;

Maailman energiatarve kasvaa

VTT:n julkaisemassa Energy Visions 2050 -kirjassa osoitetaan, että maailman energiantarve tulee lähes kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä nykykehityksen jatkuessa. Valtaosa kasvusta sijoittuu kehittyviin talouksiin, kuten Kiinaan ja Intiaan. Energy Visions 2050 -kirjassa arvioidaan keskeisiä globaalin energiajärjestelmän tulevaisuuden haasteita pitkällä aikavälillä ja luodataan kattavasti keinoja haasteisiin vastaamiseksi. Tulevaisuuden teknologioiden tarkastelut käsittävät koko energiaketjun – energian tuotannon, siirron ja jakelun sekä loppukäytön eri sektoreilla eli rakennuksissa, liikenteessä ja teollisuudessa.

llmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä skenaarioissa globaalisti merkittävimpien sähköntuotantoteknologioiden vuosisadan puoleen väliin mennessä arvioidaan olevan tuulivoima, nykyinen fissioon perustuva ydinvoima ja hiilidioksidin erotus ja varastointi (CCS) noin 2020 - 2030-luvuilta alkaen sekä edistykselliset, kierrätys- ja biomassapolttoaineisiin perustuvat yhteistuotanto- ja seospolttoteknologiat. Ilman lisätukitoimia aurinkosähkön hyväksikäyttö alkaa skenaarioissa merkittävästi lisääntyä 2040 - 2050-luvuilta alkaen, muodostuen vuosisadan loppua kohti yhä merkittävämmäksi.

Edistykselliset ydinvoimalaitosteknologiat alkavat skenaarioissa vallata osuutta maailman sähköntuotannosta vuosisadan loppupuoliskolla. Näihin kuuluvat fissioon perustuvat uudet ydinvoimalaitoskonseptit, jotka hyödyntävät uraanivaroja nykyistä tehokkaammin, sekä varhaisemmassa kehitysvaiheessa oleva fuusioteknologia.

Energy Visions 2050 -kirjassa esitetyt VTT:n ja VATT:n laatimat skenaariot perustuvat laajoihin mallilaskelmiin, joista on saatu globaaleja skenaarioita maailmantalouden rakenteellisesta muutoksesta, energiajärjestelmän tulevaisuuden rakenteesta ja kasvihuonekaasupäästöjen tehokkaasta hillitsemisestä. Skenaariot osoittavat, että teknologian kehittämisen ja käyttöönoton sekä kansainvälisen ilmastoyhteistyön avulla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaadittava kehitys on teknisesti mahdollinen.

Energy Visions 2050 on syntynyt laaja-alaisen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Työhön on osallistunut kymmeniä eri teknologia-alueiden asiantuntijoita VTT:stä, ja hankkeen toisena tutkimuskumppanina on ollut Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hanke kuuluu Tekesin ClimBus-ohjelmaan, ja sen rahoittajina ovat toimineet Tekes, VTT ja VATT.

Lisätietoja: Valtion teknillinen tutkimuskeskus