;
30.4.2008 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Toimintakatsaus

Voimajärjestelmän käyttö

Suomessa kulutettiin sähköä vuoden alusta maaliskuun loppuun mennessä 25 terawattituntia, mikä oli 2,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Poikkeuksellisen leuto talvi vähensi sähkön kulutusta.

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto oli alkuvuonna tuontia Ruotsista Suomeen. Alumiinisten voimajohtopylväiden vaihtoprojekti Huutokoski - Vuolijoki välillä aiheutti rajoituksen vientikapasiteettiin Ruotsiin, mutta sillä ei ollut kuitenkaan vaikutusta markkinoiden toimintaan. Maaston pehmeys hidastutti pylväiden vaihtotöitä, ja töitä joudutaan jatkamaan vielä ensi talvenakin. 

Viron yhteydellä siirto on ollut tuontia. Venäjän yhteyden tuontikapasiteettia rajoittivat huoltotyöt Venäjän puolella koko tarkastelukauden. Fingrid antoi Pietarin luoteislaitos 2:lle luvan kytkeytyä Suomen verkkoon luoteislaitos 1 vikojen ja huoltojen aikana. 

Leudon talven vuoksi sähkön kulutushuippu (Energiateollisuuden mukaan 13 763 MW) jäi 10 prosenttia edellisten vuosien huippukulutusta alhaisemmaksi (14914 MW vuonna 2007). Tehoreservilain mukainen huippuvoima ei käynnistynyt kertaakaan.

Olkiluodon toinen ydinvoimayksikkö kytkeytyi irti verkosta 5.1.2008, minkä seurauksena tuonti Ruotsista kasvoi täyteen siirtokapasiteettiin. Sähkönkulutus ei tapahtumapäivänä ollut merkittävän korkea (huipussaan tasolla noin 13 000 MW). Tästä huolimatta Fingrid antoi ilmoituksen kiristyneestä tehotilanteesta illalla, kun Olkiluodon uudelleenkäynnistys viivästyi, eikä kotimaisia säätötarjouksia ollut tarjolla kattamaan yösähkökuormien kulutuksen kasvua. Ilmoituksen seurauksena käyttöön saatiin lisää tuotantokapasiteettia, eikä tilanne johtanut tehopulaan.

Voimajohtopylvään kaatuminen haruskorroosion vuoksi Paimiossa aiheutti parin viikon siirtokeskeytyksen Lieto-Salo 400 kV voimajohdolla. Tapahtumasta ei aiheutunut vahinkoja ympäristölle eikä katkoksia sähköntoimitukseen.

Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen

Suomi ja Ruotsi muodostivat yhtenäisen sähkön tukkuhinta-alueen tarkastelukaudella, sillä pullonkaulat rajoittivat kauppaa vain yhden prosentin alkuvuoden tunneista.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisjärjestö Nordel julkaisi maaliskuussa uuden verkkosuunnitelman, jotka ajoittuvat vuoden 2015 jälkeiseen aikaan. Uusi verkko-ohjelma yhdessä kansallisten investointihankkeiden kanssa kaksinkertaistaa pohjoismaiset verkkoinvestoinnit nostaen ne 600 -800 miljoonan euron vuositasolle. Verkkosuunnitelma edistää sähkömarkkinoiden tehokkuuden lisäksi myös ympäristötavoitteiden saavuttamista, sillä verkonvahvistukset edesauttavat uusiutuvien energiamuotojen laajamittaista käyttöä.

Fingrid lisäsi helmikuussa internet-sivustolla julkaistavan sähkömarkkinatiedon määrää.  Uutta tietoa ovat muun muassa kulutusennuste tuntitasolla sekä tase- ja säätösähkön määrät ja hinnat.

Investoinnit ja verkon ylläpito

Tarkastelukauden aikana verkon rakentaminen jatkui aktiivisena. Yhteensä bruttoinvestoinnit olivat 14 miljoonaa euroa (12 milj. euroa vastaavana aikana 2007).

