;

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utses av styrelsen och bistår denna. Styrelsen har fastställt revisionsutskottets uppgifter i utskottets arbetsordning enligt rekommendation 16 i Bolagsstyrningskoden. Utöver dessa uppgifter ska revisionsutskottet utvärdera revisorns och internrevisorns revisionsplaner, behandla revisorns och internrevisorns revisionsrapporter, övervaka att lagar och de av styrelsen uppställda förvaltningsprinciperna iakttas och övervaka den ekonomiska rapporteringsprocessen samt bereda processen att välja revisor.

Utskottet sammanträdde 4 gånger under 2020. Utskottsledamöternas deltagande i sammanträden och de ärenden som behandlats i sammanträdena presenteras i bolagsstyrningsrapporten.

Verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören och direktören för juridiska ärenden deltar i utskottets sammanträden.

Ledamöter i revisionsutskottet från och med den 7 April 2021 är Hannu Linna (ordf.) Juhani Järvi och Päivi Nerg

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och bistår denna. Styrelsen har fastställt ersättningsutskottets uppgifter i utskottets arbetsordning enligt rekommendation 17 i Bolagsstyrningskoden. Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen bereda principerna för ersättningssystemet för ledningen och den övriga personalen. Utskottet bereder dessutom utgående från principer som godkänts av styrelsen ett förslag till löneförmåner för verkställande direktören och de övriga medlemmarna i ledningsgruppen. Till utskottets uppgifter hör dessutom att bereda ärenden om utnämning av verkställande direktören och bolagets ledningsgrupp samt att kartlägga deras efterträdare.

Ersättningsutskottet sammanträdde 3 gånger under 2020. Utskottsledamöternas deltagande i sammanträden och de ärenden som behandlats i sammanträdena presenteras i bolagsstyrningsrapporten.

Verkställande direktören och personal- och kommunikationsdirektören deltar i utskottets sammanträden.

Ledamöter i ersättningsutskottet från och med den 7 April 2021 är Juhani Järvi (ordf.), Sanna Syri och Esko Torsti.

 

Uppdaterad 7.4.2021