;
30.11.2015 10.00
Ajankohtaista

Asiakas- ja sidosryhmätutkimus 2015: asiantunteva, vastuullinen ja joskus myös byrokraattinen

Fingridin asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely vuodelta 2015 on valmistunut. Kokonaisarvosana Fingridin toiminnasta kaiken kaikkiaan on pysynyt viime vuoden hyvällä tasolla yleisarvosanan ollessa kouluasteikolla mitattuna 8,5.

​Asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo toteaa olevansa erityisen ilahtunut siitä, että vuoden 2015 tavoitteeksi asetettiin sähkömarkkinoista kertovan viestinnän parantaminen ja uusien asiakkaiden tietämyksen kasvattaminen Fingridistä. Saatujen vastausten perusteella molemmilla osa-alueilla on onnistuttu.

- Kokonaisarvosana kaikkien vastaajien osalta säilyi hyvänä. Yksikkökohtaisista tuloksista voi löytää onnistumisia, mutta myös selkeitä parannuskohteita. Tulemme käymään vastaukset tarkkaan läpi ja teemme tarvittavia toimenpiteitä nykyisen tason säilyttämiseksi tai jopa parantamiseksi, lupaa Jyrinsalo.

- Haluamme kiittää kaikkia vastaajia arvokkaasta palautteesta. Muistutan myös, että palautetta saa antaa aina pitkin vuotta, kun siltä tuntuu ja siihen on aihetta, painottaa Jyrinsalo.

Tutkimukseen pyydettiin vastauksia Fingridin kaikista merkittävistä sidosryhmistä.
 
Tutkimukseen osallistuivat Fingridin tärkeät asiakas- ja sidosryhmät (suluissa kyseisen ryhmän antama asiakastyytyväisyysarvosana):

* Tiedonvaihtopalvelut (8,13)
* Kantaverkkoasiakkaat (8,48)
* Palveluntoimittajat (8,67)
* Markkinatoimijat (8,48)
* Viranomaiset ja järjestöt (8,90)
* Tasepalveluasiakkaat (8,36)
* ICT (8,83)
* Alkuperätakuupalvelut (8,00)
 
Tutkimuksessa nousi esiin sekä positiivisia että parannettavia kohtia.

Positiivista:
* Ammattimaisuus ja asiantuntijuus. Fingrid koetaan luotettavaksi ja vastuunsa kantavaksi yhtiöksi.
* Kantaverkkopalveluiden osalta kantaverkon käyttövarmuus arvioidaan erinomaiseksi ja yhteistyö päivittäisessä käyttötoiminnassa on sujuvaa.
* Kantaverkkoon liittyminen suunnittelun ja sopimisen osalta toimii hyvin.
* Tasepalveluasiakkaat kokevat yhteistyön parantuneen kaikilla osa-alueilla. 
* Sähkömarkkinoiden edistämissä Fingrid on parantanut toimintaansa lisäämällä sähkömarkkinoihin liittyvää viestintää ja parantanut markkinoiden toimintaa Itämeren alueen ja Länsi-Euroopan markkinoiden integroinnissa.
* Alkuperätakuuasiakkaat ovat tyytyväisiä Fingridin toimintaan mm. alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä
* Viranomaiset ja järjestöt arvostavat Fingridiä sähköasemien ja varavoimalaitosten kemikaaliturvallisuuden osalta sekä maankäyttö- ja maisemavaikutusten haittojen minimoinnissa.

Parannettavaa:
* Tehostettava pullonkaulahaittojen minimointia.
* Asiakkaiden prosessien parempi tuntemus ja ymmärrys helpottaisivat yhteistyötä.
* Sähkömarkkinoiden edistämistä parannettava nykyisestä.
* Hankintapäätösten viestinnän selkiyttäminen nykyisestä.
* Fingrid koetaan joskus etäisenä, hitaana ja byrokraattisena toimijana. Aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin parantaisi tilannetta.


Lisätietoja tuloksista: Jussi Jyrinsalo puh. 030 395 5118

Tutkimuksen tiedot kerättiin IROResearchin tekemänä sähköpostikyselynä 13.-22.10.2015 välisenä aikana. Tutkimuskutsuja lähetettiin 958 (763) henkilölle ja 277 (236) henkilöä vastasi tutkimukseen. Vastausprosentti oli näin ollen 29 (31) prosenttia.