;
1.7.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

YVA-menettely 400 kV voimajohdosta Olkiluoto - Huittisten Metsäkylä on päättynyt

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on valinnut Olkiluodosta Huittisten Metsäkylään rakennettavan 400 kilovoltin (kV) voimajohdon jatkosuunnitteluun vaihtoehdon (vaihtoehto 2), joka noudattelee jo paikalla olevien johtojen nykyisiä linjauksia.

Valinta perustuu tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus), siitä yhteysviranomaisena toimineen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 20.4.2004 antamaan lausuntoon sekä YVA-menettelyn aikana saatuihin johdon sijoittamista koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Voimajohdon suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon liito-oravien levähdys- ja lisääntymispaikat sekä varmistetaan, että niitä ei hankkeen aikana hävitetä tai vaaranneta. Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä selvitetään ja ratkaistaan erityiskohteissa käytettävät tekniset ratkaisut.

Yhteysviranomaisen edellyttämä vaikutusten seurantaohjelma esitetään valtioneuvostolle jätettävässä lunastuslupahakemuksessa.

Länsi-Suomen lääninhallituksen 27.4.2004 myöntämän tutkimusluvan perusteella Empower Oy on käynnistänyt suunnittelutyön ja siihen liittyvät maastomittaukset Fingridin toimeksiannosta. Tämän vuoden aikana maastossa tehdään suunnittelua tukevia mittauksia, merkitään pylväspaikat ja tutkitaan niiden maaperä. Empower Oy on yhteydessä maanomistajiin ennen varsinaisten maastotutkimusten aloittamista. Mahdolliset maastotutkimuksista aiheutuneet vahingot korvataan töiden päätyttyä.

Ennen uuden voimajohdon rakentamista Fingrid hakee sähkömarkkinalain (368/1995) mukaista rakentamislupaa eli tarvelupaa Energiamarkkinavirastolta.

Voimajohdon tarvitseman maapohjan käyttöoikeutta varten Fingrid hakee lunastuslupaa valtioneuvostolta ensi vuoden alussa. Lunastuslupahakemuksessa esitetään maankäyttöön liittyvät tekniset ratkaisut. Rakentaminen aloitetaan lunastusluvan mukaisen alueiden ennakkohaltuunottomenettelyn tultua lainvoimaiseksi. Tavoitteena on tehdä maanomistajien kanssa ennakkosopimukset, jotka mahdollistavat rakentamisen ennen lunastusluvan myöntämistä. Puuston poisto pyritään järjestämään yhteishakkuuna ja -myyntinä vuoden 2005 aikana.

Suunnitelmien mukaan uuden 400 kV johdon rakentaminen käynnistetään vuoden 2005 jälkipuoliskolla. Johtohanke valmistuu syksyllä 2007.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, Jorma Sintonen, 030 395 5170