;
28.11.2022 14.37
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Hae Tuulivoima reservimarkkinoille -pilottiin 16.1.2023 mennessä

Tuulivoima tarvitaan mukaan reservimarkkinoille, jotta tehotasapainoa voidaan jatkossakin hallita tehokkaasti ja markkinaehtoisesti. Fingrid haluaa edistää tuulivoiman osallistumista automaattisten tuotteiden reservimarkkinoille järjestämällä aiheesta pilotin. Pilotti on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana.

Fingrid hallitsee sähköjärjestelmän hetkellistä kulutuksen ja tuotannon välistä tasapainoa erilaisten reservituotteiden avulla. Reservejä hankitaan reservimarkkinoilta. Tuulivoiman voimakas lisääntyminen Suomessa on johtamassa tilanteeseen, jossa erityisesti tuotannon vähentämisessä eli alassäätöreserveissä on ajoittain niukkuutta. Tuulivoima tarvitaan mukaan reservimarkkinoille, jotta tehotasapainoa voidaan jatkossakin hallita tehokkaasti ja markkinaehtoisesti.

Toistaiseksi tuulivoima osallistuu Suomessa vain säätösähkömarkkinoille (mFRR-reservi), mutta muista maista saatujen kokemusten perusteella tuulivoimalla ei ole teknisiä esteitä tuottaa myös automaattisia reservituotteita ei ole. Automaattisia reservituotteita ovat automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR), taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D), taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) ja nopea taajuusreservi (FFR).

Fingrid haluaa edistää tuulivoiman osallistumista automaattisten tuotteiden reservimarkkinoille järjestämällä aiheesta pilotin. Pilotin tavoitteena on ratkaista käytännön kysymyksiä, joita tuulivoimatoimijalle tulee vastaan reservimarkkinoille liityttäessä. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi tuulivoiman tekniseen kyvykkyyteen, reserviehtojen tulkintaan tuulivoiman näkökulmasta, reservituotekohtaisiin säätökokeisiin tai ohjausten välittämiseen tuulivoimapuistolle.

Pilottihaku käynnissä

Nyt alkavassa pilottihaussa etsitään yhdestä kolmeen tuulivoimatoimijaa, joiden kanssa Fingrid ratkoo yhdessä tuulivoiman osallistumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Pilotti voi kohdistua yhteen tai useampaan reservituotteeseen seuraavista: automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR), taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D), taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) ja nopea taajuusreservi (FFR). Pilotti on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana, ja sen oppeja käytetään yleisellä tasolla Fingridin reserviehtojen kehityksessä.

 

Pilotin osallistujat valitaan seuraavin kriteerein:

 • Aikataulu, jolla toimija sitoutuu aloittamaan ja suorittamaan pilotin
 • Pilottiin osallistuvan kohteen koko, joka tarkoittaa tässä markkinoille tulevan reservikapasiteetin suuruutta (MW)
 • Eri reservituotteiden määrä, joita toimijan ehdottamaan pilottiin sisältyy
 • Pilotin toteutuskelpoisuus, jota arvioidaan toimijan pilottihakemuksessa jättämän toteutussuunnitelman pohjalta
 • Mikäli pilotointiin valitaan useampi toimija, painotetaan valinnoissa tasapuolisuutta niin toimijoiden kuin eri reservituotteiden kesken sekä pilotin uutuusarvoa

Pilottiin osallistuvan tuulipuiston tulee olla jo liittynyt sähköverkkoon tai valmistua vuoden 2023 aikana. Pilottiin voi osallistua myös laitevalmistaja, joka haluaa pilotoida laitteiston säätöominaisuuksien todentamista tehdasolosuhteissa ns. tyyppihyväksyntänä.

Tuulivoimatoimijaa, joka hakee mukaan pilottiin, pyydetään toimittamaan:

 • Yhteystiedot
 • Toteutussuunnitelma, josta selviää
  • Pilotoinnin kohteena oleva tuulipuisto
  • Ehdotuksen sisältämät reservituotteet
  • Kuvaus osapuolista, jotka pilottiin osallistuvat, ja kuinka pilottiin sitoutuminen on varmistettu. Osapuoliin voi kuulua esimerkiksi turbiinitoimittaja, tuulipuiston omistaja, tasevastaava, tuulipuiston operoija tai palveluntarjoaja.
  • Toimijan ennalta ajattelemat ratkaistavat käytännön kysymykset, ja millaista tukea Fingridiltä tarvitaan näiden kysymysten ratkaisemiseen
  • Aikataulusuunnitelma, pitäen sisällään pilotin eri osatehtävät

Hakuaika jatkuu 16.1.2023 asti, ja Fingrid tekee valinnan mukaan otettavista osapuolista tammikuun aikana. Hakemuksen voi jättää sähköpostilla osoitteeseen reservit@fingrid.fi.

Lisätietoa:

Niko Korhonen, Fingrid Oyj (pilotin käytännön järjestelyt)
Jukka Kakkonen, Fingrid Oyj (reservituotteet ja -markkinat)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa reserveistä >