;
27.11.2023 09.31
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Päivänsisäisen markkinan kaupankäynti häiriöiden aikaisessa siirtojenhallinnassa – toimintamalli vakituiseen käyttöön

Fingrid vakinaistaa toimintamallin päivänsisäisen markkinan kaupankäynnistä rajasiirtoyhteyksien häiriöiden aikaiseen siirtojenhallintaan. Energiamurros edellyttää siirtoverkon vahvistamisen lisäksi sähkömarkkinoiden käytön kehitystä, kun sähkönsiirron määrän kasvu ja häiriöt haastavat kantaverkon ja sähkömarkkinoiden toimintaa. Siirtojenhallinta on suoritettava toimitusvarmasti ja mahdollisimman tasapuolisilla, läpinäkyvillä ja kustannustehokkailla toimintamalleilla. Kahden vuoden pilotissa testattu menettely ei vaikuta rajasiirtokapasiteetin myöntämiseen sähkömarkkinoille eikä edellytä järjestelmämuutoksia Fingridin tai sähköpörssien asiakkailta.

 

Menettelyn vakituinen käyttö alkoi 27.11.2023. Tiedotimme toimintamallin käynnistymisestä myös pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden markkinatiedotekanavalla NUCSissa.

Fingrid varaa itselleen oikeuden keskeyttää menettelyn käytön siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että menettely vaikuttaisi käyttövarmuuteen negatiivisella tavalla.

Pilotin tulokset

Fingrid pilotoi kahden vuoden jaksolla toimintamallia, jota käytettiin yhden häiriön siirtojenhallintaan. Käyttötapausta analysoimalla havaittiin, että päivänsisäisiltä markkinoilta ostetun sähkön avulla toimintavarmuus parani, toimintamalli oli sujuva kantaverkkokeskuksen operaattoreille ja kustannuksia säästyi säätösähkömarkkinoiden hyödyntämiseen verrattuna noin 490 000 €*. Pilotin tulokset siis puoltavat menettelyn vakinaistamista. Pilotin oppeja on jaettu muille pohjoismaisille ja baltialaisille kantaverkkoyhtiöille.

Toimintamallin kuvaus

Mikäli sähköverkossa esiintyy häiriö, Fingrid takaa jo vahvistamansa markkinasiirrot rajojen yli tarvittaessa vastakaupoin **). Aiemmin kaupallisia vastakauppoja on tilattu kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämältä säätösähkömarkkinalta erikoissäätöinä tai kiinteinä kauppoina Fingridin ja markkinatoimijoiden välillä.

Kaksi vuotta pilotoidussa menettelyssä Fingrid voi suorittaa tulevien tuntien rajat ylittävää siirtojenhallintaa ja taata jo toteutuneet rajat ylittävät markkinasiirrot päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin avulla. Mallissa tuontisuuntaan olevan rajasiirtoyhteyden menetys häiriössä korjataan tuleville tunneille kantaverkkoyhtiön ostoilla päivänsisäiseltä markkinalta. Vientiyhteyden menetyksestä syntyvä alueellinen ylijäämä korjataan päivänsisäisen markkinan myynneillä.

Kuten aiemmin, myös jatkossa vastakaupattava säätömäärä on häiriötä edeltäneiden taattujen markkinasiirtojen ja sen jälkeisen siirtokapasiteetin erotus. Tällöin sähkönsiirron fyysinen määrä sopeutetaan vastakaupoilla päivitetyn siirtokyvyn mukaiseksi. Kantaverkkoyhtiön toteuttamaa päivänsisäisen markkinan vastakauppaa voidaan suorittaa rajasiirtohäiriöiden hallinnassa, kun päivänsisäinen markkina on avautunut ja viimeistään tuntia ennen käyttöhetkeä.

Esitetyssä mallissa Fingrid ratkaisee käyttöhetken aikaiset siirtojenhallintatarpeet yhä aiemmin vakiintuneilla toimintamalleilla eli säätösähkömarkkinoiden erikoissäädöillä ja kiinteiden kauppojen avulla. Fingrid ei sitoudu hankkimaan koko säätömäärää päivänsisäiseltä markkinalta, vaan voi hankkia tarvittavia erikoissäätöjä säätösähkömarkkinoilta tai kiinteiden kauppojen avulla.

Menettelyn käyttö ei vaadi Fingridin tai sähköpörssien asiakkailta muutoksia, vaan toimintamallin mukaiset vastakaupat tapahtuvat kuten muukin päivänsisäisen markkinan kaupankäynti.  

Lisätiedot:

Markkinakehityspäällikkö Maarit Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. 040 511 7568

*)490 000 € kustannussäästöt perustuvat takautuvaan analyysiin Fingridin tekemien päivänsisäisten markkinoiden vastakauppojen korvaamisesta säätösähkömarkkinoilla toteutuneiden kauppojen lisäksi ostettavissa olleilla erikoissäädöillä. Kustannussäästöpotentiaalia ei voi yleistää tuleviin rajahäiriötilanteisiin, sillä siihen vaikuttavat lukuisat tapausriippuvaiset taustatekijät.

Sanaselitys: 

**)Vastakaupat ja siirtojenhallinta

Vastakaupat ovat sähköjärjestelmän siirtojenhallintaan tehtyjä kaupallisia erikoissäätöjä. Erikoissäätöjä tehdään Suomen kantaverkon sisäisten sekä Fingridin ja naapurimaiden kantaverkkoyhtiöiden välisten rajasiirtoyhteyksien sähkönsiirtoa rajoittavien verkon pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Vastakauppaamalla muutetaan sähkön tuotannon ja kulutuksen alueellista jakautumista ja sähkönsiirtoa rajoittavan verkkokomponentin molemmin puolin. Sähköverkon häiriötapauksissa Fingrid takaa jo vahvistamansa markkinasiirrot rajojen yli tarvittaessa vastakaupoin.

Näitä rajasiirtoyhteyksien häiriöiden hallintaan käytettäviä kaupallisia vastakauppoja on tilattu kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämältä säätösähkömarkkinalta erikoissäätöinä ja kilpailutettuina kiinteinä kauppoina Fingridin ja markkinatoimijoiden välillä. Fingridin suorittamien vastakauppojen kustannukset katetaan verkkotariffilla ja pullonkaulatuloilla. Vakinaistettava malli tarkoittaa päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin soveltamista rajat ylittävään siirtojenhallintaan edellä kuvattujen toimintamallien ohella.

Aiemmin tiedotettua aiheesta: 

Kuuleminen > 

Pilotin käynnistys >