;
10.1.2017 09.30
Lehdistötiedotteet

Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen tarvitsemien kantaverkkovahvistusten jatkosuunnitteluun etenevät voimajohtoreitit valittu

Fennovoima suunnittelee Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitosta Pyhäjoelle. Ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavia voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi lokakuussa 2016. Nyt Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun Pyhäjoen Palosaaressa eteläisen johtoreittivaihtoehdon. Pyhäjoen Keskikylän ja Kalajoen Jylkän välillä suunnittelua ja lisäselvityksiä jatketaan nykyisten voimajohtojen itäpuolelle sijoittuvan reittivaihtoehdon mukaisesti.
Ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen ympäristövaikutukset arvioitiin kokonaisuutena ottaen huomioon sekä laitosta suunnittelevan Fennovoima Oy:n omistukseen tulevat liittymisjohdot että Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta vastaavan Fingrid Oyj:n omistukseen tulevat kantaverkon vahvistustarpeet. Hanhikiven ydinvoimalaitos on liitettävä muuhun voimajärjestelmään siten, että liityntä mahdollistaa ydinvoimalaitoksen turvallisen toiminnan ja että laitos pystyy syöttämään tuotetun sähköenergian verkkoon suunnitellulla tavalla kaikissa tilanteissa.
 
Yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
arviointiselostuksesta antaman lausunnon mukaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu asianmukaisesti ja vuorovaikutus on ollut toimivaa. Arviointityö on vaikuttanut hankkeen suunnitteluun.
 
Pyhäjoen Palosaaren alueen eteläisen johtoreittivaihtoehdon vaikutukset metsäkanalinnuille ja
Metsähallituksen Palosaaren mallitilan tutkimus-ja koulutustoiminnalle arvioidaan vähäisiksi. Pyhäjoen Keskikylän ja Kalajoen Jylkän välillä suunnittelua jatketaan nykyisten voimajohtojen itäpuolelle sijoittuvan reittivaihtoehdon mukaisesti. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja sen yhteydessä maanomistajilta saadun palautteen perusteella maanomistajille aiheutuu tällöin kokonaisuutena vähiten haittaa. Itäinen vaihtoehto on myös sähkönsiirron luotettavuuden kannalta paras ratkaisu. Vaihtoehtoon liittyen Fingrid tulee selvittämään perusteita luvalle poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä ja toimenpiteitä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.
 
Fingrid tekee päätökset kantaverkkovahvistusten voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen etenemisen mukaisesti. Fingrid tiedottaa jatkosuunnittelun etenemisestä erikseen. Fennovoima tiedottaa liittymisjohtojen jatkosuunnittelusta.
 
 
Lisätietoja:  
Fingrid Oyj, kehityspäällikkö Satu Vuorikoski p. 030 395 5195
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Pasi Saari p. 030 395 5178
www.fingrid.fi (Verkkohankkeet > Hankkeet > Voimajohdot > Hanhikivi 1 -voimajohtojen YVA-menettely)