;
7.11.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Hyvinkäältä Hikiään suunnitteilla 400 kV:n voimajohto

Fingrid Oyj:n vuosi sitten käynnistämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) arviointiselostus 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitistä Hyvinkäältä Hikiän sähköasemalle on valmistunut. Selvitettävänä on kaksi pääreittivaihtoehtoa.Suunnitteilla on Hyvinkään sähköaseman poistaminen käytöstä ensi vuosikymmenellä ja sen korvaaminen Hikiän 400 kV sähköaseman laajennuksella. Voimajohdolle on selvitettävänä kaksi vaihtoehtoista pääreittiä. Vaihtoehdossa A voimajohto sijoittuu nykyisen Ylentolan kautta kulkevan 220 kV rakenteisen voimajohdon paikalle ja vaihtoehdossa B suoremmalle reitille Hyvinkään asuinalueiden tuntumaan 110 kV kaksoisjohdon paikalle. Uuden voimajohdon pituus on reittivaihtoehdosta riippuen noin 15 tai 17 kilometriä. Kummassakin vaihtoehdossa voimajohto suunnitellaan sijoitettavaksi pääosin nykyisille lunastetuille johtoalueille.

Arviointiselostuksessa esitetään arvioidut voimajohdon aiheuttamat merkittävimmät vaikutukset ja vertaillaan eri vaihtoehtojen toteutuskelpoisuutta. Selostus sisältää myös tietoja voimajohdon suunnittelusta, rakentamisesta ja lupamenettelyistä.

Asutuksen, elinolojen tai maankäytön suhteen kummankaan päävaihtoehdon ei arvioida aiheuttavan merkittäviä haittoja. Vaihtoehdon B lähituntumassa sijaitsee kuitenkin moninkertainen määrä asutusta verrattuna A vaihtoehtoon. Myös uudet asemakaavat sivuavat vaihtoehdon B johtoreittiä.

Päävaihtoehto A:lla on eri alavaihtoehtoja Järvisuon - Ridasjärven suojelualueen kohdalla. Arviointiselostuksessa todetaan nykyistä voimajohtoreittiä noudattavalla A1-alavaihtoehdolla olevan Natura-alueella haitallisia luontovaikutuksia ja suojelualueen kiertävän alavaihtoehdon (A4) luontovaikutuksien suhteen paras vaihtoehto. Johtoreitillä A4 on kuitenkin maankäytöllisiä ja maisemallisia haittatekijöitä.

Hyvinkään kaupunki valitsee Yli-Jurvan alueen johtoreittivaihtoehdon jatkosuunnitteluun
 
YVA-menettelyn yhteydessä selvitettiin myös nykyisten voimajohtoreittien uudelleen järjestelymahdollisuuksia Yli-Jurvan alueella Hyvinkään kaupungin tulevaan maankäyttöön paremmin sopiviksi. Selvitys tehtiin Hyvinkään kaupungin aloitteesta.

Tarkasteltavana on neljä reittivaihtoehtoa 0-vaihtoehto mukaan lukien. Arviointiselostuksessa todetaan vaihtoehdon TA3 vapauttavan eniten nykyistä johtoaluetta ja voimajohdon poistuvan useimpien asuinrakennusten läheisyydestä. Vaihtoehdon TA3 haittatekijöinä on sen kalleus ja sijoittuminen suurelta osin yksityismaille. Muut uudet vaihtoehdot sijaitsevat pääosin kaupungin omistamalla maalla. Hyvinkään kaupunki valitsee ja kustantaa mahdollisesti jatkosuunniteltavan vaihtoehdon. 

Jatkosuunnittelu alkaa 2008

Hankkeen arviointiselostus on valmistunut ja jätetty yhteysviranomaiselle, jonka ilmoittamana kuulemisaikana arviointiselostuksesta on vielä mahdollisuus lausua mielipiteitä Uudenmaan ympäristökeskukselle.

YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon kevättalvella 2008, minkä jälkeen Fingrid Oyj valitsee jatkosuunnitteluun päävaihtoehdon. Voimajohdon suunniteltu valmistumisaika on vuonna 2013.

Ennen 400 kV voimajohtohankkeen toteuttamista jatketaan Ruotsinkylän ja Hikiän sähköasemien välisen, vanhoilla päivillään "rautarouvaksi" nimetyn, 110 kV kaksoisjohdon saneeraustyön suunnittelua.

Koska uuden 400 kV voimajohdon B-vaihtoehtoa on suunniteltu samalle johtoalueelle ja yhteiseen pylväsrakenteeseen 110 kV voimajohdon kanssa, saneerauksen aloittaminen on odottanut YVA-menettelyn tuloksia. 110 kV voimajohdon saneerauksen vaikutuksista on tehty vuonna 2006 ympäristöselvitys. Saneeraus on suunniteltu valmistuvaksi vuonna 2009. 110 kV voimajohdon kokonaispituus on 44 kilometriä ja se sijoittuu koko pituudeltaan nykyiselle johtoalueelle.

Hankkeen sivut liitteineen: www.fingrid.fi

Lisätietoja:
Fingrid Oyj:n vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, 030 395 5259