;
19.9.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid tarkentaa voimajohtohanketta Yllikkälästä Huutokoskelle

Fingrid Oyj jatkaa jo 90-luvulla suunnitteilla olleen 400 kilovoltin johtohankkeen toteuttamista Lappeenrannasta Joroisille. Johdon toteutussuunnitelmia on tarkennettu niin muuttuneen ympäristölainsäädännön ja toteutuneen maankäytön kuin myös viranomaisten sekä maanomistajien antaman palautteen mukaisesti. 

Fingrid esittelee maanomistajille ja yleisölle ajantasaistettua ympäristöselvitysaineistoa ja kertoo hankkeen suunnitelmista kaikille avoimissa esittelytilaisuuksissa 29. - 30.9.2008. Tilaisuuksissa voi tutustua muun muassa hankkeen arvioituihin vaikutuksiin ihmisten elinoloihin, ympäristöön, maisemaan ja maankäyttöön. Ajantasaistettu aineisto liitteineen ja karttoineen on luettavissa myös yhtiön Internet-sivuilla www.fingrid.fi ja kuntien toimipaikoissa sekä pääkirjastoissa.

Yhteispylväiden määrää lisätty

Erityisesti maanomistajat ovat esittäneet johdon rakentamista kokonaan yhteispylväillä metsämaan säästämiseksi. Uusi 400 kV voimajohto sijoittuukin yhteispylväisiin 110 kV johdon kanssa yhteensä 79 kilometrin matkalla. Johtoalue levenee toki myös yhteispylväsosuudella, mutta vain 9 metriä rinnalle sijoittuvan johdon 30 metrin sijasta. Johto-osuudella Lemiltä Mikkelin Heinälahteen yhteispylväitä ei kuitenkaan rakenneta, vaan uusi johto sijoittuu nykyisen 400 kV rinnalle.

Tärkeimpänä syynä on, ettei nykyistä voimajohtoa voi kytkeä "kylmäksi" uuden yhteispylväsjohdon rakentamisen edellyttämäksi ajaksi riskeeraamatta Savo-Karjalan ja koko kantaverkon käyttövarmuutta. Nykyinen Yllikkälä-Huutokoski 400 kV voimajohto on erittäin kuormitettu, mistä syystä uusi rinnakkaisjohto halutaan rakentaa. Jo suunnitelman mukainen rakentaminen nostaa sähkönsiirron häiriöriskiä, koska suunnitellut asutuksen ja luontokohteiden haittojen lieventämiseksi tehtävät sijoituspuolen vaihdot aiheuttavat 400 kV voimajohtoon ja reitillä oleviin 110 kV voimajohtoihin suuren määrän lyhyempiä siirtokeskeytyksiä.

Haitat luonnolle ja elinkeinoille selvitetty

Ajantasaistetun arviointiselostuksen mukaan haitat ovat nykyisen johtokäytävän yhteyteen tai nykyisen 110 kV johdon paikalle sijoittuessa luonnolle melko vähäisiä mukaan lukien Kuolimon, Konijärven ja Iso-Huppion luonnonsuojelu- tai Natura-alueet. Johtoreitin sijoittuminen on selvitetty noin 80 erilaisen luontokohteen, mm. uhanalaisen liito-oravan elinpiirin kohdalla. Maisemalliset haitat kohdentuvat jo nykyisen voimajohdon aiheuttamiin häiriökohtiin, joissa uusi johto luonnollisesti voimistaa maisemahaittoja. Johtoreitti ylittää muun muassa vesistön 24 kertaa.

Visulahdessa Lampilan alueella siirretään maisema- ja kulttuuriympäristöhaittojen lieventämiseksi myös nykyinen 400 kV voimajohto uudelle reitille. Jonkun asteisia lähimaisemahaittoja arvioidaan syntyvän alle 100 metrin etäisyydelle uudesta johdosta sijoittuville 7 asuinrakennukselle ja 32 kesämökille. Maisema- ja maankäyttöhaittojen lieventäminen selvitettiin liki 90 rakennuksen osalta. Sijoittamalla uusi voimajohto asutukseen tai luontokohteisiin nähden edullisemmalle puolen nykyistä johtoa on isossa osassa kohteita pystytty lieventämään haittoja.

Moniin lähimpänä oleviin rakennuksiin nähden uusi voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon taakse. Aivan johdon lähietäisyydelle jää muutama kesämökki, joiden osalta Fingrid käynnistää tapauskohtaiset lieventämisneuvottelut. Elinkeinojen ja maankäytön osalta haittoja pidetään melko vähäisinä. Metsämaata jää johtoalueelle yhteensä 280 hehtaaria ja peltoa 20 hehtaaria.

Hankkeen ajantasaistuksen aikana syntyi idea yhdistää Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n 110 kV voimajohtohanke rakennettavan 400 kV johdon yhteispylvääseen. Ratkaisulla Yllikkälästä Lemin Huttulaan ulottuva 110 kV johto ei tarvitse erikseen johtoaluetta. Uusi rinnakkaisjohto parantaa sähkötoimitusvarmuutta Lemin-Savitaipaleen-Taipalsaaren jakelualueilla.

Jatkotoimet

Voimajohdon yleissuunnittelu on käynnissä ja siihen liittyvät maastotyöt aloitetaan ensi keväänä. Fingrid järjestää ensi vuoden aikana lunastusmenettelyyn liittyvän maanomistajien kuulemisen suostumussopimusmenettelynä. Sopimuksen perusteella maanomistajalle maksetaan 15 prosentin ylimääräinen korvaus myöhemmin lunastustoimituksessa määrättävälle korvaukselle. Muun muassa maanomistajien etujärjestö on ehdottanut tämän tapaista voimajohdosta yhteiskunnalle koituvan hyödyn jakamista myös maanluovuttajille.

Sopimus ei rajoita mitenkään maanomistajan korvausvaatimuksia. Neuvottelu järjestetään maanomistajien kanssa joko kirjeitse tai tapaamisena, jossa voi esittää omia näkökantoja hankkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mikäli sopimusta ei halua hyväksyä, voi lausua mielipiteensä valtioneuvostolle menevään lunastuslupahakemukseen sen kuulemisen yhteydessä. Mikäli valtioneuvosto myöntää lunastusluvan, aloitetaan alkuvuodesta 2010 viralliset lunastuskokoukset, joissa päätetään johtoalueen haltuunotosta ja korvauksista. Näihin kokouksiin kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. 

Puuston poisto laajenevalta johtoalueelta on suunniteltu tehtäväksi yhteismyyntinä talvella 2010 - 2011. Voimajohdon rakentaminen aloitetaan vuonna 2010 ja voimajohdon on tarkoitus valmistua 2013 keväällä. Hankkeen kustannusarvio on 40 - 50 miljoonaa euroa.

Yleisötilaisuudet

Juva: maanantai 29.9.2008 klo 14.00, Koulukeskuksen auditorio, Juvantie 20, Juva
Mikkeli: maanantai 29.9.2008 klo 18.30, Etelä-Savon ammattiopiston auditorio, Päämajanpolku 4, Mikkeli
Savitaipale: tiistai 30.9.2008 klo 14.00 Kunnantalo, Valtuustosali, Kirkkotie 6, Savitaipale
Lappeenranta: tiistai 30.9.2008 klo 17.30 Valtuustosali, kaupungintalo Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

Lisätietoa:
vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, puh. 030 395 525
ympäristöyksikön päällikkö Sami Kuitunen, puh. 030 395 5220
projektipäällikkö Antti Linna, puh. 030 395 5168 Yllikkälä-Huutokoski verkkosivut