;
5.3.2020 14.37
Ajankohtaista

Maanomistajat tyytyväisiä kantaverkon kasvustonkäsittelyyn

Maanomistajat ovat tyytyväisiä kantaverkon voimajohtojen kasvustonkäsittelyyn. Vuorovaikutuksen lisääntyessä tyytyväisyys toimintaan kasvaa edelleen. Tulos selviää Fingridin tilaamasta tutkimuksesta, joka toteutettiin tammikuussa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maanomistajien mielipiteitä ja kokemuksia urakoitsijoiden sekä Fingridin toiminnasta kasvustonkäsittelyssä; reunavyöhykkeen puunkorjuussa ja johtoaukean raivauksessa. Kohderyhmänä olivat maanomistajat, joiden mailla on työskennelty vuosina 2018 ja 2019.

Sekä Fingridin että urakoitsijoiden toimintaan oltiin tyytyväisiä. Fingridin yhteyshenkilön toiminta sai arvosanan 3,7 (Kuva 1) ja urakoitsijoiden toiminta arvosanan 3,9 asteikolla 1-5 (Kuva 2). Arvosanat olivat vieläkin paremmat niiden vastaajien kohdalla, jotka olivat työhön liittyvissä kysymyksissä olleet yhteydessä Fingridiin tai urakoitsijaan. Urakoitsijoiden väliset erot olivat pieniä.

Suurin osa maanomistajista ei ollut yhteydessä Fingridiin tai urakoitsijaan ennen puunkorjuu- tai raivaustyön aloittamista. Puunkorjuutyöstä Fingridiin tai urakoitsijaan oltiin enemmän yhteydessä kuin raivaustyöstä, ja alueellisesti yhteydenottoja oli eniten Itä-Suomessa. Tyypillisimmät yhteydenoton syyt olivat aikataulun selkeyttäminen, kaadetun puun käyttö, liikkuminen, varastointi ja toimenpiteen laajuuden varmistaminen. Puunkorjuu ja varsinkaan raivaus eivät useinkaan vaadi maanomistajan yhteydenottoa.

"Yhteyttä kannattaa kuitenkin ottaa, jos toimenpide herättää kysymyksiä tai johtoalueella on huomioon otettavia erityispiirteitä. Sopimalla etukäteen toimenpiteestä varmistetaan osapuolia tyydyttävä lopputulos", toteaa Fingridin erikoisasiantuntija Mikko Nykänen.

Työstä tiedotetaan maanomistajille kirjeellä, jossa on sekä Fingridin että urakoitsijan yhteyshenkilön yhteystiedot ja kuvaus työstä. Suurin osa maanomistajista piti ilmoituskirjettä tarpeellisena ja selkeänä (87 %). Urakoitsijoiden toiminnasta annettiin pääasiassa hyviä arvosanoja (5 tai 4) (Kuva 2). Kommunikointi maanomistajan äidinkielellä urakoitsijan kanssa on sujunut erittäin hyvin. Maanomistajista 90 prosenttia kertoi, että tienkäytössä, pelloilla ja pihapiirissä liikkumisessa ja varastopaikoilla oli toimittu sovitulla tavalla.

Enemmistö maanomistajista piti tehtyä puunkorjuuta ja raivausta tarpeellisena sähkönsiirron turvaamisen kannalta (Kuva 3).

Lisätiedot:

Mikko Nykänen, Fingrid, puh. 030 395 5345

Iro Researchin tammikuussa 2020 puhelinhaastatteluna toteuttamaan tutkimukseen vastasi 950 henkilöä. Otoskoko jakautui 13 eri urakoitsijan kesken siten, että suurimpien urakoitsijoiden toiminta-alueilla tehtiin 100 haastattelua ja muiden toiminta-alueilla 50 haastattelua. Tutkimuksen vastausprosentti oli 25.