;
15.1.2018 13.17
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen tasevirheiden netotusprosessin eurooppalaisen toteutuksen ehdotuksesta

Ehdotuksessa käsiteltävä netotusprosessin toteutus on väliaikainen ratkaisu eikä sillä ole välitöntä vaikutusta Suomeen.

ENTSO-E on käynnistänyt tänään Tasehallinnan Suuntaviivojen (GLEB) mukaisen julkisen kuulemisen ehdotuksesta tasevirheiden netotusprosessin eurooppalaisesta toteutuksesta (Proposal for Implementation Framework for the imbalance netting process).

Tasevirheen netotusprosessilla tarkoitetaan siirtoverkonhaltijoiden kesken sovittua prosessia, jonka avulla voidaan välttää taajuudenpalautusreservien (aFRR ja mFRR) yhtäaikainen aktivointi vastakkaisiin suuntiin sähköjärjestelmän eri taajuudensäätöalueilla. Ehdotus koskee Euroopassa ainoastaan niitä synkronialueita, joissa on käytössä aluesäätövirheeseen (ACE) perustuva taajuudensäätörakenne, joten ehdotuksella ei ole välitöntä vaikutusta Suomelle.

Tulevaisuudessa tasevirheen netotusprosessi on tarkoitus toteuttaa eurooppalaisella automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) markkinapaikalla, joten ehdotuksessa käsiteltävä netotusprosessin toteutus on väliaikainen ratkaisu.

Linkki ENTSO-E:n julkiseen kuulemiseen

Lisätiedot:

Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5185

Sanaselityksiä:

Taajuuden palautusreserveillä (FRR) tarkoitetaan pätötehoreservejä, jotka ovat käytettävissä järjestelmän taajuuden palauttamiseksi nimellistaajuuteen ja, useammasta kuin yhdestä taajuudensäätöalueesta koostuvan synkronialueen tapauksessa, tehotasapainon palauttamiseksi suunniteltuun arvoon.

Taajuudensäätöalueella tarkoitetaan synkronialueen osaa tai koko synkronialuetta, jonka fyysisinä rajoina ovat toisiin taajuudensäätöalueisiin liittyvien yhdysjohtojen mittauspisteet ja jota käyttää yksi tai useampi siirtoverkonhaltija, joka täyttää taajuudensäätöä koskevat velvollisuudet.

Aluesäätövirheellä tarkoitetaan ohjetehon virheen (ΔP) ja taajuudensäätövirheen (K*Δf) summaa, kun ohjetehon virhe on reaaliaikainen ero mitatun todellisen reaaliaikaisen vaihtoarvon (P) ja taajuudensäätöalueen tai taajuudensäätöblokin ohjetehon (P0) välillä ja taajuudensäätövirhe on K-kertoimen ja kyseisen taajuudensäätöalueen tai taajuudensäätöblokin taajuuspoikkeaman tulo, eli aluesäätövirhe on yhtä suuri kuin ΔP+K*Δf.

Taajuudensäätörakenteella tarkoitetaan perusrakennetta, jossa otetaan huomioon kaikki taajuudensäätöön liittyvät näkökohdat ja erityisesti eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet sekä pätötehoreservien tyypit ja tarkoitukset.