Transaktioner av ursprungsgarantier

Beviljande av ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier beviljas i regel en gång per månad för en kalendermånads produktionsperiod. Ursprungsgarantier kan i stället för 1 månad också beviljas i 3 eller 6 månaders perioder – valet kan göras separat för varje kraftverk när kraftverket registreras. Kontoinnehavaren förbinder sig att iaktta den valda beviljandeperioden i ett kalenderår. Kontoinnehavaren kan också avbryta beviljandet av ursprungsgarantier under en önskad period, men ursprungsgarantier beviljas då inte i efterhand för avbrottstiden. 
 
Innan ett flerbränslekraftverk kan beviljas ursprungsgarantier ska kontoinnehavaren skicka kraftverkets månatliga bränsleuppgifter genom att mata in dem direkt i ursprungsgarantiregistret.

I samband med beviljandet av ursprungsgarantier beviljar Finextra även Finlands naturskyddsförbunds tilläggsvarumärke för Ekoenergi för de anläggningar som är berättigade till det.

Överföring av ursprungsgarantier

I ursprungsgarantiregistret kan ursprungsgarantier överföras mellan olika kontoinnehavare i registret, och ursprungsgarantier kan också exporteras/importeras mellan AIB:s (Association of Issuing Bodies) medlemsregister via den Hub som AIB administrerar.

Återkallande av ursprungsgarantier

Beviljade ursprungsgarantier används genom att de blir återkallade, varefter de inte längre kan användas på nytt. Återkallandet är ett intyg över att elen har producerats från förnybara energikällor.

Kontoinnehavarna återkallar behövligt antal ursprungsgarantier i det elektroniska registret. 

En ursprungsgaranti som används för att certifiera information som lämnats till elförbrukare om år x ska återkallas senast den 31 mars år x+1.