;
5.12.2013 08.40
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Joensuun alueella kaadetaan puita voimajohdon reunavyöhykkeillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kaataa joulukuun aikana puita voimajohtojen reunavyöhykkeiltä kaiken kaikkiaan 6,5 kilometrin matkalta. Hakkuutyöt ovat välttämättömiä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi ja häiriöttömän sähkönsiirron turvaamiseksi.
Fingrid vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta kantaverkossa. Yhtiön korkeajännitteisiä 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja on noin 14 000 kilometrin pituudella Suomessa. Fingrid teettää reunavyöhykehakkuita Joensuun kaupungin alueella kulkevalla 110 kilovoltin voimajohdolla Puhos-Pamilo välillä Lehmonsärkkä - Niinivaara.
 
Voimajohtoja varten lunastettu johtoalue koostuu 30 metriä leveästä johtoaukeasta ja sen molemmin puolin olevasta kymmenen metriä leveästä niin sanotusta reunavyöhykkeestä, jossa puuston pituus on rajoitettu. Reunavyöhykkeen etureunassa puuston pituus on enintään kymmenen metriä ja takareunassa enintään kaksikymmentä metriä. Johtoaukeat raivataan säännöllisesti 5 - 7 vuoden välein. Reunavyöhykepuut käsitellään 10 - 25 vuoden välein.
 
Fingrid on sopinut kaupungin kanssa hakkuuseen liittyvistä toimenpiteistä. Yksityisiin maanomistajiin on oltu yhteydessä kirjeitse. Voimajohtoalueen hakkuut alkavat joulukuun alussa ja ne saadaan päätökseen ennen joulua. Työ tehdään asutuksen lähellä metsurityönä, muualla käytetään Moto-metsätyökonetta. 
 
Hakkuut on kilpailutettu ja urakoitsijaksi on valittu uimaharjulainen Pohjolan Linjahuolto Oy.  Puista maksetaan niiden omistajille hankintahinta. Vaihtoehtoisesti puiden omistaja voi halutessaan pitää kaadetut puut itsellään esimerkiksi polttopuuksi.
 
Tavoitteena turvallisuus ja häiriöttömyys sähkönsiirrossa
 
Reunavyöhykepuuston kaadolla halutaan varmistaa alueella liikkuvien turvallisuus ja varma sähkönsiirto. Liian lähelle virtajohdinta ulottuva puu on merkittävä turvallisuusriski, josta voi aiheutua vakavia vahinkoja. Johtimien päälle kaatunut puu on yksi yleisimmistä sähkökatkosten aiheuttajista.
 
Syyskuun alussa voimaan tuleva uusi sähkömarkkinalaki täsmentää kantaverkolle ja suujännitteisille jakeluverkoille asetettuja toimintavarmuusvaatimuksia. Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että verkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asiakkaille määriteltyjä pidempiä sähkönjakelun keskeytyksiä. Häiriöttömyys pystytään saavuttamaan muun muassa pitämällä johtolinjat puista vapaina.
 
Lisätietoja:
kunnonhallinta-asiantuntija Jarmo Lahtoniemi, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5607
aluepäällikkö Rauno Lassila, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5600
 
Kartta hakkuualueesta: