;
13.11.2017 10.30
Ajankohtaista, Projektit

Voimajohdon ympäristövaikutuksia arvioidaan Muhoksen ja Keminmaan välillä

Fingrid suunnittelee kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välille. Hanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kolmatta vaihtosähköyhteyttä. YVA-menettelyssä selvitetään voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset.

Sähkön siirto Suomen ja Ruotsin välillä on Euroopan ruuhkaisimpia ja sähkön tuonti Ruotsista on lisääntynyt viime vuosien aikana. Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt suunnittelevat kolmatta vaihtosähköyhteyttä Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät.
Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan tässä YVA-menettelyssä tarkasteltava Pyhänselän ja Keminmaan sähköasemien välinen osuus ja tämän jälkeen Ruotsin puolen reittivaihtoehtojen tarkennettua osuus Keminmaalta Ruotsin rajalle. Keminmaan ja Ruotsin rajan välisestä osuudesta tehdään oma YVA-menettelynsä, joka käynnistyy vuoden 2018 aikana.
 
Fingrid ja Svenska krafnät tekevät päätökset voimajohdon yksityiskohtaisesta jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta. Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välisen voimajohdon pituus on noin 153 kilometriä ja se sijoittuu Muhoksen, Oulun, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille.

Ympäristöarviointimenettelyn (YVA) eteneminen ja palautteen antaminen

Fingrid on toimittanut Pyhänselkä - Keminmaa -voimajohtoa koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) lokakuussa 2017. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta, työsuunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kuuluttaa arviointiohjelman nähtävilläolosta 13.11.2017. Viralliset mielipiteet suunnitellusta voimajohtoreitistä on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot nähtävilläolon päätyttyä ja antaa näiden perusteella oman lausuntonsa Fingridille arviointiselostuksen laatimiseksi. Arviointiselostuksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2018.
 
Hankkeeseen voi tutustua Fingridin verkkosivuilla täällä. Verkkosivujen karttapalautejärjestelmässä on mahdollista jättää palautetta hankkeeseen liittyen. Palautteet huomioidaan voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Viralliset mielipiteet pitää kuitenkin toimittaa ELY-keskukselle.
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä p. 030 395 5230
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Tommi Raussi p. 030 395 5173