Självständigt arbete i en uppmuntrande och omtänksam gemenskap

Fingrid har en platt organisationsstruktur där alla arbetstagare får sin röst hörd.Vår företagskultur stödjer öppenhet och lagarbete.

Varje Fingridanställd sköter sina arbetsuppgifter och ansvarsområden självständigt. Chefernas roll är närmast att fungera som coacher – inte övervakare. Självständiga arbetsuppgifter ger egenmakt och inspirerar.

Arbetsplatser av toppklass präglas av öppen interaktion. Det gäller också oss! Fingridanställda deltar i diskussionen och är redo att hjälpa och stödja varandra. Personalen besvarar aktivt personalenkäter och utifrån de teman som dessa aktualiserat har vi tillsammans tagit fram nya arbetstidsmodeller och förbättrat organiseringen av arbetsuppgifterna. 

Genom konkurrenskraftig lönesättning och belöning uppmuntras Fingridanställda att agera framgångsrikt och utveckla verksamheten. Det ekonomiska löne- och belöningssystemet består av månadslön, kvalitetspremie och motivationspremier. Kulturen av omtanke visar sig i den dagliga verksamheten i form av omsorg om arbetshälsa, trygg arbetsmiljö, högklassigt ledarskap, flexibla arbetstider och stöd för fritid och annan rekreation.

Gemensamma tillställningar och evenemang där lyckade projekt och lysande prestationer firas ger variation i vardagen. Innehåll och tema i dessa evenemang planeras tillsammans med personalen.

Ilmapallot
Ilmapallot
Stänga