;

Työryhmä selvittää biokaasusähkön syöttötariffijärjestelmää

Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffijärjestelmän toteuttamista. Työryhmän tulee laatia yhteenveto järjestelmän perusteista Suomen olosuhteissa. Varsinainen järjestelmän toteuttava lainsäädäntö valmistellaan ministeriössä virkatyönä. Työryhmän tulee antaa raporttinsa 31.10.2007 mennessä. Työn lähtökohtana on Vanhasen II hallitusohjelmassa määritellyn tyyppinen syöttötariffijärjestelmä. Ohjelman mukaan hallitus toteuttaa biokaasulaitosten (peltobiomassa, teurasjätteet, erilaiset karjalannat, yhdyskuntajätteet) syöttötariffin ja järjestelmän piiriin kuuluvat alle 20 MW:n laitokset.

Raportissaan työryhmän tulee tarkastella ainakin seuraavia seikkoja: erityyppisten syöttötariffijärjestelmien keskinäinen vertailu, asetettavat tariffitasot, erityyppisten ja erikokoisten biokaasulaitosten tariffille asettamat vaatimukset, tariffin aikajänne, tariffitasojen tarkistusmekanismi ja ulkomailla käytössä olevat syöttötariffijärjestelmät.

Lähde: kauppa- ja teollisuusministeriön tiedote