;
22.2.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Forssasta Lietoon suuntautuvan kantaverkon voimajohtohankkeen YVA-menettely käyntiin alkukesällä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee Forssan ja Liedon välille nykyistä korkeamman jännitetason voimajohtoa samalla kun ikääntynyttä kantaverkkoa uudistetaan. Alkukesällä käynnistyy ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa kerätään tietoa hankkeen jatkosuunnitteluun. Fingridin tavoitteena on myös kehittää hankealueen yleisön tiedonsaantia ja vuoropuhelua.

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta. Nykyisin Forssan ja Liedon sähköasemien välillä on 1920-luvulla valmistunut kantaverkon voimajohto, 2 x 110 kilovoltin kaksoisjohto. Se on osa Imatralta Turkuun ulottuvaa Suomen vanhinta voimajohtoyhteyttä, jota pylvästyypin nimen mukaan kutsutaan Rautarouvaksi.

Suunnitteilla on korvata nykyiset 110 kilovoltin voimajohdot jännitetasoltaan 400 ja 110 kilovoltin voimajohdoilla, jotka voidaan sijoittaa yhteispylväsrakenteena entiselle paikalle. Voimajohtopylväät muuttuvat korkeammiksi, mutta niiden määrä vähenee ja maanomistajille käyttörajoituksia tuova johtoalue kapenee. Yhteensä noin 67 kilometrin pituinen voimajohtoreitti sijoittuu Forssan, Jokioisten, Ypäjän, Someron, Kosken Tl, Marttilan, Tarvasjoen ja Liedon kuntien alueelle. Rakentamisvaihe ja käyttöönotto ajoittuvat vuosille 2015 - 2020.

Forssan ja Liedon välisen voimajohtohankkeen tarkoituksena on sekä huonokuntoisen voimajohdon uudistaminen että kantaverkon vahvistaminen. Nykyisten voimajohtojen tekninen käyttöikä on loppumassa. Lisäksi tarvitaan 400 kilovoltin voimajohto vahvistamaan Lounais-Suomen kantaverkkoa itä-länsisuunnassa. Hanke on tärkeä osa kantaverkon pitkän aikavälin kehittämistä, jolla vastataan Suomen ilmasto- ja energiastrategian edellyttämiin sähkönsiirtoverkon vahvistustarpeisiin.

Suunniteltu voimajohtohanke palvelee myös alueellisia sähkönsiirtotarpeita. Uuden 110 kilovoltin voimajohdon siirtokyky on nykyistä suurempi ja mahdollistaa sähkön siirtotarpeiden kasvun Forssan ja Liedon välillä.

Hankkeeseen sovellettava YVA-menettely on lakisääteinen prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ympäristövaikutuksista päätöksenteon pohjaksi. Arviointimenettelyn käynnistymistä valmistellaan keväällä 2010 laatimalla arviointiohjelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) kuuluttaa arviointiohjelman asettamisesta nähtäville. Nähtävillä oloaikana hanketta ja arviointiohjelmaa myös esitellään yleisötilaisuuksissa.

Tiedottamista ja osallistumista varten hankkeella on verkkosivusto osoitteessa www.fingrid.fi => Ympäristö => YVA-menettelyt => Forssa-Lieto 400+110 kV. Yhtenä vuorovaikutuskanavana tullaan kokeilemaan internet-pohjaista karttapalautejärjestelmää.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, YVA-yhteyshenkilö Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195