;
27.10.1997 12.00
Pörssitiedotteet

Suomen Kantaverkko Oyj perustaa 2 miljardin Suomen Markan määräisen joukkovelkakirjaohjelman

Suomen Kantaverkko Oyj laskee liikkeeseen kaksi 750.000.000 markan määräistä sarjamuotoista joukkovelkakirjaa ohjelman alla.
Suomen Kantaverkko Oyj on perustanut kotimaisen, enintään 2 miljardin Suomen markan määräisen joukkovelkakirjaohjelman, jolla voidaan laskea liikkeeseen haltijalle asetettuja velkakirjoja. Ohjelman järjestää Postipankki Oy. Velkakirjojen laina-ajat ovat vähintään 1 kuukausi. Lainat voivat olla muunkin kuin Suomen markan määräisiä.
 
Ohjelmadokumentaatio koostuu yleisistä ehdoista (Yleinen Osa), Kantaverkkoa koskevista tiedoista (Liikkeeseenlaskijatiedot) ja kutakin yksittäistä liikkeeseenlaskua koskevista tiedoista (Lainakohtaiset Ehdot). Yhtiö jättää hakemuksen Helsingin Arvopaperipörssi Oy:n hallitukselle, jotta ohjelman alaisuudessa voidaan laskea liikkeeseen pörssilistattuja lainoja.
 
Ohjelman alla lasketaan liikkeeseen kaksi kiinteäkorkoista, enintään 750 miljoonan Suomen markan määräistä joukkovelkakirjalainaa. Lainat ovat sarjalainoja, jotka lasketaan liikkeeseen useassa erässä huutokauppajärjestelyllä. Merkintäaika on jatkuva ja emissiokurssi on vaihtuva. Ensimmäisen lainan laina-aika on noin 4 vuotta (13.11.1997-15.9.2001) ja korkokuponki on 5,5 % p.a. Toisen lainan laina-aika on noin 8,5 vuotta (13.11.1997-18.4.2006) ja korkokuponki on 6,0 % p.a. Suomen Kantaverkko Oyj:n joukkovelkakirjalainoille haetaan listausta Helsingin Arvopaperipörssi Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Sarjalainojen välittäjinä ja merkintäpaikkoina toimivat Postipankki Oy (pääjärjestäjä), Evli Rahamarkkinat Oy, Merita Pankki Oy sekä Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta (järjestäjät). Listalleottoesite on saatavilla merkintäpaikoista 29.10.1997 lukien.
 
Listalleottoesite sisältää hallituksen 23.10.1997 antaman lausunnon kuluvan tilikauden tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä, liite 1.
 
Lisätietoja:
Suomen Kantaverkko Oyj, rahoituspäällikkö Lauri Piekkari, puh. 030 395 5157.
Postipankki Oy, johtaja Riitta Salonen, puh. 020 425 3633
 
LIITE 1 1
 
Hallituksen lausuma kuluvan tilikauden tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä
 
Kuluva tilikausi
 
Suomen Kantaverkko Oyj perustettiin 29.11.1996 ja sen operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997.
Kantaverkkoyhtiö hankki 1.9.1997 omistukseensa nykyisiltä omistajilta niiden kantaverkko-omaisuuden ja rajajohdot sekä otti vastuulleen verkkoonsa liittyvän liiketoiminnan ja kantaverkkotoiminnalle sähkömarkkinalain mukaan määrätyn järjestelmävastuun.
 
Operatiivisen toiminnan aloittamisen yhteydessä liiketoiminnan tulojen hankintaan liittyvät sopimukset siirtyivät oikeuksineen ja velvollisuuksineen Suomen Kantaverkko Oyj:lle. Tässä yhteydessä kantaverkon edellisten haltijoiden, IVO Voimansiirto Oy:n ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:n, toiminta lakkasi tällä liiketoiminta-alueella ja tarvittava henkilökunta siirtyi Suomen Kantaverkko Oyj:n palvelukseen. Henkilöstön vahvuus on noin 240.
 
Yhtiö käynnisti alkuvuodesta institutionaalisten sijoittajien suuntaan toimenpiteet omistuspohjan laajentamiseksi sekä valmistelut osakepääoman korottamiseksi. Yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannista 14.8.1997. Lisäksi yhtiö laski liikkeelle 820 milj mk:n pääomalainan, joka kattaa yhtiön oman pääomaehtoisen rahoituksen tarvetta. Osakepääoman korotus ja pääomalainan merkintä saatettiin päätökseen 1.9.1997.
 
Yhtiön käynnistämisen valmisteluun on liittynyt myös muun rahoituksen suunnittelu ja kokonaisrahoitukseen liittyvien rahoitusoperaatioiden valmistelu. Myyjät myönsivät kauppahinnalle maksuaikaa vuoden 1998 puoliväliin saakka. Yhtiö pyrkii kuitenkin mahdollisimman nopeasti ennen tätä määräaikaa maksamaan loppukauppahinnan myyjille muun väliaikaisrahoituksen avulla. Yhtiö on allekirjoittanut kuluvan vuoden elokuussa 765 miljoonan Saksan markan suuruisen valmiusluoton, jonka yhtiö on kokonaan nostanut. Yhtiö on aloittanut ratingiin tähtäävät valmistelut ja pyrkii saattamaan mahdollisimman pian kokonaisrahoituksen vastaamaan suunniteltua, pidemmän aikavälin tarvetta.
 
Yhtiön liiketoiminnan luonteesta johtuen yhtiön johto katsoo, että yhtiö voi toimia kannattavasti ja maksaa pääomalainalle koron sekä osakkeille sähkömarkkinalain tarkoittaman kohtuullisen tuoton. Poikkeuksen saattaa muodostaa vuosi 1997 johtuen yhtiön käynnistykseen liittyvistä kertaluonteisista lisäkustannuksista.
 
Kauden 1.1. - 30.9.1997 tulosta arvioitaessa on huomioitava, että tulokseen sisältyy perustamiskuluja 6,7 miljoonaa markkaa ja että yhtiön operatiivinen toiminta on ollut käynnissä ainoastaan syyskuun 1997. Lisäksi on huomioitava, että yhtiön tulonmuodostukselle on tunnusomaista vuodenaikojen väliset vaihtelut.
 
LIITE 1 2
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Sähkön kantaverkkosiirron arvioidaan kasvavan noin 2 % vuodessa eli keskimäärin hieman yleistä talouskasvua hitaammin. Volyymikasvu ei lisää kuitenkaan lähivuosina yhtiön tuloja, koska siirtohintoja on tarkoitus alentaa lähivuosina.
 
Kantaverkkoliiketoiminnan liikevaihto säilyneekin lähivuodet 1.2 mrd tasolla.
Verkon kehittäminen siirtotarpeiden kasvaessa edellyttää lähivuosina keskimääräistä suurempia investointeja sekä kotimaan kantaverkkoon että rajajohtoihin. Vuosittaiset investoinnit ovat alkuvuosina noin 250 milj mk. Investointien pitkän ajan keskimääräiseksi tasoksi on arvioitu 150 milj mk vuodessa.
 
Kantaverkkotoiminnan kannalta tärkeä ja kehittyvä tehtäväalue on sähkömarkkinalakiin perustuva järjestelmävastuu. Sitä koskeva lainsäädäntö on lähiaikoina muuttumassa, ja tehdyt muutosesitykset saattavat laajentaa yhtiön tehtäviä teknisen järjestelmävastuun lisäksi käsittämään myös valtakunnallisen sähkötaseen ja -selvityksen. Yhteispohjoismainen sähkömarkkinakehitys edellyttää myös järjestelmäpalvelujen edelleenkehittämistä ja yhteensovittamista.
 
Yhtiön toiminnan painopiste sähkömarkkinakehityksen edistämiseksi on lähivuosina kotimaisen toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittäminen. Eräänä näihin liittyvinä tehtävinä on osallistuminen yhteispohjoismaisen sähköpörssin perustamiseen ja siirtotariffien asteittainen poistaminen rajajohdoilta.
 
Helsingissä 23. lokakuuta 1997
Suomen Kantaverkko Oyj
Hallitus