;
25.10.2017 11.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1. - 30.9.2017

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2017 ja vastaavalla jaksolla 2016, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

  • Fingridin tammi-syyskuu on sujunut odotusten mukaisesti.
  • Katsauskauden liikevaihto oli 476,7 (408,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta 125,0 (100,0) miljoonaa euroa.
  • Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.
 
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen: Olemme suomalaisten kantaverkkoyhtiö
 
”Valmistelimme kevään ja kesän aikana yhtiön tulevien vuosien strategian. Lähtökohtanamme on, että Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaillemme ja suomalaiselle yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
 
Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutosta torjuttaessa. Fingrid rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoa, joka mahdollistaa sähköjärjestelmän muutoksen. Menneeltä kvartaalilta tästä ovat hyvinä esimerkkeinä 1920-luvulla rakennetun Suomen vanhimman Rautarouva -voimajohdon uusimisen viimeisen vaiheen aloittaminen, Fingridin ja Svenska kraftnätin elokuussa allekirjoittama sopimus Suomen ja Ruotsin välisen kolmannen vaihtosähköyhteyden toteuttamisesta sekä erikoisjärjestelyt Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseksi.
 
Tulevaisuuden sähköjärjestelmä vaatii toimiakseen uudistetun sähköverkon ohella myös uudistuksia sähkömarkkinamalliin. Uskomme, että toimivat markkinat tuottavat kaikessa tekemisessä parhaimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut. Yhteiskunta sähköistyy ja sähköriippuvuus lisääntyy. Meidän on jatkuvasti kehitettävä toimintaamme, jolla ylläpidetään teollisuuden ja kotitalouksien sähkönsaannin varmuutta sekä normaalissa arjessa että poikkeustilanteissa.
 
Sähkön tukkumarkkinoiden kehittäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Tällä saralla pohjoismainen tasehallinnan kehittäminen ei ole viime aikoina onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Energiamurros kasvattaa myös asiakkaiden roolia sähkömarkkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on tehnyt erinomaista työtä asiakkaan valinnanmahdollisuuksien parantamiseksi sähkömarkkinoilla.
 
Valmistaudumme myös koko ajan pahimman varalle. Saimme paljon arvokasta kokemusta lokakuussa toteutetusta valtakunnallisesta JÄÄTYVÄ 2017 –harjoituksesta, jossa harjoiteltiin viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyötä sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä.
 
Fingridin keskeisinä tavoitteina on tarjota asiakkailleen varma sähkö edullisesti toimitettuna. Yhtiön investointiohjelman vakiintuminen aiempaa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön onnistuneet toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi mahdollistavat sen, että vuoden 2018 kantaverkkohinnoittelu pidetään vuoden 2017 tasolla. Kustannustehokkuuden lähtökohta on perustehtäviin keskittyvä strategia ja selkeä johtamisjärjestelmä. Yhtiö toteuttaa tehokkaasti palvelujen markkinaehtoista ulkoistamista ja hankintojen kilpailuttamista ja hyödyntää toiminnassaan digitalisaation mahdollisuuksia. Fingridin kantaverkkomaksut ovat edelleen Euroopan edullisimpia.
 
Energia-alan murroksen myötä energia-alan toimijoiden tapaan toimia ja niiden maineeseen on ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota kaikkialla maailmassa. Energiayhtiön brändi nähdään tulevaisuudessa entistä tärkeämpänä menestystekijänä. Maailman energia-alan brändien paremmuutta mittaava CHARGE-kilpailu järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Fingrid oli jo toista kertaa kisan finaalissa omassa sarjassaan. Tämä kertoo osaltaan siitä, että olemme oikealla tiellä yhtiön kehittämisessä.”
 

Avainluvut 

M€
1−9/17
1−9/16
muutos %
1−12/16
Liikevaihto
476,7
408,1
16,8
586,1
Liikevoitto*
125,0
100,0
24,9
156,6
Voitto ennen veroja
115,4
115,8
-0,3
173,9
Kauden voitto
92,2
92,3
-0,1
138,7
Investoinnit, brutto
81,8
106,6
-23,3
146,7
Liiketoiminnan nettorahavirta**
101,7
82,1
23,8
93,6
Korollinen nettovelka
1 024,6
1 030,5
-0,6
1 028,0
Taseen loppusumma
2 129,7
2 191,0
-2,8
2 101,8
Omavaraisuusaste %
35,7
32,8
 
36,4
* Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta
** Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen

 

  • Liikevaihto ja –voitto kasvoivat vuoden alusta toteutetun kantaverkkohinnoittelumuutoksen seurauksena.
  • Tarkastelukaudella investoitiin vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

 

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

  • Tammi-syyskuun aikana Fingridin kantaverkossa ei ollut merkittäviä laaja-alaisia häiriöitä.
  • Suomessa kulutettiin sähköä tammi-syyskuussa 62,0 (61,8) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 48,9 (51,3) terawattituntia, mikä oli 77,0 (79,0) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 47,3 (48,1) terawattituntia, mikä oli 76,3 (77,8) prosenttia Suomen kulutuksesta.
  • Fingrid ja Svenska kraftnät allekirjoittivat 23.8. sopimuksen Suomen ja Ruotsin välisen kolmannen vaihtosähköyhteyden toteuttamisesta.
  • Fingridin Vihtavuoren ja Koiviston välisellä voimajohtotyömaalla Keski-Suomessa tapahtui 25.8.2017 kuolemaan johtanut työmaatapaturma. Hankkeen päätoteuttajana toimivan Tecnolines S.r.l:n alihankkijan työntekijä putosi voimajohtopylväästä ja menehtyi saamiinsa vammoihin.
  • Fingrid antoi 15.9. vastauksensa Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden kesäkuussa tekemään ehdotukseen uudesta sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen eli tasehallinnan mallista. Fingrid ei voi hyväksyä Suomen ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden ja lainsäädännön kanssa ristiriitaista ehdotusta.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fingrid Oyj ilmoitti 2.10.2017, että vuoden 2018 kantaverkkohinnoittelu pidetään vuoden 2017 tasolla. Taustalla on yhtiön investointiohjelman vakiintuminen aiempaa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön määrätietoiset pyrkimykset kustannustehokkuuteen. Kantaverkkomaksut ovat edelleen Suomessa Euroopan edullisimpia samalla kun häiriöitä kantaverkossa on erittäin vähän.

 

Yhtiö ei ole muuttanut tulosohjeistustaan puolivuosikatsauksessa 27.7.2017 annetusta.

Helsingissä 25.10.2017

Fingrid Oyj
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
+358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

 

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti.