittuu Kemijoen länsipuolelle nykyisten voimajohtojen rinnalle välillä Kuikero-Varevaara ja Kinnula-Petäjäskoski. Noin puolet johtoreitistä sijoittuu uuteen maastokäytävään. Vaihtoehto B (VE B) sijoittuu Kemijoen itäpuolelle kulkien osittain entisen Taivalkoski-Jumisko 110 kV johdon reittiä.

YVA-menettely käynnistyy arviointiohjelman laatimisella. Arviointiohjelma on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Valmistuneesta arviointiohjelmasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä ja se toimitetaan hankkeen yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ympäristökeskukselle, joka vastaa asian kuuluttamisesta ja tarvittavien lausuntojen pyytämisestä sekä antaa lausunnon laadittavasta ympäristöohjelmasta. Hankkeen YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Yleisötilaisuudet Rovaniemellä, Tervolassa ja Keminmaalla

Arviointiohjelman sisältöä ja suunnitellun voimajohdon linjauksia esitellään Fingridin järjestämissä yleisötilaisuuksissa Rovaniemellä, Tervolassa ja Keminmaalla ensi viikolla, 18. ja 19. 5.2005. Asianosaiset voivat tilaisuuksissa esittää omia näkemyksiään linjauksista. Tilaisuuksien tarkat ajankohdat ja paikat ilmoitetaan erillisillä ilmoituksilla lauantaina14.5. ilmestyvissä Pohjolan Sanomissa ja Lapin Kansassa.

Hankkeen Internet-sivu löytyy Fingridin sivustolta Ympäristö > YVA-menettelyt. Sivuilla on julkaistu myös karttamateriaalia reittivaihtoehdoista.


Lisätietoja:
maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm, 030 395 5101 tai 0400 442 405
vanhempi asiantuntija Jorma Sintonen, 030 395 5170 tai 040 500 3846