;
15.8.2013 10.00
Lehdistötiedotteet

Kuopion taajama-alueilla kaadetaan puita voimajohdon reunavyöhykkeillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kaataa tulevana syksynä puita kaupungin keskustan läheisiltä taajama-alueilta voimajohdon alta ja johtoalueen reunavyöhykkeiltä. Kaadettavien puualueiden merkkaustyöt käynnistyvät loppukesästä. Hakkuutyöt ovat välttämättömiä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi ja häiriöttömän sähkönsiirron turvaamiseksi.

Fingrid vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta kantaverkossa. Yhtiön korkeajännitteisiä 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja on noin 14 000 kilometrin pituudella Suomessa. Kuopion kaupungin alueella Fingridin 110 kilovoltin voimajohto Iloharju - Alapitkä kulkee Iloharjun sähköasemalta Savilahden, Puijonlaakson, Länsi-Puijon, Julkulan, Päivärannan ja Sorsasalon läpi Vuorelaan. Voimajohdon alla oleva johtoalue on raivattu viimevuonna. Nyt tehtävä hakkuu koskee voimajohdon reunavyöhykkeen ylipitkää puustoa.

Voimajohtoja varten lunastettu johtoalue koostuu 30 metriä leveästä johtoaukeasta ja sen molemmin puolin olevasta kymmenen metriä leveästä niin sanotusta reunavyöhykkeestä, jossa puuston pituus on rajoitettu. Reunavyöhykkeen etureunassa puuston pituus on enintään kymmenen metriä ja takareunassa enintään kaksikymmentä metriä. Johtoaukeat raivataan säännöllisesti 5 - 7 vuoden välein. Reunavyöhykepuut käsitellään 10 - 25 vuoden välein.

Voimajohdon Iloharju - Vuorela väliseltä osuudelta on kaadettu edellisen kerran reunavyöhykkeeltä puita vuonna 1997. Tuolloin kaadettiin yksittäisiä pitkiä puita. Vuorela - Alapitkä -osuudella reunavyöhykkeen ylipitkiä puita sahattiin helikopterisahauksella talvella 2013. Vastaava latvasahaus ei kuitenkaan sovellu kaupunkialueelle. Kaupunkialueen puusto kaadetaan miestyövoimaa käyttäen.

- Viidessätoista vuodessa reunapuut ovat kasvaneet pituutta ja reunavyöhykkeellä oleva puusto on kauttaaltaan "ylipitkää", jonka vuoksi reunavyöhykkeen kokonaisvaltainen hakkuukäsittely on välttämätöntä. Puun kaatuessa johtoon, se voi aiheuttaa suurta haittaa Kuopion kaupungin sähköhuollolle ja alueen teollisuudelle. Kaatunut puu on aina merkittävä turvallisuusriski voimajohdon läheisyydessä liikkuville. Pyrimme luonnollisesti reunavyöhykealueella siihen, että pienpuustoa ja joitakin erityisiä maisemapuita pyritään säästämään mahdollisuuksien mukaan, mutta niin sanottu ainespuu otetaan nyt pois, kertoi aluepäällikkö Rauno Lassila Fingridistä Kuopiossa torstaina.

Kuopion keskustan ympäristössä kaupunki on merkittävin maanomistaja ja Fingrid on sopinut kaupungin kanssa hakkuuseen liittyvistä toimenpiteistä. Voimajohtolinjalla on tehty maastokatselmus yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Tällöin on sovittu erityisistä yksittäisistä kasvillisuutta ja puustoa suojaavista toimenpiteistä. Osa reunavyöhykepuista on yksityisten omistamilla tonteilla tai kaupungin omistamilla vuokratonteilla, joissa vuokralainen omistaa tontillaan olevat puut. Näiden puiden osalta Fingridistä ollaan kuhunkin maanomistajaan erikseen yhteydessä.

Työt käynnistyvät alueiden merkkauksella

Käsiteltävän alueen kokonaispituus on noin 12 kilometriä ja reunapuustoa on noin 20 hehtaarin alalla. Fingrid merkitsee reunavyöhykkeen takareunan punaisella kuitunauhalla "reunavyöhykkeen takareuna" tekstillä varustettuna.

Hakkuut on kilpailutettu ja urakoitsijaksi on valittu uimaharjulainen Pohjolan Linjahuolto Oy. Pohjolan Linjahuolto on kilpailuttanut puun ostajaksi Stora Enson. Puista maksetaan niiden omistajille hankintahinta. Vaihtoehtoisesti puiden omistaja voi halutessaan pitää kaadetut puut itsellään esimerkiksi polttopuuksi.

Tavoitteena turvallisuus ja häiriöttömyys sähkönsiirrossa

Reunavyöhykepuuston kaadolla halutaan varmistaa alueella liikkuvien turvallisuus ja varma sähkönsiirto. Liian lähelle virtajohdinta ulottuva puu on merkittävä turvallisuusriski, josta voi aiheutua vakavia vahinkoja. Johtimien päälle kaatunut puu on yksi yleisimmistä sähkökatkosten aiheuttajista.

Syyskuun alussa voimaan tuleva uusi sähkömarkkinalaki täsmentää kantaverkolle ja suujännitteisille jakeluverkoille asetettuja toimintavarmuusvaatimuksia. Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että verkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asiakkaille määriteltyjä pidempiä sähkönjakelun keskeytyksiä. Häiriöttömyys pystytään saavuttamaan muun muassa pitämällä johtolinjat puista vapaina.

- Periaatteemme on ollut, että voimajohdot pidetään niin sanotusti puuvarmoina. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät puut pääse kasvamaan turvaetäisyyttä lähemmäs johtimia tai reunavyöhykkeellä oleva puusto ei kaatuessaan yletä voimajohtoihin saakka. Voimajohtojen alle voidaan kuitenkin jättää kasvamaan hidaskasvuista puustoa, kuten katajia ja matalakasvuisia pensaita. On tärkeätä, että kasvusto on reilusti turvaetäisyyttä kauempana eikä aiheuta vaaraa voimajohdolle seuraavan viiden kuuden vuoden aikana, kertoi Rauno Lassila Fingridistä.

Tämä tehdään:
– Iloharju - Alapitkä 110 kV voimajohdon Iloharju - Vuorela väliseltä osuudelta reunavyöhykkeen ylipitkät puut kaadetaan
– Maanomistajia ja linjan välittömässä läheisyydessä olevia maanomistajiin ollaan yhteydessä kirjeitse elokuun loppupuolella.
– Merkkaustyöt alkavat välittömästi
– Hakkuut tehdään loka-marraskuun aikana
– Pohjolan Linjahuolto Oy urakoi hakkuut
– Puut myydään yhteismyyntinä Stora Ensolle, joka tilittää puukaupparahat lyhentämättömänä suoraan maanomistajille
– Fingrid maksaa hakkuista aiheutuvat kulut


Lisätietoja:
aluepäällikkö Rauno Lassila, Fingrid Oyj
puh. 030 395 5600