Fingrid ja Svenska Kraftnät ovat yhdessä rakentamassa Suomen ja Ruotsin välille toista tasasähköyhteyttä (Fenno-Skan 2). Yhteys parantaa Suomen ja Ruotsin välistä sähkön siirtokapasiteettia yhdistäen maiden sähkömarkkinat tiiviisti yhteen. Hankkeen merikaapelin (noin 150 miljoonan euron sopimuksen) toimittajaksi valittiin Nexans Norway AS. Fenno-Skan 2 otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla.

Fingrid on päättänyt uusia neljä 110 kilovoltin voimajohtoa johtojen ikääntymisen ja siirtotarpeen kasvun vuoksi. Hankkeet valmistuvat vuosina 2009 - 2010.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt 400 kilovoltin voimajohtoreitistä Hyvinkäältä Hikiälle ja Länsisalmesta Vuosaareen on saatu päätökseen.

Lähivuosina siirtokapasiteettia kasvatetaan Lapin 220 kV johdoilla alueen sähkönkäytön kasvun vuoksi. Johtoyhteyden Petäjäskoski - Valajaskoski - Isoniemi rakennustyöt ovat käynnistyneet.

Taloudellinen tulos 

Konsernin liikevaihto oli 115 miljoonaa euroa (101 milj. euroa). Liikevaihto nousi tasesähkön myynnin lisäyksestä johtuen.

Liikevoitto oli ilman johdannaisten arvonmuutoksia 40 miljoonaa euroa (35 milj. euroa). Liikevoitto parani lähinnä kunnonhallinnan ja häviösähkökulujen alenemisesta johtuen. IFRS:n mukainen liikevoitto oli 38 miljoonaa euroa (33 milj. euroa), joka sisältää sähköjohdannaisten negatiivisia arvonmuutoksia 2 miljoonaa euroa (-2 milj.euroa). IFRS:n mukainen voitto ennen veroja oli 29 miljoonaa euroa (25 milj.euroa). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 27,9 % ( 26,2 %).

Konsernin tulovirralle ovat ominaista kausivaihtelut, joten kolmen kuukauden tuloksesta ei suoraan voida arvioida koko vuoden tulosta.

Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä. Konsernin nettorahoituskulut olivat tarkastelukauden aikana 8 miljoonaa euroa (8 milj. euroa). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja rahavarat 31. maaliskuuta 2008 olivat 223 miljoonaa euroa (211 milj. euroa). Korolliset velat sisältäen johdannaisvelat olivat 952 miljoonaa euroa (965 milj. euroa), joista pitkäaikaisia oli 732 miljoonaa euroa (750 milj. euroa) ja lyhytaikaisia 220 milj. euroa (214 milj. euroa).

Rahoitukseen liittyvissä johdannaissopimuksissa oli vastapuoliin liittyvää riskiä 9 miljoonaa euroa (6 milj. euroa). Yhtiöllä on 250 miljoonan euron nostamaton valmiusluotto.

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody's Investors Service päivitti Fingridin luottoluokituksen 29. tammikuuta 2008. Luokitus säilyi ennallaan. Pitkäaikainen luokitus on Aa3 ja lyhytaikainen luokitus on P-1. Tulevaisuuden näkymät säilyvät vakaina (Stable Outlook).

Henkilöstö

Konsernin kokonaishenkilömäärä oli tarkastelukaudella keskimäärin 243 (230).

Yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2007, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teollisuusneuvos Arto Lepistö, työ- ja elinkeinoministeriö, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kehitysjohtaja Timo Karttinen, Fortum Oyj. Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Ari Koponen, Fortum Sähkönsiirto Oy, toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM-Kymmene Oyj ja salkunhoitaja Jorma Tammenaho, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Tilintarkastus

Konsernin luvut ovat tilintarkastamattomia.

Loppuvuoden kehitys

Fingrid-konsernin koko vuoden tuloksen ilman johdannaisten arvonmuutoksia odotetaan alenevan jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna.

Hallitus

Liitteet: Osavuosikatsauksen taulukot 1.1.-31.3.2008

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, puh. 030 395 5157 tai 040 519 5041