;
21.3.2013 10.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Hallitus on luovuttanut lakiesitykset sähkö- ja kaasumarkkinoista eduskunnalle

Hallitus on keskiviikkona 20. maaliskuuta luovuttanut eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevat lakiehdotukset. Lakipaketti sisältää myös ehdotuksen uudeksi sähkömarkkinalaiksi.​Uuden sähkö- ja kaasumarkkinalain lisäksi paketti sisältää ehdotukset laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta ja laiksi Energiamarkkinavirastosta. Päätavoite on toteuttaa EU:n kolmannen energian sisämarkkinadirektiivin vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Lakiesityksessä kantaverkkoa koskevat kantaverkon omistuksen eriyttäminen, kantaverkon määrittely sekä verkonkehittämistavoitteena Suomen säilyminen yhtenä sähkökaupan tarjousalueena. Kantaverkonhaltijan vastuualueena on koko maa pois lukien Ahvenanmaan maakunta, jossa on oma kantaverkonhaltija. Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid saatettiin eriyttämisen osalta jo vuosina 2011–2012 sähkömarkkinadirektiivin vaatimusten mukaiseksi. Direktiivi kuitenkin edellyttää säännösten kirjaamista myös lainsäädäntöön. Lakiesityksen perusteluissa todetaan mm, että kantaverkon objektiivinen määrittely on vaikea ja että myös yli 110 kV säteittäiset johdot olisivat kantaverkonhaltijan vastuulla liittymisjohtoja lukuunottamatta. Lakiesitys ei ole supistamassa kantaverkon nykyistä kattavuutta.

Lakiesityksen keskeinen tavoite on sähkönjakelun nykyisen varmuuden ja palvelujen tason nostaminen suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja haja-asutusalueilla. Taustalla vaikuttavat vuoden takaiset talvimyrskyt, joiden seurauksena sähköt olivat poikki sadoilta tuhansilta sähkönjakeluverkkojen asiakkailta. Hallituksen esittämän uuden lain myötä sähköverkon vikaantumisen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei tulisi aiheuttaa asiakkaalle kohtuutonta keskeytystä. Jakeluverkonhaltijan olisi täytettävä uuden lain vaatimukset portaittain 15 vuoden kuluessa. Lakiesitykseen ei sisälly kaapelointipakkoa, vaan keinot varmuuden ja palvelujen tason nostamiseen jäisivät verkonhaltijoiden valittaviksi.


Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote lakiesityksestä