;

MAASTOTIEDONKERUU – TIETOSUOJASELOSTE

MAASTOTIEDONKERUU  TIETOSUOJASELOSTE 

(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 12 – 14 artiklat) 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee Maastotiedonkeruu-sovelluksen keräämiä käyttäjää koskevia tietoja, jotka liittyvät Fingridin Verkkokartta-järjestelmään. 

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Fingrid Oyj, Tietosuojavastaava 

Läkkisepäntie 21 

00620 Helsinki 

PL 530, 00101 Helsinki 

Fingrid Oyj – puhelinvaihde: 030 395 5000 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Niko Tuononen

Sähköposti: DPO@fingrid.fi   

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste  

Henkilötietojen ja käyttäjien laitteista saatavien tietojen käsittely perustuu Fingridin tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käytetään kantaverkkoon liittyvien havaintojen ja ilmoitusten keräämiseen sovelluksessa sekä näiden havaintojen käsittelyyn. Lisäksi henkilötietoja käsitellään järjestelmien toiminnan, kehittämiseen ja tietoturvan varmistamiseksi. 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Sovelluksen käsittelemät henkilötiedot ovat:  

- käyttäjän nimi 

- käyttäjätunnus 

- yritys 

- sähköposti 

- käyttäjäryhmä 

- kirjautumiseen liittyvät ajankohdat 

- havainnon tekijä 

- tekoaika 

- havaintoa vastaava sijainti. 

Lisäksi käyttäjien laitteista kerätään yksilöivät tunnisteet ja käyttäjän sovellukselle jakama paikannustieto. Sovelluksessa esitetään Fingridin paikkatietojärjestelmään ja omaisuudenhallintajärjestelmään tallennettujen tietoja. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötiedot saadaan Fingridin sisäisestä käyttäjähallinnasta ja sovellusta käyttäviltä yhteistyökumppaneilta ja rekisteröidyltä itseltään 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Sovelluksen keräämiä tietoja käsittelevät Fingridille sovelluksen kehittämis- ja ylläpitotyötä tarjoavat yhteistyökumppanit.  

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia. 

8. Tietojen suojaaminen 

Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein ja käyttöoikeudet järjestelmiin myönnetään vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai tehtävänsä puolesta tarpeen. Fingridin henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilöstöä koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä. 

Myös Fingridin ulkopuolisilta henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaamistoimenpiteitä ja henkilötietojen lainmukaista käsittelyä sekä sitoutumista salassapitovelvoitteeseen.  

9. Tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain sen ajan, kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.  

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista ja tietyissä tilanteissa myös saada antamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi niiltä osin, kun tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen tai jos henkilötietoja ei tarvita kohdassa 3 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos Fingridillä on lainsäädäntöön perustuva velvoite säilyttää tietoja tai Fingrid tarvitsee tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä: 

Fingrid Oyj / Niko Tuononen

PL 530, 00101 Helsinki 

Sähköposti: dpo@fingrid.fi 

 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä. 

12. Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle 

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä, tai hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/